Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1961
ELEKTRİK İŞLETME MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
İl özel idareleri veya belediyeler veya Köyler veya bunların kurdukları birlikler tarafından veyahut adı geçenlere bağlı ve tüzel kişiliği olan kurumlar veya adı geçenlerin yarıdan fazla hissesine sahip oldukları ortaklıklar tarafından işletilen elektrik işletme veya müesseselerinin:
I - A) Satın alma bedel ve taksitlerinin ödenmesine;
B) Bu bedel ve taksitlerin veya bakiyelerinin ödenmesi için yapılan ödünç alma borçlarının ödenmesine;
C) Tesisatın genişletilmesine veya yenilenmesine;
Karşılık olarak özel hesaba alınan karları kazanç vergisi ve zamlariyle buhran vergisi zammına tabi tutulmaz.
II - Bu işletme veya müesseselerin birinci fıkrada yazılı hesaba alınmıyan safi karları ile bu hesaba alınıp ta birinci fıkrada yazılı hususlardan başka bir işe tahsis veya tefrik edilen kısımlarından % 12 kazanç vergisi alınır.
III - Bu işletme veya müesseseler 2729 sayılı kanun ile alınan asgari mükellefiyet vergisine tabi değildir.
Madde 2 -
Birinci maddede adı geçenler taraflarından işletilen tramvay, tünel ve havagazı işletme veya müesseseleri hakkında birinci maddenin birinci bendinin (C) fıkrasiyle üçüncü bendi hükümlerinden maada diğer hükümleri uygulanır.
Madde 3 -
Birinci maddede adı geçenler tarafından işletilen elektrik, havagazı, tramvay ve tünel işletme veya müesseseleri bütün işlerinde 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanuniyle Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine ve belediye muhasebe usullerine tabi değildirler. Bunların hesap ve alım satım işleri İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken konulacak usullere göre idare edilir.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(4768 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)
Birinci ve ikinci maddeler hükümleri 1944 ve daha evvelki mali yıl vergilerine şamil değildir.
Madde 4 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu kanunu İçişleri, Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.
(1) Kazanç ve İktisadi Buhran vergisine dair hükümler, 3/6/1949 tarih ve 5421 sayılı Gelir Vergisi anunu'nun 108. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1962
 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul