En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 6245 sayılı HARCIRAH KANUNU (RG: 18.02.1954)
1911-1912
SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA BULUNDURMALARININ MEN'İ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Hudut ve kıyı garnizonlarında, müstahkem mevki ve müstahkem mıntakalarda, deniz ve hava üslerinde ve tayin olunacak sair bölgeler içinde askeri şahısların aileleri efradının kendi yanlarında bulundurulmasının men'ine fevkalede hallerde Genel Kurmay Başkanlığı ve seferberlikte kuvayi harbiyenin sevk ve idaresine memur zat salahiyetlidir.
Madde 2 - 6245(1954)
Birinci madde mucibince, aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak aile efradına, bunların ikamet edecekleri yerlere kadar aile harcırahı verilir. Yasak edilen bölgeye gelen aile efradı derhal bölge dışına çıkarılır. Bu hususta yapılan yol masrafı alakalı askeri şahsın maaşından kesilir. (1)
Madde 3 - 6245(1954)
Harcıraha müstahak aile efradına:

A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan bir yerden yasak olmıyan bir yere tayin edilen kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuriyet yerine kadar,

B) Aile ile birlikte oturulması yasak olmıyan bir yerden yasak olan bir yere tayin edilen kimseye, eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcırah miktarını geçmemek üzere eski memuriyet yerinden ailesinin ikamet edeceği yere kadar,

C) Aile ile birlikte oturulması yasak bir yerden yine böyle bir yere tayin edilen kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuriyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcırah miktarını geçmemek üzere ailenin evvelce oturduğu yerden ikamet edeceği yere kadar,

D) Birinci madde hükmüne göre aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgeden çıkarılmış aile efradına yasağın kaldırılması üzerine ikinci madde mucibince harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar,

Harcırah verilir. (1)
Madde 4 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 5 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) Harcıraha ilişkin hükümler, 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun 63 . maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1913
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  4487 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

                                                                                                                                                        

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

   

  6/9/1943 tarih ve 4487 sayılı Kanunun 2.ve 3. maddele-

  rindeki harcıraha ilişkin hükümler                                               10/2/1954         6245            63

   

   

   

  1914

   

  4487 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                                               

       6245                                                           –                                                             1/3/1954

   

   

  
  
  4487 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4487 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4487 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul