Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Ek 1, Ek 3, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7. Ek: EK - 1.... 6758 (2016) md: 1. KHK 674 (2016) md: 1. 6586 (2015) md: 1, 3, 6, 10, Ek 2, Ek 3, Geçici 7. KHK 666 (2011) md: 10. 6000 (2010) md: 4, 6, Ek 1, Geçici 6. 5902 (2009) md: 5.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7899
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018), 6758(2016), KHK 674(2016), 6586(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Görev ve yetkiler
Madde 3 - KHK 703(2018), 6586(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât ve Görevleri
Teşkilât
Madde 4 - KHK 703(2018), 6000(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Merkez teşkilâtı ve görevleri
Madde 5 - KHK 703(2018), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Yönetim Kurulu, görev ve yetkileri
Madde 6 -
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Plânlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
(1) Bu Kanunun adı “Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunu” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 81 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7900-7904
Taşra teşkilâtı ve görevleri
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
Başkanlığın gelir ve giderleri
Madde 8 - KHK 703(2018)
A) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

B) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemlerde; Başkanlık açısından 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun tescil ile ilgili hükümleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
 
Başkanlığın her türlü faaliyet ve gelirleri; katma değer vergisi hariç olmak üzere Hazineye, katma bütçeli idarelere, belediyelere ve özel idarelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon, zam ve ardiye ücretlerinden muaftır.
Ödeneklerin kullanılması
Madde 9 -
Bakanlığın ihtiyacı olan; petrol ve madeni yağ istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ve katkı Maddeleri de dahil olmak üzere, her türlü akaryakıt ve madeni yağ alımlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci Maddesi hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ile İlgili Hükümler
Personel rejimi
Madde 10 - KHK 703(2018), 6586(2015), KHK 666(2011)
Başkanlık hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür. (Mülga ikinci ve üçüncü cümleler: 2/7/2018-KHK-703/81 md.) (…) 

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Başkanlıkta çalışan Devlet memurlarına, 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre tayın bedeli ödenir.

Mahkeme ve icra dairelerinde Başkanlık lehine hükmedilip, karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin dağıtımında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
Başkanlıkta çalışan personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun 279 uncu Maddesinde yazılı memurdan sayılırlar ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.
7905
Başkanlığa ait tesislerin koruma hizmeti 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince yerine getirilir.
	
(Mülga onuncu fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Denetim
Madde 11 - KHK 703(2018)
(Mülga birinci ve ikinci cümle: 2/7/2018-KHK-703/81 md.) (…) Denetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı ücret ödenir.
Yönetmelik
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Menkul ve gayrimenkuller
Madde 13 - KHK 703(2018)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
	
Başkanlığın malları ve her türlü mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu eylemler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Başkanlığın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer aynî hak ve malî varlıkları haczedilemez.
Değiştirilen hükümler
Madde 14 - (14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6000(2010)(Ek: 19/6/2010-6000/39 md. ; Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Ek Madde 2 - 6586(2015) (Ek: 22/1/2015-6586/87 md.)
Başkanlık, atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanun çerçevesindeki depolama ve iletim faaliyetlerine ilişkin olarak mevcut tesisler ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde gümrük antreposu işletebilir.
Ek Madde 3 - KHK 703(2018), 6586(2015)(Ek: 22/1/2015 - 6586/87 md.; Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 3 - (Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), 6000(2010)(Ek: 19/6/2010-6000/40 md.; Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), 6586(2015)(Ek: 22/1/2015 - 6586/89 md.; Mülga : 2/7/2018-KHK-703/81 md.)
 
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Kanun 4 Ekim 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7906-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4636 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  4636 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6000

  4, 6, EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 6, EK (I) sayılı cetvel

  30/6/2010

  KHK/666       

  10

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6586

  1, 3, 6, 10, Ek Madde 2 ve 3, Geçici Madde 7, EK (I) sayılı cetvel,

  3/2/2015

  KHK/674

  1

  1/9/2016

  6758

  1

  24/11/2016

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Ek Madde 1, Ek Madde 3, Geçici Madde  1 ila Geçici Madde 7, Ek (I) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

   
  
  
  4636 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4636 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4636 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4636 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4636 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK - 1 SAYILI CETVEL MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 05/04/2001 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz konusu mevzuatın hukuki etkisini ortadan kaldırdığı mahkeme kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul