(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7791
HARP OKULLARI KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç (1)
Madde 1 - 6756(2016)
Bu Kanunun amacı, (…) (1) harp okullarındaki yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, harp okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir. 
Kapsam (1)
Madde 2 -
Bu Kanun, (…) (1) harp okullarını, bunlara bağlı eğitim-öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 
Tanımlar
Madde 3 - 7078(2018), 7100(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)
Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır :
       
a) Yükseköğretim Kurulu: 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kuruldur.
       
b) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kuruldur.
       
c) Yükseköğretim kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.
       
d) Harp okulu: Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu olup, Milli Savunma Bakanlığı kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı ve askeri değerleri haiz muvazzaf subay yetiştiren; (…)(3) eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. (2)(3)
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 52 nci maddesiyle, bu maddelerde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 53 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “kuvvet komutanlıkları- nın” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 88 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “lisans ve lisansüstü düzeyde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 84 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7792
e) (Mülga: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.)
 
f) Öğretim elemanları: Harp okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.(1)
 
g) Öğretim üyeleri: Harp okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil, Türk veya yabancı uyruklu profesör, doçent ve doktor öğretim üyesidir.(1)
 
(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

(2) (Değişik: 22/2/2018-7100/16 md.) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir.
 
(3) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Doktor öğretim üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış ve kadroya atanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. (2)
 
h) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanıdır.
 
ı) (Mülga: 22/2/2018-7100/16 md.)
 
j) (Değişik: 22/2/2018-7100/16 md.) Araştırma görevlileri: Harp okullarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim elemanlarıdır.
 
k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın ana bilim dallarından oluşan harp okullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.
 
l) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasından öncelik profesör öğretim üyelerinde olmak üzere dekan tarafından üç yıllığına görevlendirilecek öğretim elemanıdır.
 
m) Ana bilim dalı: Bölümü oluşturan en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir akademik birimdir.
 
n) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.
 
o) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.
(1) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, (f) bendinde yer alan “, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.” ibaresi “ve araştırma görevlileridir.” şeklinde, (g) bendinde yer alan “yardımcı doçentlerdir” ibaresi “doktor öğretim üyesidir” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu alt bentte yer alan “Yardımcı doçent” ibaresi “Doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiştir.
7793
p) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Askeri eğitim: Harp okulu öğrencilerinin fiziki ve ruhi yapılarını geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde akademik ders programları dışında verilen her türlü uygulamalı eğitimlerdir.
 
r) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Bakan: Millî Savunma Bakanıdır.

s) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığıdır.

t) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Kuvvet: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıdır.

u) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/84 md.) Rektör: Milli Savunma Üniversitesi Rektörüdür.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Harp okullarının amacı (1)
Madde 4 - 7078(2018), KHK 694(2017)
4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir.(1)
Ana ilkeler
Madde 5 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)
Harp okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:
 
a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.
 
b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
 
c) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/90 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/86 md.) Eğitim-öğretim plan ve programları; bilimsel alan öğretimi ile temel askerlik ve beden eğitimlerini birbirleriyle uyumlu şekilde çağdaş eğitimin yöntem ve ilkeleri ile bütünleştirerek Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun kuvvetlerin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak dekanlıklar tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve programlar Milli Savunma Üniversitesi Senatosunun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.
 
d) Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Milli Savunma Bakanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir. (2)
(1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması halinde lisans üstü eğitim ve öğretim sağlamaktır” ibaresi “yetiştirmektir” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 54 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan "Genelkurmay Başkanlı- ğının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca" ibaresi, "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7794
Kuruluş
Madde 6 - 6756(2016)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/55 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/55 md.)
Harp Okullarının kadro ve kuruluşları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.
Görev
Madde 7 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/91 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/87 md.)
Harp okullarının görevleri; kuvvetlerin ihtiyaçları da gözönünde bulundurularak 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra temel eğitim ve öğrenimini müteakip verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli ve birliği eğitebilecek ve yönetebilecek muvazzaf subay yetiştirmektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar ve Görevler
Organlar
Madde 8 - (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/92 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/88 md.)
Harp okullarının eğitim-öğretim faaliyetleri ile idari hizmetleri;
	
a) Harp okulu kurulları,
	
b) Harp okulu komutanı,
	
c) Dekan,
	
d) Öğrenci alay komutanı,
		
tarafından yürütülür.
Harp okulu kurulları (1)
Madde 9 - 7078(2018), KHK 694(2017)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/93 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/89 md.)
a) Yönetim kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında; harp okulu komutanı, dekan, dekan yardımcıları, dekan tarafından seçilecek iki bölüm başkanı, öğrenci alay komutanı ve kurmay başkanından oluşur. Başkan gerekli gördüğü hallerde kurulu toplantıya çağırır.
	
Yönetim kurulu; yıllık eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren eğitim-öğretim takvimini belirlemek, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve akademik yetersizlik nedeniyle okuldan çıkarılmalarına karar vermek, öğrenci alay komutanlığının yürüttüğü askeri eğitim ve sair etkinlikler ile dekanlık tarafından yürütülen öğretim faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlayacak tedbirleri kararlaştırmak, okulun idari işleri ve iç işleyişinin gerçekleştirilmesine dair yıllık planlamayı yapmak, harp okulunun yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir.

b) Öğretim kurulu: Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Dekan, gerekli görmesi halinde harp okulu komutanı ve öğrenci alay komutanını toplantıya davet eder. 
(1) Bu madde başlığı “ Harp Okulu Komutanı” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7795
Öğretim kurulu; harp okulunun öğretim programını hazırlamak, öğretim programının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde dekana yardım etmek, yayım faaliyetlerini kararlaştırmak, öğretim materyallerinin esaslarını belirlemek ve üretilmesine karar vermek, dekanın öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerine dair gündeme getireceği konularda karar almak ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermekle görevlidir. Öğretim kurulu, geçici çalışma grupları ve eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

c) Disiplin kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında; harp okulu komutanı, dekan, öğrenci alay komutanı, dekan yardımcıları ve disiplin subayından oluşur.

Disiplin kurulu; kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
Harp okulu komutanı (1)
Madde 10 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)– (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/94 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/90 md.)
Harp okulu komutanı; Rektöre bağlı olarak, dekan sorumluluğunda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile bunlara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, harp okullarında yürütülen askeri eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir. 

Harp okulunun bütçe teklifini Yönetim Kuruluna sunar.

Harp okulu komutanının ataması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Dekan
Madde 11 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/95 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/91 md.)
Dekan, Rektöre bağlı olup harp okulundaki eğitim ve öğretim, araştırma, etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi olarak;

a) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde genel akademik durum ve işleyiş hakkında Rektöre rapor vermek,

b) Eğitim ve öğretimle ilgili birimler ve personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

c) Öğrencilere gerekli araştırma, kültürel ve sosyal etkinlik imkânlarını sağlamak, 

d) Kütüphane, müze ve tarihi arşivi kurum kimliğine katkı yapacak şekilde geliştirmek,

hususlarında yetkili ve sorumludur. 
	
Dekan, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi için gereken idari tedbirler ve destek hizmetleri için harp okulu komutanlığından talepte bulunabilir. Bu talep gecikmeksizin yerine getirilir.
(1) Bu madde başlığı “ Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 94 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7796
Dekan, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekanın rütbe karşılığı okul komutanının rütbesi ile aynıdır. Okul komutanı ile dekan arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur. Dekan, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından okul komutanı gibi istifade eder; askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.
Dekan yardımcıları
Madde 12 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016), KHK 671(2016)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/96 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/92 md.)
Dekan yardımcıları en fazla iki olup, dekana çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu kişilerdir. Görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi dekana vekâlet eder.

Dekan yardımcıları Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten dekan yardımcısı yeniden atanabilir.
Enstitü Müdürü
Madde 13 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
 
Bilimsel Denetleme Kurulu
Madde 14 - 7078(2018), KHK 694(2017)(Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
Seçilen asıl üyeler arasından rütbe ve kıdemce en büyük olanı bu Kurula başkanlık eder.
Öğrenci Alay Komutanı
Madde 15 -
Öğrenci Alay Komutanı; ilgili yasal mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten Harp Okulu Komutanına karşı sorumlu asker kişidir.

Öğrenci Alay Komutanının atanması; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.
7796
Yüksek Disiplin Kurulu
Madde 16 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları
Öğretim elemanlarının görevleri
Madde 17 - 7078(2018), KHK 694(2017)
Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır :
 
a) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/97 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/93 md.) Bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
 
b) Projeleri yürütmek.
 
c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.
 
d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.
 
e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
7796-1
Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma(1)
Madde 18 - 7078(2018), 7100(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/98 md.;Aynen kabul: 1/2/2018-7078/94 md.)(1)
Harp okullarındaki boş doktor öğretim üyesi kadroları Rektörlük tarafından ilan edilir. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını dekanlığa teslim eder. Yeterli şartları taşıdığı dekanlıkça tespit edilenler, harp okulu yönetim kurulu tarafından seçilecek üç öğretim üyesi tarafından ilgili bilim dalında yazılı yabancı dil sınavına alınır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adayların dosyaları, incelenmek ve haklarında yazılı bilimsel değerlendirme alınmak üzere en az biri Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan üç öğretim üyesine gönderilir. Raporlar harp okulu yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra dekan kendi görüşünü de ekleyerek adayları Rektörlüğe bildirir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır.(1)
 
Harp okulları kadrosuna ilk kez atanan doktor öğretim üyeleri, iki yıl görev yaparlar. Bu sürenin sonunda, dekanlığın olumlu görüşü ve Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile aynı kadroda görev süresi iki senelik sürelerle uzatılabilir.(1)
Doçentliğe atanma
Madde 19 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/99 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/95 md.)
Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Kanunda düzenlenen doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.
Harp okulu dekanlıklarınca ihtiyaç görülen doçent kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük uygun gördüğü boş doçentlik kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim ederler. Uygun şartları taşıdığı Rektörlükçe tespit edilenlerin dosyaları, incelenmek ve haklarında bilimsel yazılı değerlendirme alınmak üzere en az biri Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan üç profesör öğretim üyesine gönderilir. Gelen değerlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun görülen aday Rektörlüğe bildirilir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır.
Profesörlüğe yükselme ve atanma
Madde 20 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik: 15/8/2017-KHK-694/100 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/96 md.)
Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenlenen profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. 
 
(1) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu maddenin “Yardımcı doçentliğe atanma” olan başlığı metne işlendiği şekilde, birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
7796-2
Harp okulu dekanlıklarınca ihtiyaç görülen profesör kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük, uygun gördüğü boş profesörlük kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim ederler. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe tespit edilenlerin dosyaları, incelenmek ve haklarında bilimsel yazılı değerlendirme alınmak üzere en az ikisi Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan beş profesör öğretim üyesine gönderilir. Gelen değerlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen aday Rektörlüğe bildirilir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır.
 
Yabancı ülkede alınan akademik unvanların geçerliliği
Madde 21 -
Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 27 nci ve 28 inci maddeleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.
Akademik unvanların korunması
Madde 22 -
Öğretim üyeleri bu Kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

Başka bir göreve atanma, emekli olma veya istifa etme veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde harp okullarında veya diğer askeri yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde harp okulları, diğer askeri yükseköğretim veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında, bu unvanları kullanamazlar.(1)
Emeklilik yaş haddi
Madde 23 - 6756(2016)
Askeri öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.
 
General/amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesi hükmüne göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın kararı ile; her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla, rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. (2)
 
Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general/amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesi (f) bendi hükümleri uygulanır.
(1) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yardımcı doçentlik” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 65 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır
7797
Öğretim elemanlarının harp okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri
Madde 24 - KHK 700(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/66 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/66 md.)
(Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/101 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/97 md.) Harp okullarında görevli subay öğretim elemanları, doktora derecesine sahip olmaları ve öğretim araştırma görevlerini başarıyla sürdürmeleri durumunda, Milli Savunma Üniversitesi dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmaksızın dekanlıkça talep edildiği sürece görevlerine devam edebilirler.

Harp okulu dışına atanan öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

Harp okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, (…)(1) seferberlik ve savaş hallerinde Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla harp okulları dışında da görevlendirilirler.(1)
Öğretim görevlileri
Madde 25 - 7100(2018), 6756(2016)(Değişik: 22/2/2018-7100/17 md.)
Harp okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.
Okutmanlar
Madde 26 - 6756(2016)(Mülga: 22/2/2018-7100/19 md.)
 
Araştırma görevlileri(2)
Madde 27 - 7100(2018), 6756(2016)(Değişik: 22/2/2018-7100/17 md.)
Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker kişiler Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak, diğerleri ise Millî Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.
Yabancı uyruklu öğretim elemanları
Madde 28 - KHK 700(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik : 15/8/2017-KHK-694/102 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/98 md.)
Harp okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; harp okulu dekanlığının talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar dâhilinde Bakanlıkça tespit edilir.(1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 128 inci maddesiyle, 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasın-da yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 28 inci maddesinin birin-ci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değişti-rilmiştir. (2) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu maddenin “Öğretim yardımcıla-rı” olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7798
Öğretim elemanı yetiştirme
Madde 29 - 7078(2018), KHK 694(2017)(Değişik : 15/8/2017-KHK-694/103 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/99 md.)
Harp okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığının görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan öğretim üyesi temin ve yetiştirme plan ve programları çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma ve Denetim
Çalışma esasları
Madde 30 - 7078(2018), KHK 694(2017)
Harp okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Öğretim üyelerinin maaş karşılığı haftalık ders yükü en az on saattir. (Ek cümle : 15/8/2017-KHK-694/104 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/100 md.) Ders yükünün on saati aşması durumunda yirmi saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti ödenir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve lisans üstü çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte belirlenir. Harp okullarında kadrolu öğretim görevlileri (...)(1) için haftalık ders yükü oniki saatten az olamaz. Dekan yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve (…)(2) okuldaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. (1)(2)
 
Kamu kuruluşlarında görevlendirme (3)
Madde 31 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)
(Değişik birinci cümle: 25/7/2016-KHK-669/71 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/71 md.) İlgili kurumların isteği ve Rektörün teklifi üzerine Bakan onayıyla, ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
(1) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “ile okutmanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 104 üncü maddesiyle, fıkranın birinci cümlesine “üyelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “maaş karşılığı” ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesinde yer alan “enstitü müdürü ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 100 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 105 inci madesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve Milli Savunma Bakanlığının” ibaresi “ve Rektörün teklifi üzerine Bakan” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 101 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7799
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
Madde 32 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016), 5758(2008)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/72 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/72 md.)
(Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/106 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/102
md.) Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, yurtiçinde araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu dekanlığının teklifine ve Rektörün onayına tâbidir. Ancak yurtdışı araştırma ve inceleme görevlerine Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile katılım sağlanabilir. Yurtiçinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılım, dekanın iznine tabidir.

Yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

Yurtdışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

(Değişik dördüncü fıkra: 15/8/2017-KHK-694/106 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/102 md.) Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, Rektörün teklifi üzerine Bakanın onayına bağlıdır.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/106 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/102 md.) Harp okulları, Rektörün teklifi ve Bakanın onayıyla yurtdışındaki üniversiteler ve harp okullarıyla öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirebilir.
Kurumlararası yardımlaşma(1)
Madde 33 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016), 5758(2008)
(Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/107 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/103 md.) Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; kendilerinin isteği, dekanlığın görüşü ve Rektörün onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilebilirler.
 
(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/107 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/103 md.) Harp okulları, ihtiyacı olan öğretim elemanlarını Rektörlük aracılığıyla ilgili yükseköğretim kurumlarından; herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek doğrudan talep edebilir. Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri, Rektörlük kanalı ile yapılır. 
 
Harp okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanır. (1)

(Değişik dördüncü fıkra: 15/8/2017-KHK-694/107 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/103 md.) Bu maddede öngörüldüğü şekilde bir harp okulu ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.
 
Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.
 
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili kuvvet komutanlığınca veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7800
Denetim
Madde 34 - 6756(2016)
Harp okullarının eğitim ve öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerin denetimi Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. (1)
Bilimsel denetim
Madde 35 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Değişik : 15/8/2017-KHK-694/108 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/104 md.)
Öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, Rektörlük tarafından yapılır.
	 
Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ile bunların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar. Bilimsel denetleme heyeti, Rektörlük tarafından görevlendirilebileceği gibi eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla Bakan tarafından da görevlendirilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler
Giriş şartları
Madde 36 - KHK 700(2018), 6756(2016)
(Değişik birinci fıkra: 25/7/2016-KHK-669/76 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/76 md.) Harp okullarının öğrenci kaynağı lise ve dengi okul mezunlarıdır.

Yabancı ülke öğrencilerinin harp okullarına kabul edilmeleri, mevzuat çerçevesinde yapıla-cak antlaşmalar veya Cumhurbaşkanı kararı ile olur.(2)

Yabancı ülke öğrencilerinin seçimi ile ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.
Lisans düzeyinde öğretim
Madde 37 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)
Harp okullarındaki eğitim ve öğretim parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Harp okullarındaki yükseköğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 74 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 74 üncü mad-desiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 128 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuru-lu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
7800-1
a) Harp okullarında lisans eğitimi ve öğretim süresi dört yıldır. Ancak, ihtiyaç halinde, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile, harp okullarında bir yıl süreli hazırlık sınıfı açılabilir. Harp okulu öğrencileri hazırlık sınıfını bir yılda ve lisans eğitim ve öğrenimini ise sağlık nedenleri hariç beş yılda, sağlık nedenleri dahil azami altı yılda tamamlamak zorundadırlar. (Ek cümle : 15/8/2017-KHK-694/109 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/105 md.) Hazırlık sınıfında başarısız olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler. Harp okullarında öğrenciler askeri eğitim, beden eğitimi gibi tatbiki dersler dahil bütün derslere devam etmek zorundadır. Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları yönetmelikte belirtilir. Savaş ve olağanüstü hallerde Milli Savunma Bakanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Rektörlük tarafından belirlenir. (1)(2)
 
b) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
 
c) Harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen lisans diplomaları ile ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.
 
d) Harp okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.
Disiplin ve okuldan çıkarılma
Madde 38 - 6000(2010)
Harp okullarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi cezalar için disiplin notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir.

Harp okullarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar;
 
a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince her öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler,
 
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler,

c) Bu Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar,

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 77 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde ve aynı bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibareleri “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 77 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 109 uncu madesiyle, bu bendin son cümlesinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığınca” ibaresi “Rektörlük tarafından” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 105 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7800-2
e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar,
 
f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.
 
Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri hariç, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettirilir. (1)
 
Harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde başka askeri yükseköğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün askeri yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine, alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.
Lisans üstü eğitim ve öğretim
Madde 39 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)(Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Özlük hakları
Madde 40 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016), 6318(2012)
Harp okullarında görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Ancak asker öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. Ayrıca, Harp Okulu Komutanı, dekan, (…) (2) dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği verilir. Harp Okulu Komutanına verilecek idarî görev ödeneği, rektörlere ödenecek miktar kadardır. (2)
(1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "çıkarılanlara," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 110 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, enstitü müdürü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7801
(Değişik üçüncü fıkra: 22/5/2012-6318/74 md.) Harp okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir. İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan harp okullarında atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. (Ek cümle : 15/8/2017-KHK-694/110 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/106 md.) Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; bunlara, 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli veya atamalı öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen disiplin cezaları uygulanır. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.
 
Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, harp okullarında görevli öğretim elemanlarına, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. (1)
Yönetmelik
Madde 41 - 7078(2018), KHK 694(2017), 6756(2016)
Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, Millî Savunma Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 
a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve lisans üstü çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar,
 
b) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,
 
c) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar,
 
d) Harp okullarına giriş koşulları ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar,
 
e) (Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)
 
f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacaklarına ilişkin esaslar,
 
g) Harp okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve harp okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilecek lisans diplomaları ile ilgili esaslar,

h) Harp okullarının da savaş ve olağanüstü hallerde (…)(2) eğitim ve öğretime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar, (2)
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 79 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 KHK’nin 203 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “lisans ve lisans üstü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 189 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7802
ı) Harp okullarının (…) (2) denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, (2)
       
j) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar,
       
k) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,
       
l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 42 -
4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harb Okulları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Harp okullarının kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, harp okulu komutanlıklarınca ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, ilgili kuvvet komutanlıkları kanalıyla Yükseköğretim Kurumundan temin edilir.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 3 - 6000(2010) (Ek: 19/6/2010-6000/36 md.)
Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan ödemelerini tamamlamış olanlar ile borçlarını taksitlendirenler, yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 38 inci madde hükmünden yararlandırılır.
Geçici Madde 4 - 6757(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-671/15 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/13 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile Hava Harp Okulunun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Bu öğrencilerin Hava Harp Okuluna geçişine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.
Geçici Madde 5 - 7070(2018), KHK 676(2016)– (Ek: 3/10/2016-KHK-676/67 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/53 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile harp okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.
Geçici Madde 6 - 7146(2018)(Ek: 26/7/2018-KHK-7146/10 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.
Madde 43 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 44 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 80 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
7803
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4566 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHlLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4566 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  5758

  32, 33

  9/5/2008

  6000

  Geçici Madde 3

  30/6/2010

  6318

  40

  3/6/2012

  KHK/669

  1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41

  31/7/2016

  KHK/671

  12, Geçici Madde 4

  17/8/2016

  KHK/676

  Geçici Madde 5

  29/10/2016

  6756

  1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41

  24/11/2016

  6757

  Geçici Madde 4

  24/11/2016

  KHK/694

  3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41

  25/8/2017

  7100

  3, 18, 22, 25, 26, 27, 30

  6/3/2018

  7070

  Geçici Madde 5

  8/3/2018

  7078

  3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41

  8/3/2018

  KHK/700

  24,28,36

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7146

  GEÇİCİ MADDE 6

  3/8/2018

   

   

  
  
  4566 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4566 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4566 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum : Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu : Harp Okulları (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  4566 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4566 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (14)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul