Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

MADDE 1. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun değişik 1 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şirkette kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar ana sözleşmede yapılacak değişikliklerde Ulaştırma Bakanının görüşü alınır.

Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirkettir. Bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat Türk Telekoma uygulanmaz. Sermayesinin yarısından fazlası kamuda kaldığı sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 16.7.1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeniyle sıkıyönetim ve seferberlik hallerinde telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel kanunların hükümleri saklıdır.

MADDE 2. — 406 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin (c) bendinin birinci alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düştüğünde, Türk Telekomun tüm tekel hakları 31.12.2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olur.

f) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'üne kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir.

MADDE 3. — 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Telekomun, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, millî yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması, yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve onay yetkisine sahiptir.

İmtiyazlı hisseyi temsilen Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz, kârdan pay almaz.

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranı % 45’i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türk Telekomun yönetim ve denetiminde oy çoğunluğu sağlanamaz. Tüm satış işlemlerinde bu şart ve karşılıklılık ilkesi göz önünde bulundurulur.

Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine % 5 pay ayrılır. Bu payın satışı halka arz yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 5’lik payın ne oranda satılacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satışta ihale şartları ihale tarihinden en az kırkbeş gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları onbeş gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa yayımlanır. Hisselerin blok satışında 4046 sayılı Kanunda yer alan kapalı teklif usulü uygulanır. Satışa ilişkin nihai devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.

MADDE 4. — 406 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 19. — Türk Telekomdaki kamu hisselerinin satışı ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tamamı Hazineye devredilir.

MADDE 5. — 406 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 21. — Bu Kanun gereğince hisse değerini tespit etmek üzere değerlendirme komisyonu, tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan hisse değeri üzerinden satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. Komisyonlar, ikisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ikisi Ulaştırma Bakanlığı ve biri Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden olmak üzere beş üyeden oluşturulur. Her üye için aynı kurumdan olmak üzere bir yedek üye de seçilir. Komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden birisi başkanlık yapar. Komisyon üyelerinde işletme, ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, istatistik, mühendislik dallarında lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da komisyonlara üye olabilirler.

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Hukuki veya fiili nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin yerine yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Komisyonlar kararlarını en az üç üyenin mutabakatı ile alır. Değerlendirme ve ihale komisyonlarına yardımcı olmak üzere, komisyon kararlarına katılmamak şartıyla yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi komisyonların önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.

Komisyonların sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine getirilir. Komisyon üyeleri aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev yaptıkları zaman dilimlerinde asli görevlerinden izinli sayılırlar.

Değerlendirme ve ihale komisyonlarının çalışmalarına ilişkin tüm giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır.

Danışmanlar ile danışmanlık hizmet sözleşmesini ve halka arz aşamasında gerekli aracılık yüklenim sözleşmesini imzalamaya ihale komisyonunun önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 6. — 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (a) bendinde "Personelin statüsü:" ifadesinden sonra gelmek üzere "Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları aranır." ifadesi eklenmiş, aynı bentte yer alan "telekomünikasyon alanında sekiz yıl tecrübeye sahip ve" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7. — 406 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 27. — Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.

İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanır. Kurum tarafından hazırlanan bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.

Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerleri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

EK MADDE 28. — Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.

EK MADDE 29. — Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde, Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin listesi Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca otuz gün içerisinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Nakle ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca bu Kanunun yayımından itibaren altmış gün içerisinde çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Nakledilecek personelin başka kamu kurum ve kuruluşuna atanarak burada göreve başlamasına kadar geçecek süredeki aylık, ücret, ikramiye, zam ve tazminatlar ve sosyal hak ve yardımlar ile bu döneme ilişkin harcırah, sağlık yardımı gibi özlük hakları Hazine tarafından ödenir. Bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder.

Sözleşmeli statüde veya kapsam dışı personel olarak çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli statüde veya kapsam dışı olarak geçen hizmet süreleri, aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlara ait aylık, ücret, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak Hazinece ödenir.

Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. Ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta iken bu madde gereğince nakledilen personelin aylık ücretleri ile ikramiyeleri tutarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan emsali kadrolar için belirlenen aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarıyla eşit olmasından itibaren, emsali durumdaki kadrolara ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince (I) sayılı cetvele tâbi iken 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu madde hükmünden yararlanırlar.

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışanların hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 1475 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenlerle (emeklilik dışında) kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Bu madde uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.

MADDE 8. — 22.12.1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı" ile "Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı" kurulmuştur.

PTT ve Türk Telekomun % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.

Sandıkların gelirleri;

a) Üye olan personelden alınacak aidattan,

b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,

c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,

d) Şirket, iştirak ve ticarî işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,

e) Diğer gelirlerden,

Oluşur.

Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 9. — 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

MADDE 10. — 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim Kurullarını oluştururlar.

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile; Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının bölüşümünde de kullanılır.

Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.

Tasfiye bitimi itibarıyla bir ay içerisinde ayrılmadan önceki Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılırlar.

MADDE 11. — 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinde düzenlenen imtiyazlı hisse ve kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Şirket ana sözleşmesine dahil edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmecilerle Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer alan hükümler geçerliliğini korur. Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi sürecinde, Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü almak zorundadır.

Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmemesi halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini kullanır.

Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Türk Telekomda 1475 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan istekleri üzerine iş mevzuatına tâbi statüye geçmiş ve geçecek olanların 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki nedenler ve esaslar dikkate alınmak üzere hizmet akitlerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, Türk Telekomda geçen hizmetleri dahil, daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.

Türk Telekomun kurduğu, kuracağı ve iştirak edeceği Şirketlere, Türk Telekomdan geçen ve iş mevzuatına tâbi olup T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder ve haklarında 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. Söz konusu Şirketlere geçen İş Kanununa tâbi personelin, kıdem tazminatlarının hesabında birinci fıkrada belirtilen esaslar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türk Telekomda çalışan personelden, 4502 sayılı Kanuna göre iş mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlar dahil, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, bu hakkı 2002 yılı sonuna kadar kazanacak olanlara da kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 fazlasıyla ödenir. Bu fark Hazinece karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 5. — Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde belirtilen personelin nakli yapıldığında, anılan Kanunun ek 22 nci maddesi ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kalkar. Ancak, söz konusu Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi aynı esaslar dahilinde kesenekler ilgililerden, karşılıkları ise Türk Telekom tarafından ödenmek suretiyle devam ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi bir kamu iktisadî kuruluşu kurulur.

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4673 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4673 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4673 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4673 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4673 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (30)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul