En son güncellemeler 27 Ocak 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 110 sayılı TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (RG: 28.10.1983)
1903
İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyaz ve tesisatının satın alınmasına dair 24/6/1943 tarihinde Nafıa Vekili ile salahiyetli Şİrket murahhası arasında imza ve teati edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir.(2)
Madde 2 -
Satın alma mukavelenamesi damga resimlerinden muaftır. Bu mukavelenamede Hükümete ait olduğu gösterilen bütün vergilerle resim ve harçlar ve bu vergilerin munzam kesirleri mukavelenamenin 14 üncü maddesi mucibince tasdikının tamamlanması şartiyla aranmaz.
Madde 3 -
Satın alma mukavelenamesi ve merbutları mucibince Hükümetçe Şirkete ödenmesi kabul edilen paralar işletmeyi elinde bulunduran muvakkat idare veya belediyece vadelerinden 10 gün evvel Maliye Vekaleti namına Merkez Bankasına tediye edilir.

Muvakkat idare veya belediyenin satın alma bedelini ödemek maksadıyle belediyeler Bankasından veya diğer banka ve müesseselerden yapacağı istikraza Maliye Vekaleti kefalete mezundur.
Madde 4 -
– Satın alınan tesisat ve emvalin işletilmesi için 1944 takvim yılı sonuna kadar faaliyette bulunmak üzere hükmi şahsiyeti haiz ve hukuki hükümlerine tabi Nafıa Vekilliğine bağlı muvakkat bir idare kurulmuştur.

Muvakkat işletmenin; idaresinde, hesap usullerinde, memur ve müstahdem ücretlerinde, mubayaalarında ve sair bütün muamelelerinde Şirket zamanında cari usul ve esasların tatbikına devam olunur.

Muvakkat idare; 1944 takvim yılı sonuna kadar imtiyaz mukavelenamesindeki haklardan istifade eder.
(1) Bu kanunun 15/7/1970 tarih ve 1312 sayılı mülga kanuna aykırı hükümleri mezkür kanunun 37 nci maddesiyle; 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri ise mezkür kararnamenin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Bu kanunun ekindeki "satın alma mukavelesi" 3 üncü tertip düstur, Cilt 24, Sayfa 1583 te yayımlanmıştır.
1904-1910
Muvakkat idareye ait hesaplar her takvim yılı sonunda Divanı Muhasebatça tatbik edilir.

Bu idarenin malları Devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı ika olunacak zararlar için ceza tatbikatı bakımından Devlet mallarına karşı işlenen suçlara ait hükümler tatbik olunur.
Madde 5 -
Muvakkat idare uhdesinde bulundurduğu bütün tesisatı, emval ve saireyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 1/1/1945 tarihinde İzmir Belediyesine devreder. Ancak Hükümet lüzum gördüğü takdirde devir bu tarihten evvel de yapılabilir.

İzmir Belediyesi bu hizmete ait işleri, bu kabil müesseseler için umumi bir işletme kanunu çıkıncaya kadar mülhak bütçeli bir müessese halinde idare eder. Şu kadar ki bu müessesenin abonelerle olan münasebetlerine, hizmetlerin ifasına, tarifelerin tesbitine, tesislerin tevsi ve tadil ve temdidine ve işletme ile ilgili sair hususlara dair olup Şirketçe tatbik edilmiş olan usul ve esaslar Nafıa Vekilliğince tadil ve yenilerinin vazına kadar mer'i ve muteberdir.
Geçici Madde 1 -
Bu kanunun neşri tarihinde İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketinde müstahdem olanlardan muvakkat idareye nakledilenlerin 5 inci madde mucibince kurulacak işletme müessesesine tayinlerinde müktesep hak dereceleri 3659 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir. 
 
Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin almakta oldukları aylıklar, girdikleri derece aylığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve terfi suretiyle telafi edilinceye kadar bu fazlalığın ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Evvelce şirket tarafından muafen geçirilmiş olan malzemeden tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanılmış olanların dahi gümrük resminden muaflığı kabul edilmiştir.
Geçici Madde 3 -
Şirket tarafından vergi ve resimlerden muaf olarak şimdiye kadar hariçten ithal edilmiş olan bütün mallar için ithal sırasında alınan vergi ve resimler bu devir münasebetiyle aranmaz.
Madde 6 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 7 -
Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe, Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4483 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4483 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul