Metinsel Değişiklikler
5528 (2006) md: 2, Geçici 2, Geçici 4. 4924 (2003) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7816-1
DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU, BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN , TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN, KADASTRO KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Sağlık Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.
  
Madde 2 - 5528(2006) (Mülga: 28/6/2006- 5528/1 md.)
Madde 3 - (1.8.1981 tarihli ve 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 - 4924(2003)
Bu Kanun ile tahsis edilen kadrolara ilk defa, yeniden veya naklen atananların, atandıkları tarih itibariyle iki yıl geçmedikçe, kanuni mazeret dışında kurum içi veya kurumlararası yer değişikliği yapılamaz.
Geçici Madde 2 - 5528(2006) (Mülga: 28/6/2006- 5528/1 md.)
7816-2
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Bölge Kontrolörü kadrosuna atanmış ve halen bu kadroda görev yapmakta olanlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın “Tapu ve Kadastro Denetmeni” kadrolarına atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 4 - 5528(2006) (Mülga: 28/6/2006- 5528/1 md.)
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

      4576 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       5528                            Madde 2, Geçici Madde 2 ve 4                                                 4/7/2006

   

  
  
  4576 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4576 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4576 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum : Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu : Devlet Memurları ;Genel Kadro ve Usulü ;Harcırah ;KHK ;Sağlık ;Tapu ve Kadastro (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  4576 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4576 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul