Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 110 sayılı TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (RG: 28.10.1983)
1959-1961
"İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" Nİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE "İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİ" NE DEVRİNE DAİR KANUN (1)

Madde 1 -
" İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi" imtiyaz ve tesislerinin satın alınmasına dair 23 Kasım 1944 de Hükümet, İstanbul Belediyesi ve Ortaklık temsilcileri arasında imza edilmiş olan bağlı sözleşme ve ekleri onanmış ve Ortaklık elindeki imtiyaz kaldırılmıştır.
Madde 2 -
Satın alma sözleşmesi damga resimlerinden muaftır. Bu sözleşmede Hükümet ve Belediyeye ait olduğu gösterilen bütün vergi, resim ve harçlar ve bunların munzam kesirleri sözleşmenin on beşinci maddesi gereğince onanmanın tamamlanması şartiyle aranmaz.
Madde 3 -
Satın alınan tesisler, mallar, haklar ve menfaatler, 3645 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmek ve işletilmek ve satın alma sözleşmesinden doğan ve Hükümet ve İstanbul Belediyesine ait bulunan hakları ve vecibeleri de kavramış bulunmak üzere, bütün hakları ve vecibeleri ile birlikte " İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" ne devredilmiştir.
Madde 4 -
İstanbul Belediyesince ödenecek olan satın alma paraları ile faizleri ve sözleşme ve eklerine göre Ortaklığa ödenmesi gerekecek öteki paralar " İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi" nce ödenir.

Satın alma paraları ile faizleri ödeme günlerinden on gün önce, bu idarece Belediye adına Ortaklık hesabına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yatırılır.
Madde 5 -
Satın alma paraları ile faizlerinin bono ile ödenmesi halinde bu bonolara kefil olmağa Maliye Bakanı izinlidir.
(1) (a) Bu kanunun, 25/7/1970 tarih ve 1312 sayılı mülga kanuna aykırı hükümleri mezkür kanunun 37 nci maddesiyle; 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK'ye aykırı hükümleri mezkür KHK'nin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (b) Bu kanunla onanmış sözleşme 28/6/1945 tarih ve 6043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Geçici Madde 1 -
Satın alma sözleşmesinin onuncu maddesi gereğince Belediyeye geçecek memur ve hizmetlilerden işletmeye el konduğu günde hizmette bulunanların edinilmiş hak dereceleri Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresince 3659 sayılı kanunun geçici birinci maddesine göre belirtilir.
1962
Buna göre derecesi belirtilenlerin almakta oldukları aylıklar, girdikleri derece aylıklarından çok ise, başka daire ve kurumlarda edinilmiş hak sayılmamak şartiyle ve bundan sonraki yükselmelerle giderilinciye kadar bu farkın ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Memur ve işçilere Ortaklıkça verilmesi satın alma sözleşmesine bağlı (B) işaretli mektupla kabul edilmiş bulunan (12.000) lira Bayındırlık Bakanlığınca konulacak esaslar çerçevesinde “İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi” nce hesap edilerek sözleşmenin onuncu maddesi gereğince Belediyeye geçecek memur ve hizmetlilere dağıtılır.
Geçici Madde 3 -
Ortaklık zamanında gümrük resminden muaf olarak geçirilip tesislerde kullanılmış veya devir sırasında ortaklık ambarlarında bulunmuş olan eşya ve gereçleri, “İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi” kendisine devrolunan tesislerin her yerinde kullanmak yetkisinde olup bu yolda kullanmadan dolayı bu eşya ve gereçler için idareden her hangi bir resim ve vergi aranmaz.
Madde 6 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu kanunu İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4762 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4762 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul