En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1941
HESAP UZMANLARI KURULU KURULMASINA VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KADROSUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
Gelir kanunlarının emrettiği ödevliler hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından lüzum görülecek etütleri yapmak üzere merkezde bir başkanın idaresi altında müşavir hesap uzmanı, hesap uzmanı ve hesap uzman muavinlerinden toplu bir (Hesap Uzmanları Kurulu) kurulmuştur.
Madde 2 -
Hesap Uzmanları Kurulunun bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadroları 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiştir.
Madde 3 -
Hesap uzman muavinliğine tayin edilebilmek için Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde sayılı şartlardan başka:

A) Görevin gerektirdiği nitelikte olmak,

B) Yüksek İktisat ve Ticaret Okullarını, İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler Okulunu veya bunlara eşitliği Maarif Bakanlığınca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş olmak,

C) Yapılacak müsabaka imtihanında başarı kazanmak,

D) Gireceği imtihanın açıldığı yıl Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını bitirmemiş olmak,
gereklidir.
Madde 4 -
Üçüncü maddeye göre hesap uzman muavinliğine tayin edilenler, üç yıl hesap uzmanları yanında staj gördükten sonra yapılan yeterlik imtihanını kazanırlarsa hesap uzmanlığına tayin olunurlar. Bakanlıkça, olgunlukları bu süreden daha evvel kabul edilen hesap uzman muavinlerine başlıbaşına hesap inceleme yetkisi verilebilir. Üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı nitelikte bulunup ta iş ve görevleri bakımından hesap uzmanlığı yapacak durumda olanlar imtihanla doğrudan doğruya hesap uzmanlığına tayin edilebilirler. Bunlar hakkında 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Herhangi bir derecede bulunan Maliye müfettiş ve muavinlerinin, eşiti derecedeki hesap uzmanlık veya muavinliğine imtihansız olarak tayinleri caizdir. Ancak bu şekilde hesap uzman muavinliğine tayin edilenler yukarda adı geçen yeterlik imtihanından geçirilirler. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanında hesap uzmanı sıfat ve yetkisi de vardır.
1942
Madde 5 -
Gelir kanunlarının kendilerine verdiği görev ve yetkilerden başka aynı kanunların müesseseler, ödevliler ve kişiler hesaplarında yapılacak incelemeler hakkında Maliye müfettişlerine ve muavinlerine, defterdarlar, gelir müdürleri, kontrolörleri ve kontrol memurlariyle gelir memurlarına verdikleri yetkileri hesap uzmanları veya muavinleri de kullanırlar.
Madde 6 - 230(1963)(Değişik: 24/5/1963 - 230/2 md.)
Hesap uzmanlarına görev, kurul başkanlığınca veya başkanlığın yetkili kılacağı diğer hesap uzmanları tarafından verilir.

İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bırakılacak vergileri ve bunların yerlerini Maliye Bakanlığı belli eder. Bu suretle belli edilen yerler dışında devamlı veya geçici bir şekilde hesap uzmanı kullanılması, o yer memurlarına kanunların verdiği inceleme ve yönetim yetkilerini kaldırmaz.
Madde 7 - 6245(1954)
Kendilerine tayin olunan bölge merkezleri dışında vazife gören hesap uzmanları ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları 999 sayılı kanuna göre hesaplanır. (1)
Madde 8 -
4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (kazanç ve muamele vergileri hesap mütahassısları) başlığı altındaki kadrolar kaldırılmıştır.
Madde 9 -
2395 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 3840 sayılı kanunun 15 inci ve 3843 sayılı kanunun 85 inci ve 4286 sayılı kanunun 8 inci maddeleriyle diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu kanunun yayım tarihinde başhesap uzmanlığı müşavir uzmanlık, hesap uzmanlığı ve muavinliklerinde bulunanlardan yeterliği görülenler dereceleriyle hesap uzmanlık veya muavinliklerine tayin olunabilir. Bunların 4644 sayılı kanunla tanınan hakları saklı tutulur. Bunların halen bulundukları görevlerde geçirdikleri süre, yükseltilmelerinde ve stajlarında hesaba katılır.
Geçici Madde 2 -
Hesap uzmanı yetiştirilmek üzere Yüksek İktisat ve Ticaret Okullarında beş ders yılı için her ders yılında (50) olmak üzere (250) öğrenci okutmağa Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu öğrencilere yiyim ve giyim karşılığı olarak ayda (50) liradan (100) liraya kadar para verilir. Bu paralardan hiçbir vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz ve bunlar borç için haciz edilmez. Okulu bitiren öğrenciler bu kanunun üçüncü maddesi hükümlerine bağlıdır.
Madde 10 -
Bu kanun 29 Mayıs 1945 tarihinde yürürlüğe girer.
(1) Bu maddenin harcıraha ilişkin hükümleri 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 11 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
1943
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  4709 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

       6245                                                           –                                                                 1/3/1954

         230                                                           –                                                                 1/6/1963

   

  1944

   

   

  
  
  4709 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4709 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul