En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
7953
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR- NAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERE BİR İLAVE YAPILMASI HAK- KINDA 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR- NAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliği haiz Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilât ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Görevler
Madde 2 -
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler bazında geliştirmek.

b) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak.

c) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak.

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurt dışında, gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, gerekli koordinasyonlarla bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla yapılmasının sağlanması, Başkanlığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek ücretler ile bu alanda basın yayın organlarınca yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerle belirlenir.
7954
Teşkilât
Madde 3 -
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilâtı; Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Koordinasyon Kurulu ve görevleri
Madde 4 -
Koordinasyon Kurulu; Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluşur. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. Koordinasyon Kuruluna Başkanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder. 
 
Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütleri ile gönüllü kuruluşların temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı başkan yardımcıları ve ilgili daire başkanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca toplantıya çağırılır. 
 
Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı yürütür. 
 
Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: 
 
a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri hükümetin siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirlemek. 
 
b) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak belirlemek. 
 
c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu kararlarına, 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanuna uygunluğunu sağlamak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek.
Başkan ve başkan yardımcıları
Madde 5 -
Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının amiridir. Başkan, Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, millî güvenlik siyasetine, Koordinasyon Kurulu kararlarına ve işbirliği programları kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir ve Başkanlığın bağlı olduğu bakana karşı sorumludur.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilir.
Ana hizmet birimleri
Madde 6 -
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı.

b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı.
7955
Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı
Madde 7 -
Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; ekonomik, ticarî ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.
Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı
Madde 8 -
Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla programlar hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve staj amacıyla Türkiye’ye gönderilecek kamu görevlilerinin, diğer elemanların ve öğrencilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi işlerinin yürütülmesi, Türkiye’den bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği programlarının, yurt dışında gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.
Yardımcı birim ve görevleri
Madde 9 -
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının yardımcı birimi Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığıdır.

Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek.

f) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.

j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Danışma hizmetleri
Madde 10 -
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
7956
c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Başkanlığı temsil etmek.

d) Hukukî konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 11 -
Başkanlık teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 12 -
Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahallî idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Düzenleme görev ve yetkisi
Madde 13 -
Başkanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri
Madde 14 -
Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Kadrolar
Madde 15 -
Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
  
Bütçe ve denetim
Madde 16 -
Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek.

b) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar.

c) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler.

Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir.
Personel rejimi
Madde 17 -
Başkanlık personeli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna atanacaklarda aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak.
  
7957
Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini, Kamu Personeli Dil Sınavında belirlenen (C) düzeyine eşdeğer derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır. Teknik yardım uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel hariç), Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

1. Başkan için % 90’ını,

2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70’ini,

3. Daire başkanları için % 60’ını,

4. Şube müdürleri, avukat, teknik yardım uzman ve uzman yardımcılarından;

a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50’sini,

b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45’ini,

5. Diğer personelden;

a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35’ini,

b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30’unu,

c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25’ini,

d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel için % 20’sini,

Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul ve oranlarda her ay tazminat ödenir.
Atama
Madde 18 -
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri müşterek kararla atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi
Madde 19 -
Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay mensupları, hâkimler ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile, Başkanlık teşkilâtında görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 
 
Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci Maddesine göre Başkanlık teşkilâtında görevlendirilebilir.
7958
Sözleşmeli personel çalıştırılması
Madde 20 -
Başkanlık teşkilâtında, Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
Madde 21 -
Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, etüt ve proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.
Uygulanmayacak hükümler (1)
Madde 22 -
Başkanlığın görevleri kapsamındaki işlemlerde, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Koordinasyon ofisleri
Madde 23 -
Başkanlığın yurt dışında yürüteceği proje, program ve yardım işlemlerinin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Başkanlıkta görevli personelden görevlendirilecekler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis hizmetlerinde kullanılacak personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak harcamalar dışında kalan harcamaların neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar Başkanlığın önerisi ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Kadro ihdası
Madde 24 -
   480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (2) sayılı listedeki kadrolar iptal edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" bölümü olarak eklenmiştir. (2)
  
Madde 25 -
(Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız. (2) Bu maddede sözü edilen kadrolar, 12/5/2001 tarihli ve 24400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
7959
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadroları iptal edilen personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Başkanlıkta ihtisas gerektiren işlerde en az dört yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde açılacak en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde teknik yardım uzmanı kadrolarına atanırlar. Bu şekilde çalışma süreleri dört yıldan az olanlardan, 31.12.2000 tarihi itibariyle Başkanlıkta kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personelden, altı ay içerisinde yapılacak sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. 
 
Bu Kanunun yayımlandığı tarihte TİKA’da sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden yukarıdaki fıkra dışında kalanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanabilir. 
 
Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığında sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla Devlet Memurları Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkûr Kanuna 22.9.1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici Madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 
 
Bu suretle 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 
 
Bu Madde hükmüne göre ataması yapılan personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki en son ayda almış oldukları net sözleşme ücretinin atandıkları kadroda kendilerine ödenecek olan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark kapanıncaya kadar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Madde 26 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
7960

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4668 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4668 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4668 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4668 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  tasarı metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul