(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5073
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN (1) (2) (5)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - KHK 700(2018), 6111(2011), 3502(1989)(Değişik: 10/11/1988 -3502/2 md. )
Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.(3)

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye(4) Cumhurbaşkanı yetkilidir.(6)
Madde 2 - KHK 700(2018), 7061(2017), 3824(1993), KHK 33(1979)(Değişik: 25/6/1992 - 3824/15 md.)
(Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/28 md.) Cumhurbaşkanı, bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar artırabilir. Cumhurbaşkanı ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.(1)

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
(1) 5383 sayılı Gümrük Kanunu, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 181 inci maddesinin birinci bendi ile yürürlükten kaldırılmış, aynı bent ile 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun yürürlükte tutulmuştur. (2) Bu Kanunun adı “5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” iken 10/11/1988 tarihli ve 3502 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Sözkonusu cetvel 29/11/1988 tarihli ve 20004 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu cetvelde yeralan ve gümrük vergisi maktu tutardan nispi vergiye dönüştürülen eşyalar için 25/6/1992 tarihli ve 3824 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine bakınız. Ayrıca; yasak kaydı kaldırılıp gümrük vergi nispetleri belirlenen eşyalar ile, gümrük vergileri maktu halden nispi hale dönüştürülen eşyalar ve gümrük vergi nispetleri yeni seviyelere yükseltilen eşyalar için 8/12/1996 tarihli ve 22841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/12/1996 tarihli ve 4217 sayılı Kanun’un eki cetvele bakınız. (4) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “açmaya ve değiştirmeye” ibaresi “açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye” olarak değiştirilmiştir. (5) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu Kanunun Eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri “muaf” olanların gümrük vergisi had ve nispetleri “0” şeklinde değiştirilmiştir. (6) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
5074
Madde 3 - KHK 700(2018)
a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Cumhurbaşkanı, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline karar ile müsaade etmeye yetkilidir. (2)

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü,Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri karar ile almaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(2)

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır
Madde 4 - KHK 700(2018)
Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.(3)
Madde 5 - KHK 700(2018), 3612(1990), KHK 336(1988)(Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990- 3612/49 md.)
(Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990- 3612/49 md.) Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Cumhurbaşkanlığınca kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır.(4)

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Cumhurbaşkanlığına arzeder.(4)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu maddenin (a) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “kararname” ibaresi “karar” şeklinde ve (b) fıkrasında yer alan “kararname ile almaya Bakanlar Kurulu” ibaresi “karar ile almaya Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
5074-1
Madde 6 -
2/1/1961 tarihli ve197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.
Madde 7 -
Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.
Madde 8 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5074-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  474 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin Numarası

  474 sayılı Kanunun değişen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/336

  5

  5/8/1988

  3502

  Kanunun Adı, 1, Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli

  1/1/1989

  3824

  2, Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli

  1/1/1993

  4217

  Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli

  1/1/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 8/12/1996

  6111

  1

  25/2/2011

  7061

  2, Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli

  5/12/2017

  KHK/700

  1, 2, 3, 4, 5

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)


  
  
  474 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  474 nolu kanunun Meclis Kabul Metni Ek
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (7)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (37)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul