Metinsel Değişiklikler
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1929
MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Lüzum görülen yerlerde memurlar için mesken yaptırmağa ve bu maksatla (25) milyon lirayı geçmemek ve mali programı taahhüde girişmeden evvel Maliye ve Nafıa Vekilliklerince müştereken tayin ve tesbit edilmek üzere gelecek yıllara geçici taahhüde girişmeğe Nafıa Vekili mezundur.

Bu maksatla iki buçuk milyon liradan eksik olmamak üzere her sene Nafıa Vekaleti bütçesinin (Yapı ve imar işleri, inşaat, istimlak ve esaslı tamirat masrafları) faslının Maliye Vekaleti tertibine yeter tahsisat konur.

Nerelerde kaç memur için ne büyüklükte ev yaptırılması lazım geleceği İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.
Madde 2 -
Birinci maddede yazılı tahsisattan yeter kısmı, Ankara'da yapılacak inşaat için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Maliye Vekilliğine devredilebilir.

Maliye Vekili de bu inşaatı Emlak ve Eytam Bankası vasıtasıyla yaptırmağa mezundur.
Madde 3 -
İkinci madde mucibince Ankara'da yaptırılacak binaların proje ve planları Nafıa Vekilliğince tetkik ve tasdik edilir. Bu inşaat Ankara valisinin başkanlığı altında Maliye ve Nafıa Vekillikleri ile Emlak ve Eytam Bankasının mümessillerinden müteşekkil heyetin nezaret ve murakabesi altında yapılır.
Madde 4 -
Bu kanunun tatbikı için lüzumlu görülecek gayrimenkuller 3710 numaralı Belediye İstimlak Kanunu hükümlerine göre istimlak olunur.
Madde 5 -
(Mülga: 9/11/1983 -2946/12 md.)
Geçici Madde 1 - KHK 291(1987)
(4626 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Umumi müfettişlikler mıntıkalarında bu kanun esaslarına göre yapılacak memur evleri için 1944 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Nafıa Vekaleti kısmındaki 622/C faslına mevzu tahsisattan sarfiyat yapılabileceği gibi Umumi Müfettişliklerce gösterilecek hizmetlere sarfedilmek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu tahsisattan hususi idare ve belediyelere yardım da yapılabilir.
Madde 6 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 7 -
Bu kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1932
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4626 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun   No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                    Yürürlüğe giriş tarihi

  2946                 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 6 ncı maddesi                            1/7/1984

  Diğer hükümleri                                                                                                     11/11/1983

   

  
  
  4626 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (15)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul