En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU (YENİ SPK KANUNU) (RG: 30.12.2012)
7805
BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN (TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNUN, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN, ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUNUN, FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUNUN, GECEKONDU KANUNUNUN, SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN VE ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T.C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)

Madde 1 -
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen ve ilgili kuruluşların projeleri arasında yer alan yatırım projelerinin finansmanı ve bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masrafları genel ve/veya katma bütçeden ilgili kuruluşlar adına ayrılan ödenekten karşılanır.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen alt yapı tesislerinin işletilmesi ve işletme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler, yatırımlarda ve alt yapının bakım, onarım ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşların gelirleri arasına alınmış sayılır.

c) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kalkınmada öncelikli yörelerde yer alan yatırımlara kullandırılan kredilerin anapara ve faizleri vade tarihlerinde Türkiye Kalkınma Bankası tarafından Hazine hesaplarına intikal ettirilir ve bütçeye gelir yazılır.

d) Kamu Ortaklığı Fonu kapsamında dış proje kredisi temini yoluyla finanse edilen yatırımlar, kredilerin tabi olduğu koşullarda ilgili kuruluşlarca yürütülmeye devam edilir.
  
7806
e) Kamu Ortaklığı Fonunun Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve Konut Edindirme Yardımı Hesabına olan tahvil borçları Hazine tarafından devranılır.

f) Bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Madde 2 -
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.
  
Madde 3 -
11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.
  
Madde 4 -
29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.
  
Madde 5 -
a) 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası, ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

b) 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

c) 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 4,5,6,11 ve 15 inci maddeleri, ile ilgili olup, yerine işlenmiştir. 
 
d) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 6 ncı maddesinin son fıkrası ile geçici 8 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir. 
 
e) 9.3.1972 tarihli ve 1571 sayılı Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılatın T.C. Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun ile ilgili olup, yerine işlenmiştir. 
 
f) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

g) 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 4 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

h) 14.1.1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31, ek 32 ve ek 33 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.
  
Madde 6 - 6362(2012)
5 inci maddenin (a), (e), (g) ve (h) fıkraları ile yürürlükten kaldırılan fonların gelirleri ve nakit bakiyeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren doğrudan bütçeye gelir kaydedilir ve varsa demirbaşları bağlı bulundukları Bakanlığa devredilir.
7807
5 inci maddenin (f) fıkrası ile yürürlükten kaldırılan 775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde kurulmuş bulunan Fonun, bütün mal varlığı, nakit imkanları, hakları ve vecibeleri, alacakları ve borçları, gelirleri ile görevleri Toplu Konut İdaresine devredilmiştir.

Belediyelerce yapılan veya yaptırılan gecekondu tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerine ait projelere dayanılarak Toplu Konut İdaresince kamulaştırma, arazi ıslah ve düzenlemesi, alt yapı işletmeleri ve bina yapımı için karşılıklı veya karşılıksız olarak yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı yönetmelikle düzenlenir.

(Mülga dördüncü fıkra: 6/12/2012- 6362/142 md.)

Bu Kanunla veya diğer şekillerde kaldırılan fonların tasfiyesine ilişkin olarak gerekli her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlar yetkilidir.
  
Madde 7 -
Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 5 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları 1.1.2001 tarihinde, 5 inci maddesinin (f) fıkrası ile 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 9.9.2000 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4568 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  4568 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6362

  6

  30/12/2012


   

  
  
  4568 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4568 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4568 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Resmi Gazete Metni - Kurum : Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu : Askeri Aileler ;Banker ;Deprem ;Fon ;Gecekondu ;Müşterek Bahis ;Özelleştirme ;Sağlık ;Tasarruf ;Tekel (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  4568 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4568 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul