En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1933
MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - 6336(2012)
(DeğiĢik: 26/6/2012-6336/11 md.) Fevkalade hallerde ve seferde havadan kıta indirmelerine, paraşütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 18 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını tamamlamamış vatandaşlar ihtiyaca göre silahla mukavemet etmekle mükellef tutulurlar. Yaş haddi kadınlar için yirmi ile kırkbeş arasıdır.
Madde 2 -
Erkek vatandaşlar bu mükellefiyeti başarmak için lüzum görülen mahallerde yılda en çok 72 saat ve dokuz günü geçmemek üzere ders ve talim görmek mecburiyetindedirler.

Mükellef tutulabilecek kadın vatandaşların talimi, kendi köylerinden veya mahallelerinden yukarki fıkra mucibince talim görmüş öğreticiler tarafından kendi köy veya mahallelerinde müsait zamanlarda yaptırılır.
Madde 3 - KHK 700(2018)
Bunların sağlık durumlarının mükellefiyete elverişliliği ile vazifeleri dolayısiyle mükellefiyetten hariç tutulacaklar ve talim, terbiye ve istihdam tarzları ve bağlanacakları yerler ve bu teşkilatla alakalı memurlara verilecek vazife ve salahiyetler Cumhurbaşkanınca tayin ve vatandaşları mükellef kılan hükümleri ilan olunur.(1) 

Kadınların gebelik, çocukluluk, kocalarının askerde bulunması gibi hususi vaziyetleri bu kararda gözönünde tutulur.
Madde 4 -
Bunların silahları, cephaneleri, talim ve terbiyeleri için gerekli bütün malzeme teçhizat ve ikametgahlarından beş kilometreden uzakta hizmete sevkedileceklerin iaşeleri ve icabında iskanları Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinden temin olunur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 20 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
1934
Madde 5 -
Hizmet esnasında bu hizmet dolayısiyle hastalananlar ile yaralanan ve ölenler hakkında askerlik mükellefiyeti dahilinde olan emsali gibi muamele yapılır. Bu vazifeleri gönüllü olarak yapanlar da ayrı hükümlerden istifade ederler.
Madde 6 - 5728(2008) (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/118md. )
Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyetlerde davete icabet etmeyenlerle icabetten sonra kaçanlar veya verilen vazifeleri ihmal edenler veya bu Kanunun tatbikini her hangi bir şekilde zorlaştıranlar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. İdarî para cezasına, mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

Cezanın infazı mükellefiyetin ifasını tehir etmez.
Madde 7 -
Bu kanunun tatbikatı itibariyle halkı telaşa veya heyecana düşürecek ve yahut yanlış tedbir almağa veya bir tedbir almamağa sevk suretiyle tehlikeye maruz kılacak şekilde kasten asılsız veya mübalağalı haberler yayanlar veya nakledenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasına çarptırılır.
Madde 8 - 5728(2008) (Değişik: 23/1/2008-5728/119md. )
Bu Kanun hükümlerine göre müdafaa işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış veya bu işte tahsis kılınmış olan tesisatı ve eşyayı kasten tahrip edenler veya hasara uğratanlar ve bu işe tahsis edilmiş olan esliha, cephane ve teçhizatı zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Zararın taksirle meydana gelmesi halinde, faile altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilir.
Madde 9 -
Kendisine tevdi edilmiş olan esliha ve her nevi eşyayı temellük edenler bir seneden üç seneye ve bunları kasten tahrip ve imha edenler altı aydan iki seneye ve bu eşyanın herhangi bir suretle ziyaına veya istifade edilmiyecek bir hale gelmesine kasten sebebiyet verenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Madde 10 -
Bu kanun icabı verilecek silahları, her hangi hususi veya şahsi işlerde kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununda muayyen cezalar bir kat fazlasiyle hükmedilir.
Madde 11 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008-5728/578md. )
Madde 12 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 13 -
Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4654 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4654 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5728

  6, 8, 11

  8/2/2008

  6336

  1

  30/6/2012

  KHK/700

  3

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  4654 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4654 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4654 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul