En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
5218 (2004) md: 1, Geçici 1. 4928 (2003) md: 1. 4793 (2003) md: Geçici 2.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8337-8338-1
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası : 4771
Kabul Tarihi : 3/8/2002
Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 7 Sayfa:
Madde 1 - 5218(2004), 4928(2003) (Mülga:14/7/2004 – 5218/1 md.)
 
Madde 2 - (Türk Ceza Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 3 - (6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - (5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - (18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 7 - (4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 8 -
(13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 9 - (15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 10 - (4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 11 - (14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 -
Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
A) Dernekler Kanununun 39, 47 ve 56 ncı maddeleri, 
 
B) Basın Kanununun 31 ve ek 3 üncü maddeleri, 
 
C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası, 
 
D) 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 1 inci maddesi.
  
Geçici Madde 1 - 5218(2004) (Mülga: 14/7/2004 – 5218/1 md.)
 
Geçici Madde 2 - 4793(2003) (Mülga: 23/1/2003 - 4793/5 md.)
 
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.
Yürürlük
Madde 13 -
Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8338-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  8338-2

   

  4771 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun, KHK                                                                                                                Yürürlüğe

         No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                                   giriş tarihi

  ___________ _______________________________________________________ __________

   

       4793                                                       —                                                                   4/2/2003  

       4928                                                       —                                                                 19/7/2003

       5218                                                        1, Geçici Madde 1                                        21/7/2004

  
  
  4771 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4771 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4771 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4771 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4771 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (69)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul