En son güncellemeler 6 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA KANUN.

Madde 1 - Bilgi Butonu
İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte “İstanbul Teknik Üniversitesi” olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.
Madde 2 - Bilgi Butonu
İstanbul Teknik Üniversitesinin vazifeleri şunlardır:

A) Muhtelif kollarda yetiştireceği yüksek ve doktor mühendislerin nazari ve ameli öğretimlerini bir bütün olarak sağlamak;
B) Mühendislikle ilgili bilimlerin esaslarını genişletmek için öğretim heyeti ve doktor mühendis namzetleri tarafından araştırmalar ve yayınlar yapılmasını temin etmek;
C) Doğrudan doğruya memleketi ilgilendiren teknik meseleleri halletmek için laboratuvarlarında veya yerlerinde tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak;
D) Her türlü mühendislik işlerinde mütalaa vermek.
Madde 3 - Bilgi Butonu
İstanbul Teknik Üniversitesi fakültelerle bu fakültelere bağlı şube ve enstitülerden teşekkül eder.
Madde 4 - Bilgi Butonu
İstanbul Teknik Üniversitesi, bu üniversitenin profesörleri arasından Maarif Vekilliğince tayin olunan bir rektörle idare olunur. Fakültelerin başlarında o fakültenin profesörleri arasından Maarif Vekilliğince tayin edilen birer dekan bulunur.
Madde 5 - Bilgi Butonu
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim heyeti, ordinaryüs profesör, profesör ve doçentlerden teşekkül eder.
Madde 6 - Bilgi Butonu
İstanbul Teknik Üniversitesinin yatılı teşkilatı rektöre bağlı “Yatı Yurdu Müdürü” tarafından idare olunur.
Madde 7 - Bilgi Butonu
4121 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin “Yüksek Mühendis Mektebi, Müdürlük Kalemi, Tedris Heyeti, Tedris Kalemi, İdare ve Muamelat Şefliği” başlıkları altında gösterilen kadroları kaldırılmış ve yerlerine ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar konulmuştur.
Madde 8 - Bilgi Butonu
4121 sayılı kanunua bağlı , (1) sayılı cetvelin “Muhasebe” başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Maliye Vekaleti mülki ve askeri muhasebecilikler kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded ve maaşları yazılı memuriyetler ilave edilmiştir.
Madde 9 - Bilgi Butonu
4121 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin “Yüksek Mühendis Okulu” ve (İdare) başlıkları altındaki kısımlar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde unvanları yazılı kadrolar konulmuştur.Bu vazifeleri munzam olarak deruhte edenlere hizalarında gösterilen miktarda munzam vazife tazminatı 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi hükümleri dairesinde verilir.
Madde 10 - Bilgi Butonu
İstanbul Teknik Üniversitesinin İdare ve öğretim şekilleriyle şube ve enstitülerin açılma tarzı ve yapılacak vazife ve işler mukabilinde alınacak ücret, harç ve masrafların miktarları ve alınma usulleri bir nizamname ile tesbit olunur.
Madde 11 - Bilgi Butonu
1275 sayılı Yüksek Mühendis Mektebi hakkındaki kanun ile 3611 sayılı kanunun sekizinci maddesinin Yüksek Mühendis Mektebi ve Teknik Okulu Müdürlerinin tayin usulüne ait hükümleri kaldırılmıştır.
Geçici Madde - Bilgi Butonu
1944 mali yılı Muvazenel Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kısmında Yüksek Mühendis Mektebine ait kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.
Madde 12 - Bilgi Butonu
Bu kanun neşri tarihinden mer’idir.
Madde 13 - Bilgi Butonu
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
14/7/1944
(1) SAYILI CETVEL
[2] SAYILI CETVEL
[3] SAYILI CETVEL
[4] SAYILI CETVEL
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4619 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul