Metinsel Değişiklikler
5917 (2009) md: 19. 5411 (2005) md: 24. 5173 (2004) md: 2. 4543 (2000) md: 2, Ek 1, Geçici . 4132 (1995) md: 2, Geçici . 3822 (1992) md: 2, 9, Geçici 15. 3590 (1989) md: 28, Geçici 13, Geçici 14. 3520 (1989) md: Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12. ... >>
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 07.02.2011 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1945
İLLER BANKASI KANUNU (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Madde 1 -
İl özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya olmıyan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümleriyle bu kanuna bağlı olmak üzere İller Bankası adiyle tüzel kişiliği haiz bir banka kurulmuştur. Bankanın merkezi Ankara'dır.
Madde 2 - 5173(2004), 4543(2000), 4132(1995), 3822(1992), 3496(1988), 2480(1981), 618(1965), 6407(1954) (Değişik: 18/5/2004 - 5173/1 md.)
Bankanın sermayesi 3.000.000.000.000.000 (üçkatrilyon) liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş misline kadar artırılabilir.
Madde 3 - 2921(1983), KHK 57(1983), 655(1965), 618(1965)
İkinci maddede yazılı sermaye aşağıdaki kaynaklardan toplanır:

A) (Değişik: 14/10/1983- 2921/1 md.) İl özel idareleri ve belediyelerin; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarının satış bedelleri, geri alınan paralar, Devlet tarafından belli işlere sarfedilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar, İmar ve İskan Bakanlığı emrinde toplanan fonlardan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma karşılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralardan artan miktarlar, kanunlarda veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç tutulmak üzere, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilen payların % 5'i;

B) İl özel idareleriyle belediyelere bağlı tüzel kişiliği haiz olan veya olmıyan ve katma bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin, bağlı bulundukları idare bütçelerine intikal etmiyen gelirlerinden kazanç vergisi çıktıktan sonra kalan safi kazançlarının yüzde beşi;
  
(1) a - Bu Kanunda geçen "İdare Meclisi" tabiri, 14/10/1983 tarihli ve 2921 sayılı Kanunla "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Geçici 12 nci maddeye bakınız. b - Hernekadar 9/5/1958 tarihli ve 7116 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu Kanunla şehircilik ve imar işleri hakkında Bayındırlık Bakanı ve Bakanlığına verilmiş olan hak, görev ve yetkiler İmar ve İskan Bakanlığına devreredilmiş ise de 13/12/1983 tarih ve 180 sayılı KHK ile bu iki bakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adı altında birleştirilmiş bulunmaktadır. c - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/6/1981 tarih ve 2477 sayılı Kanunun 2 - 6 ncı maddeleri ile 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin atama ile ilgili hükümlerine bakınız.
1946
C) İl özel idarelerince, arazi ve bina vergileri tahsilatından köy idareleri sermaye payı adı ile ayrılacak olan yüzde üçler; 
 
D) Bankanın yıllık safi kazancından 19 uncu madde gereğince köy idareleri sermaye payı olarak ayrılacak yüzde otuzlar; 
 
E) Bütçeden veya diğer herhangi bir yerden yapılacak her türlü yardımlar; 
 
F) Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak üzere yapılacak bağışlar; 
 
G) Özel kanunlarla banka sermayesine eklenmek üzere sağlanacak para ve ayınlar. 
 
A, B, C ve D fıkralarında yazılı sermaye paylarının ayrılmasına esas olacak gelir tahsilatı ve safi kazanç, sonuçları belli olan son bütçe yılı içinde elde edilmiş bulunan tahsilat ile son bilançodaki safi kazançtır. 
 
(Ek: 28/5/1965 - 618/2 md.) Yukarıda D, E, F, G fıkralarında belirtilen gelirler, banka sermayesi tamamlandıktan sonra, ihtiyat akçesi hesabına geçirilir.
  
Madde 4 -
Birinci maddede yazılı bütün idare ve kurumlar her yıl gider bütçelerine yıllık ortaklık paylarını ve özel idareler, ayrıca, bina ve arazi vergileri tahsilatından ayrılacak köy idareleri sermaye paylarını karşılayacak miktarda ödenek koymak ödevindedirler.

Bu ödenekler bütçelere konmadığı veya eksik konduğu takdirde, bütçeleri onamakla ödevli makamlar, ödeneklerin tamamını veya eksik kısmını bütçelere kendiliklerinden koyarlar.

Ortaklık paylariyle köy idareleri sermaye payları, zamanları tüzükle belli edilecek dört eşit taksitte bankaya ödenir.
Madde 5 -
Ortaklık paylarının tahakkuk ve tahsillerine ilişkin olmak üzere banka tarafından istenecek malümatı vermeğe belediyeler için belediye başkan ve saymanları, il özel idareleri ve köyler için özel idare saymanlık müdürleri görevlidir.
Madde 6 -
Banka ortaklık paylariyle köy idareleri sermaye paylarını ilgili bütçe yılının sonuna kadar yasalı bir özüre dayanmaksızın göndermeyen özel idare saymanlık müdürleriyle belediye saymanları ve birliklerle, özel idare ve belediyelere bağlı idare ve kurumlar saymanları, zamanında göndermedikleri paylardan dolayı bankaya şahsen faiz ödemek ödevindedirler. Ödemenin geciktirilmesi ita amirleri tarafından verilen yazılı emirle yapılmış ise, faiz ödevi ita amirlerine geçer. Zamanında ödenmiyen ortaklık paylarından alınacak yıllık faiz banka tarafından bu idarelere yapılan ikrazlara uygulanan faiz nispetinde hesaplanır.

Yasalı özrün takdiri İçişleri Bakanlığına aittir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bankanın görevleri ve yetkileri
Madde 7 - 2921(1983), KHK 57(1983)
Bankanın görevleri şunlardır:

A) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumların yapacakları mahalli kamu  hizmetleriyle  ilgili  tesisler,  yapılar  ve  diğer  işler  vücude  getirmelerini  kolaylaş-
1947
tırmak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleştirilmesini desteklemek amaciyle bunlara, kendi tüzüğünde yazılı esas ve şartlara göre kredi sağlamak;

B) (Değişik: 14/10/1983 - 2921/2 md.) 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkan olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirecek olanları Banka eliyle yapmak veya yaptırmak;

C) (Değişik: 14/10/1983 - 2921/2 md.) Bankadan alınan kredilerle yapılan işlerden 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla yapım ve denetlemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve imkana göre fenni nezaret ve denetlenmesini üzerine almak;

D) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumlara gerekli olacak makine, aletler ve edevat, gereç ve eşyadan temin edebileceklerini bu idare ve kurumlara satmak veya kiralamak;

E) Bu idare ve kurumların banka araciyle sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve gayrimenkul malları sigorta ettirmek;

F) Tüzüğünde izin verilecek banka işlerini yapmak;

G) Yukarda yazılı ödevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzeme temin etmek ve bu işler için gerekli tesisleri doğrudan doğruya veya ortaklık suretiyle vücude getirmek, bu konuda yapılacak işlere, gerekli görülürse, ortaklık etmek.
  
Madde 8 -
Banka, gerek yedinci maddede yazılı işler için, gerekse şehir, kasaba ve köylerin kuruluş, yapı, imar, tezyin ve sağlık işlerini kolaylaştırmak amaciyle, kendi namına ve ödenekleri kendi bütçelerinden verilmek şartiyle birinci maddede yazılı idare ve kurumlar hesabına teknik elemanlar yetiştirmek üzere öğrenci okutmağa ve yabancı memleketlere öğrenci veya stajiyer göndermeğe ve bu alanda gerekli yayımları yapmağa yetkilidir. 
 
Öğrencilerin seçilmeleri ve okutturulmaları ve mecburi hizmetlerini yapmaları, 1416 sayılı kanunla 788 sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 64 üncü maddesi hükümlerine bağlıdır.
Madde 9 - 3822(1992), 2921(1983)
Banka, iş hacminin gerekli kıldığı yerlerde Yönetim Kurulunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onamasiyle Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube açabileceği gibi gereken yerlerde muhabir de bulundurabilir.
Madde 10 -
Banka, birinci maddede yazılı idare ve kurumlarına ve birliklere açacağı kredilere karşı, bunların gelirlerinden bir kısmını veya üzerlerindeki imtiyazların menfaatlerini karşılık istiyebilir veya gayrimenkul teminat alabilir. Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olan gayrimenkuller teminat gösterilemez.
Madde 11 -
Birinci maddede yazılı idare ve kurumlara açılacak kredilerin yıllık itfa taksitleri ile karşılıkları, banka tarafından bunların bütçelerini incelemek ve onamakla ödevli makamlara bildirilir. Bu makamlar, itfa taksitlerini bütçelere koydurmak ve teminat gösterilmiş olan gelirlerin başka yere harcanmasını sağlamak ve denetlemekle ödevlidirler.
1948
Devlet, özel idare ve belediyelerle sermayesi Devlete ait veya sermayesinde Devletin, özel idare ve belediyelerin ortaklığı bulunan müesseselerce toplanmakta ve dağıtılmakta olan gelir ve hisselerin bankaya karşılık gösterilmesi halinde, borç ödeninceye kadar, bu gelir ve hisselerin bankaya yatırılacağı idare ve kurumlar tarafından bankaya karşı yüklenilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim
Genelkurul
Madde 12 -
Bankanın Genelkurulu, İçişleri Bakanlığınca iller üç grupa ayrılarak, her yıl nöbetleşe belli edilecek:

A) Birinci grup içindeki yirmi bir ilin genel meclislerince kendi üyeleri arasından seçilecek birer kişiden;

B) İkinci grup içindeki yirmi bir belediye meclisince kendi üyeleri arasından seçilecek birer kişiden;

C) Üçüncü grup içindeki yirmi bir köyün ihtiyar meclislerince kendi aralarından seçilecek birer kişiden;

D) İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık, Tarım ve Ticaret Bakanlarını temsil etmek üzere gönderilecek birer kişiden;

Terekküp eder.

A, B, C fıkralarında yazılı üyeler, üye göndermiyen il, belediye ve köyleri de temsil ederler.

Banka merkezi dışından gelen genelkurul üyelerine, Harcırah Kararnamesiyle ekleri hükümlerine göre geliş ve dönüş yol paralariyle genelkurul toplantılarının yapıldığı süre için hesaplanacak gündelikleri banka tarafından ödenir. Bunlardan yolluk hesabına esas olacak aylık ücret veya ödeneği bulunmıyanların yollukları 1562 sayılı kanuna göre hesaplanır.
Madde 13 - 2921(1983)
Genelkurul, her yıl Nisan ayında, İçişleri Bakanı tarafından toplantıya çağrılır. Genelkurul saltçoklukla görüşmeğe başlıyabilir. İlk toplantıda yeter sayı hasıl olmazsa toplantı üç gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıya gelen üyelerin sayısı ne olursa olsun, genelkurul bu üyelerle toplanır. Genelkurula İçişleri Bakanı veya vekili başkanlık eder.

Genelkurul, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yıllık raporu ve bilançoyu inceliyerek karara bağlar. Banka çalışmalarının bu kanuna ve Banka Tüzüğü hükümlerine ve bankanın kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülmesini denetler ve 19 uncu madde gereğince kardan ayrılacak köy hisselerinin kaç köye dağıtılması uygun olacağına karar verir. Bankanın durumunda gerekli görülecek değişikliklere ait istemleri ve tahsili imkansız alacakların silinmesini görüşerek karara bağlar ve gelecek hesap dönemi için bir denetçi seçer.
YÖNETİM KURULU
Madde 14 - 2921(1983), KHK 57(1983) (Değişik: 14/10/1983 - 2921/3 md.)
İller Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskan Bakanı, biri Maliye Bakanı tarafından önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskan Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.
1949
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat konularında; İmar ve İskan Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin İller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna giren teknik işlerde, bankacılıkta veya idarecilikte, bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır. İmar ve İskan Bakanınca önerilecek bir üyeden ise mesleki uzmanlık şartı aranmayabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.
Madde 15 - 2921(1983)
Yönetim Kurulu, banka çalışmasının gidiş ve esaslarını tayin ve Genel Müdürlükçe teklif edilecek yıllık bütçe ve kadroları inceler ve onar ve nerelerde şube açılması ve muhabirler bulundurulması gerektiğini, bankanın iştigal edeceği banka işlemleri nevilerini ve alacağı faiz komüsyon ve acyo miktarlarını ve sigortaya, malzeme alım ve satımına ve kiralanmasına mütaallik şartları ve yönetmelikleri ve diğer bankalarla olan münasebet esaslarını ve temin edeceği istikrazların ve kredilerin şartlarını ve sulh, ibra ve davadan feragati ve banka memurlarının imza yetkilerini ve idari ve teknik yönetmelikler hakkında Genel Müdürlükten yapılacak teklifleri inceler ve karara bağlar. Tüzüğünde gösterilecek hadden fazla miktardaki ikrazlar hakkında karar verir. Genel Müdürlükçe düzenlenen bilançoyu inceler ve banka karından yüzde ellisinin o yıl için İçişleri Bakanlığının direktifine göre hangi köylere tahsis edileceğini ve bu para ile o köylere neler tedarik olunacağını veya neler yapılacağını karara bağlar.
Denetçiler
Madde 16 - 2921(1983)
Bankanın işlemleri, hizmet süreleri içinde devamlı olarak iş görecek olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden biri Banka Genelkurulu, diğeri İçişleri Bakanı tarafından bir hesap yılı için seçilir. Denetçi seçilebilmek için, bu kanunun verdiği görevleri başarmağa muktedir, hukuk ve ekonomi bilgisine ve muhasebe tekniğinde görgü ve uzmanlığa sahip olmak şarttır.

Denetçilerin hizmet süreleri bir yıl olup yeniden seçilebilirler.

Denetçiler Bankanın bütün işlem ve hesaplarını incelemekle ödevlidirler. Veznenin sık sık teftiş edilmesi de denetçilerin görevlerindendir.

Denetçiler yönetim işlerine karışamazlar, sadece kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı gördükleri işleri ve bunlar üzerindeki düşüncelerini Genelkurula ve İçişleri Bakanına raporla bildirirler. Denetçiler Yönetim Kurulunca hazırlanan bilançoyu inceliyerek ve bankanın hesaplariyle karşılaştırarak düşüncelerini bir raporla Genelkurula bildirirler.

Denetçiler oya katılmamak şartiyle Yönetim Kurulu görüşmelerinde bulunabilirler. Denetçiler tarafından istenen bütün bilgi ve belgeleri Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu vermek ödevindedirler.
1950
Genel Müdür ve memurlar
Madde 17 - 2921(1983)
Bankanın Genel Müdürü, İçişleri Bakanının inhası ve Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onaması ile tayin olunur. Genel Müdürlüğe tayin edileceklerin görevinin gerektirdiği görgü ve uzmanlığa sahip bulunmaları şarttır.

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Bu kanuna ve Banka Tüzüğü hükümlerine göre Bankanın çalışmasını ve yönetilmesini temin ve Bankayı temsil eder.

Bankanın bütün memurları talimat ve emirleri Genel Müdürden alırlar. Genel Müdürün gereği kadar muavini bulunur. Bu muavinler Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onaması üzerine İçişleri Bakanı ile Başbakan tarafından imzalanacak müşterek kararname ile tayin olunur.

Bankanın müdür ve müdür derecesindeki memurları ile müfettişleri Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onanması ile tayin olunur. Bunların mükafatlandırma, terfi, tahvil, cezalandırma ve görevden çıkarılmaları aynı usul ile olur. Diğer memurlar ve hizmetliler hakkında bu yetkiyi Genel Müdür bağımsız olarak kullanır. Bunlardan memurlara ait işlemlerin bir listesini ayda bir Yönetim Kuruluna verir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilançonun hazırlanması ve kabulü ve safi kazancın tahsis yerleri
Madde 18 - 2921(1983)
Banka işlemlerinde hesap yılı, takvim yılıdır. Bankanın her hesap dönemi için bir bilanço yapılır.

Bilanço ile kar ve zarar hesapları Yönetim Kurulunca onandıktan sonra hazırlanacak rapor ve denetçilerin raporuyla birlikte Şubat ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığına sunulur. Bakanlık bilanço ile Yönetim Kurulu denetçiler raporlarını kendi düşüncelerini de ekliyerek Genel Kurula havale eder.

Genel Kurul bilanço ve raporlar üzerinde gereken incelemeleri yapar. Bilançonun Genel Kurul tarafından onanması ile Yönetim Kurulu ve denetçiler ibra edilmiş olur.
Madde 19 - 5917(2009) (Değişik: 25/6/2009 - 5917/9 md.)
Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kazancın;

a) % 10’u adi ihtiyat akçesine,

b) % 30’u köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına,

c) % 60’ı köyler ve nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel alt yapı tesislerinin yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000’e kadar olan belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına, ayrılır.
1951
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bankanın hak ve imtiyazları
Madde 20 -
Bankanın para ve para hükmündeki kağıt ve senetleri ile her türlü mallarına karşı veya bilanço, rapor gibi her türlü kağıt, defter ve belgeleri üzerinde suç işliyen banka memur ve hizmetlileri bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde suç işliyen memurlara mahsus cezalarla cezalandırılırlar. Şu kadar ki, bu memur ve hizmetliler hakkında Memurin Muhakematı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Madde 21 -
Banka işlemleri, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Genel Muhasebe Kanununa ve Sayıştayın denetlemesine bağlı değildir. Birinci maddede yazılı bütün idare ve kurumların Banka ile yapacakları iş ve işlemlerde Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükmü uygulanmaz.
Madde 22 - 6407(1954), 5576(1950) (Değişik: 11/3/1954 - 6407/2 md.)
Banka itibari sermayesinin tamamına kadar amortisman ve kredi sandığının mütalaası ve Maliye Vekaletinin muvafakati ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile istikraz aktedebilir ve tahvil çıkarabilir.

Maliye Vekaletinin önceden muvafakati alınmak ve yukardaki had dahilinde kalmak şartiyle girişilecek taahhütler mukabilinde bono ihraç edebilir. Bu suretle çıkarılacak bonolara Maliye Vekaleti kefalete yetkilidir.
Madde 23 - 3283(1986)
Banka aşağıda yazılı haklardan ve muaflıklardan faydalanır:

A) Bankanın kazanç vergisi, bu vergiye bağlı kazançlarından anonim ortaklıklara ilişkin nispet üzerinden salınır.

B) Bankanın malı olup görevleri için kullandığı gayrimenkuller her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

C) Birinci maddede yazılı bütün idare ve kurumlara, yabancı memleketlerden getirecekleri eşya ve malzeme için özel kanunlarla verilmiş ve verilecek muaflıklar, banka hakkında da uygulanır. (1)


D) Ziraat ve Emlak Bankaları ile Devlet ekonomi işletmelerine dahil bankalara özel kanunlarla verilmiş ve verilecek muaflıklardan banka da istifade eder.
Madde 24 - 5411(2005), 5434(1950) (Yeniden düzenleme: 19/10/2005 - 5411/168 md.)
Kredilere ve diğer alacaklara karşılık ayrılmasına ilişkin yükümlülük 24.4.2003 tarihinden itibaren Banka hakkında uygulanmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Türlü hükümler
Madde 25 -
Belediyeler İmar Kurulunun yazı ve hesap işleriyle fenni işlemleri İller Bankasınca görülür.
Madde 26 -
1454 ve 2459 sayılı kanunlar gereğince bina ve arazi vergilerinden tayyare resmi adı ile ayrılıp Maliyeye verilmekte olan yüzde üçler, 1945 bütçe yılından başlıyarak tahsil edilecek bina ve arazi vergilerinden ayrılmaz.
Madde 27 -
Belediyeler Bankası hakkındaki 2301 sayılı ve Belediyeler İmar Heyetinin Fen İşleri Kurumuna ait 3946 sayılı kanunlar ile 1580 sayılı Belediye Kanununa ek olan 2763 sayılı kanunun 6 ncı maddesi kaldırılmıştır.
  
Madde 28 - 3590(1989) (Değişik: 30/11/1989 - 3590/1 md.)
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1952
Ek Madde 1 - 4543(2000) (Ek: 1/3/2000 - 4543/2 md.)
İller Bankası Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında yardımcı birim olarak yedi şube müdürlüğünden oluşan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bankanın bilgi sistem çalışmalarını planlamak, kurmak ve yönetmek,

b) Personel, donanım, yazılım, iletişim ve yerleşim konularında ihtiyaçları tespit etmek, ihtiyaca uygun etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ile hizmetleri sağlamak,

c) Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek, araştırma, değerlendirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak,

d) Bankanın bilgi sistem standartlarını belirleyip, bunların uygulanmasını sağlamak,

e) Bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri almak, denetim ve düzenlemeleri yapmak,

f) İlgili mevzuat ve Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Geçici Madde 1 -
Belediyeler Bankasının para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları ile menkul ve gayrimenkul malları ve bütün hak ve menfaatleri her türlü taahhüt ve borçlariyle birlikte İller Bankasına geçer. Bu mal ve alacaklar, İller Bankası sermayesi hesabına, belediyelerin ortaklık payı olarak yazılır.

Bu madde gereğince yapılacak gayrimenkullerin intikal ve ferağ işlemleriyle devrin gerekli kıldığı sair işlemler dolayısiyle tanzim olunacak bütün kağıt ve belgeler damga resminden ve diğer her türlü resim ve harçlardan muaftır.
Geçici Madde 2 -
Bankanın kuruluş işlemleri için tanzim olunacak her türlü kağıt ve belgeler damga resmiyle diğer her türlü resim ve harçlardan ve bankanın kuruluşu sırasında yurt dışından ilk getireceği kasalar ve lüzumlu eşya gümrük resmiyle gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimlerden muaftır.
Geçici Madde 3 - 2921(1983)
Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel müdürün seçilip tayinlerine kadar Belediyeler Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü, İller Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü nitelik ve yetkisi ile vazife görürler. İlk hesap yılına ilişkin denetçiler İçişleri Bakanlığınca tayin olunur.
Geçici Madde 4 -
Belediyeler Bankası ile Belediyeler İmar Fen Heyeti şef, memur ve hizmetlileri İller Bankasının kadroları kuruluncaya kadar bu banka emrinde eski şartlar dahilinde çalıştırılırlar. 
 
Yeni kadroların kurulması sonunda Belediyeler Bankasiyle Belediyeler İmar Fen Heyeti şefliğinden kadro dışında kalacaklardan, hizmet süresi bir yıla kadar olanlara bir aylık, bir yıldan beş yıla kadar olanlara iki aylık, beş yıldan on yıla kadar olanlara üç aylık, on yıldan fazla olanlara dört aylık ücretleri İller Bankasınca verilerek ilişikleri kesilir. Bunların tekaüt sandığındaki hakları saklıdır. 
 
Bu ücretler birden verilmeyip hizmet sürelerine göre, birer aylık olarak ödenir. Bu suretle ilişikleri kesilenlerden bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli idarelerde ve belediyelerde ve bunlara bağlı idare ve kurumlarda veya 3659 sayılı kanun hükümlerine giren daire ve müesseselerde aylıklı veya ücretli bir göreve tayin olunanlara, ancak tayinleri tarihine kadar olan ücretleri verilir.
Geçici Madde 5 -
İl özel idareleriyle köylerin böyle bir banka kurulması amaciyle şimdiye kadar Belediyeler Bankasında toplanmış olan paralariyle köyler tarafından kurulan birlikler ve tesisler için toplanmış olduğu halde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte amacı uğrunda kullanılması gerekli görülmiyerek olduğu gibi bırakılmış olan paralar, menkul kıymetler ve alacaklar İller Bankası sermaye hesabına geçirilir.
1953
Bunlardan para ve menkul kıymetler, ilişkin olduğu idarenin sermaye payına mahsup edilir. Alacaklar da tahsil olundukça bu yolda işlenir.
Geçici Madde 6 -
Belediyeler Bankası Kanununa göre kurulan Belediyeler Bankası Genelkurulu 1945 Eylülünde son toplantısını yaparak kaldırılan Belediyeler Bankasının 1944 Bütçe yılı hesaplarını, bilançosunu ve denetleme raporunu inceler ve tasfiyesini ikmal eyler.
Geçici Madde 7 -
İl özel idareleri banka sermaye paylarına ilişkin ödenekleri 1946 bütçe yılından başlıyarak bütçelerine koyarlar. Belediyeler, 2301 sayılı kanuna göre 1945 yılı bütçelerine koymuş oldukları sermaye paylarına ilişkin ödenekleri, bankaya ödemekte devam ederler.
  
Geçici Madde 8 -
   2301 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu zamanlarda Belediyeler Bankası ortaklık payını vermemiş olan Belediyelerin payları İller Bankası sermayesine belediyeler hesabına mahsup edilmek üzere işbu kanun hükümlerine göre ödettirilir ve belediye başkanlariyle saymanlarının bu yüzden doğan faiz borçları aranmaz.
  
Geçici Madde 9 - 3520(1989), KHK 291(1987), 618(1965) (Ek: 28/5/1965 - 618/2 md. ile gelen numarasız geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
4759 sayılı Kanunun bu kanunla tadil edilen 2 nci maddesindeki eski hüküm gereğince tahsil edilip bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak olan paylar, bu kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp ortaklık payları olarak banka sermayesine eklenir.
Geçici Madde 10 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2480(1981) (Ek: 23/6/1981 - 2480/2 md. ile gelen numarasız geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun yürürlüğünden önce 2 nci madde gereğince tahsil edilip Bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak olan paylar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip ortaklık payları olarak Banka sermayesine eklenir.
Geçici Madde 11 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2921(1983), KHK 57(1983) (Ek: 57 sayılı KHK ile getirilip 14/10/1983 - 2921/4 md. ile kabul edilen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yönetim kurulu üyeliklerine, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ek göstergeleri, müdürler kurulu üyeleri için evvelce tespit edilmiş olan miktardan düşük olamaz.
Geçici Madde 12 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2921(1983) (Ek: 14/10/1983 - 2921/4 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
4759 sayılı Kanunda geçen "İdare Meclisi" tabiri, "Yönetim Kurulu" şeklinde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 13 - 3590(1989) (Ek: 30/11/1989 - 3590/1 md.)
Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanmış olan 2819 TU numaralı 12.6.1987 tarihli Çukurova Kentsel Gelişme Projesi İkraz Anlaşması kapsamındaki belediyeler, bu proje kapsamında yapacakları veya yaptıracakları işlerde; ikraz, fon ve benzeri Devlet katkısı ve kredilerden yararlandırılırlar.

Bu halde, kredilerin verilmesi ve geri dönüşünde Bankaca ortak idareler adına yapılan veya yaptırılan işlerle ilgili usul ve esaslar uygulanır.

Çukurova Kentsel Gelişme Projesi kapsamında İller Bankası'na karşı taahhüt edilen müşavirlik hizmetlerinin ücret ve giderleri bu Bankaca karşılanır ve bu giderler için belediyeler borçlandırılmaz.
Geçici Madde 14 - 3590(1989) (Ek: 30/11/1989 - 3590/1 md.)
Bu Kanunun diğer maddelerinde geçen "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.

28 inci maddede öngörülen yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır ve bu süre zarfında mevcut tüzük hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
1954
Geçici Madde 15 - 3822(1992) (Ek:19/6/1992 - 3822/3 md.)
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 9 uncu ve 21 inci maddeleri hükümlerine göre alan Banka personeline, personel rejimi hakkında düzenlenecek kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar; ilgili Bakanın onayı ile biri yılın ilk yarısı, diğeri ikinci yarısında ödenmek üzere yılda iki kez ikramiye verilir. İkramiyelerin herbirinin tutarı, aylık gösterge ile ek gösterge toplamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez.
Madde 29 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 30 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
* * *
13/6/1945 TARİHLİ VE 4759 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 10/11/1988 tarihli ve 3496 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - 3496(1988)
Bu Kanunun yürürlüğünden önce 4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tahsil edilip bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak paylar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip ortaklık payları olarak banka sermayesine eklenir.
2) 13/11/1995 tarihli ve 4132 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - 4132(1995)
Bu Kanunun yürürlüğünden önce 4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tahsil edilip Bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak paylar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaklık payları olarak Banka sermayesine eklenir.
3) 1/3/2000 tarihli ve 4543 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - 4543(2000)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince tahsil edilip, Bankaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak paylar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaklık payları olarak Banka sermayesine eklenir.
1955
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4759 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4759 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (30)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (19)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul