En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8371
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 15 - An. M. K. 2004/101(2005) (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (31/12/1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (3/6/1949 tarihli ve5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (3/6/1949 tarihli ve5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (3/6/1949 tarihli ve5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 21 - (25/10/1984 tarihli ve3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (25/10/1984 tarihli ve3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (25/10/1984 tarihli ve3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 24 - An. M. K. 2004/101(2005) (25/10/1984 tarihli ve3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (4/1/1961 tarihli ve213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 26 - 2.7.1964 tarihli ve492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 27 - 2.7.1964 tarihli ve492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 28 - (1/7/1964 tarihli ve488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 29 - (1/7/1964 tarihli ve488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 30 - (2/2/1984 tarihli ve2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 31 - (10/6/1985 tarihli ve3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 32 - (17/7/1964 tarihli ve506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 33 - (17/7/1964 tarihli ve506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 34 - (17/7/1964 tarihli ve506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 35 - (17/7/1964 tarihli ve506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 36 -
1. 31.12.1960 tarihli ve193 sayılı Kanunun;

a) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "bu Kanunun 31 inci maddesinin (2) numaralı bendinde" ibaresi, "bu Kanunun 31 inci maddesinde",

b) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar" ibaresi "ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar", üçüncü fıkrasında yer alan "Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının yirminci günü" ibaresi, "Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü",

2. 3.6.1949 tarihli ve5422 sayılı Kanunun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan "ödenme taksitleri ile birlikte eşit taksitler halinde ödenir." ibaresi, "ödenme süreleri içerisinde eşit taksitler halinde ödenir."

b) 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "yirminci günü akşamına kadar" ibaresi, "yirmiüçüncü günü akşamına kadar",

c) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "% 20 oranında" ibaresi "kurumlar vergisi oranında",

d) 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "sürelerde" ibaresi, "sürede,"
8372
3. 25.10.1984 tarihli ve3065 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan "yirmibeşinci günü" ibareleri "yirmiüçüncü günü",

4. 2.7.1964 tarihli ve492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10.000 lira" ibaresi "100.000 lira",

5. 2.7.1964 tarihli ve492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I - Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "binde 36" ibaresi "binde 15",

6. 1.7.1964 tarihli ve488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinde yer alan "Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." ibaresi "Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri dikkate alınmaz.",

7. 18.2.1963 tarihli ve197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki "10.000 liranın" ibaresi "100.000 liranın", "1.000 liranın" ibaresi "10.000" liranın,

8. 2.2.1984 tarihli ve2978 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye ve vergi iadesinden mahsup edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.",
9. 4.1.1961 tarihli ve213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan "(sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil)" ibaresi "(sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil, bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)", aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan " 70" ibareleri "100", aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Gelirler Genel Müdürlüğü" ibaresi ile (c) bendinde yer alan "Vergi incelemesine yetkili personel ile Gelirler Genel Müdürlüğü" ibaresi "Maliye Bakanlığı", yine aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "bir katını" ibaresi "üç katını",

Şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 37 -
1. 31.12.1960 tarihli ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) Mükerrer 21 inci maddesi,

b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendi,

c) İkinci Kısmındaki Sekizinci Bölüm başlığı ile birlikte ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri,

d) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi,
e) 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (13) numaralı bendi,

f) Mükerrer 75 inci maddesi,

g) 119 uncu maddesinin ikinci cümlesi,

h) Mükerrer 120 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi,

2. 1.7.1964 tarihli ve488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünde yer alan havale mektupları, posta ve telgraf havalenamelerine ilişkin 3 üncü fıkrası,

3. 25.6.1992 tarihli ve3824 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri,

4. 7.11.1985 tarihli ve3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi,

5. 29.5.1986 tarihli ve3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi,

Yürürlükten kaldırılmıştır.
8373
Madde 38 - 7061(2017)(Değişik: 28/11/2017-7061/76 md.)
Savunma Sanayii Destekleme Fonuna;

Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden %6,

Veraset ve intikal vergisi tahsilat toplamı üzerinden %25,

Motorlu taşıtlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden %20,

Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden %2,8,

pay verilir.

Bu paylar aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar fonlar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesap veya hesaplara yatırılır.

Yukarıdaki oranları sıfıra kadar indirmeye ve tekrar kanunî oranına kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Maliye Bakanlığı fon payı uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Geçici Madde 1 - An. M. K. 2008/83(2008)
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, Aralık 2003 dönemi ile ilgili olarak hesapladıkları fon payını, bu Kanunun 37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile kaldırılan hükümler çerçevesinde öderler.

2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 1.1.2004 tarihinden sonra verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarından ayrıca fon payı hesaplanmaz, (…) (1) .

2004 yılı Ocak ayı gelir ve kurumlar vergisi tahsilatından bu Kanunun 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde pay verilmez.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak, 10.6.1985 tarihli ve3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun bu Kanun ile değiştirilmeden önceki 28 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 3 -
15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan bankalarca yeniden yapılandırma süreci içinde, açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağı gibi her türlü ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Ayrıca bankaların mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da aranmaz.
Geçici Madde 4 - 5228(2004)(Ek: 16/7/2004-5228/40 md.)
Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylarının 2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin 1.1.2004 tarihinden sonra verilen ve 31.12.2004 tarihinden önce sona eren özel hesap dönemlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşan kısmı beyannamenin verildiği döneme ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

(1) Anayasa Mahkemesinin 20/3/2008 tarihli ve E.: 2004/94, K.: 2008/83 sayılı Kararı ile bu arada yer alan “… bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz” ibaresi iptal edilmiştir.
8374
Ancak, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden, kâr veya zararı yukarıda belirtilen vergilendirme dönemlerinden sonra tespit edilerek beyan edileceklerle ilgili fon paylarının, bu işlere ilişkin kâr veya zararın beyan edildiği yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin % 10'unu aşan kısmı, beyannamenin verildiği dönemin kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
Madde 39 -
Bu Kanunun;

a) 2, 8, 9, 13 ve 35 inci maddeleri 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 27 nci maddesi 31.12.2003 tarihinde,

c) 11, 14 ve 20 nci maddeleri 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 1.1.2004 tarihinde,

d) 3, 4, 6, 15, 18, 26, 29 ve 38 inci maddeleri, 36 ncı maddesinin (1), (3) ve (7) numaralı fıkraları ile (2) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri, 37 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) ve (g) bentleri ve (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları 1.1.2004 tarihinde,

e) 21, 33 ve 34 üncü maddeleri ve 23 üncü maddesi ile3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesine eklenen (l) ve (m) bentleri yayımını izleyen ay başında,

f) 37 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile yapılan düzenleme yayımını izleyen ikinci ay başında,

g) 23 üncü maddesi ile3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a) ve (e) bentlerinde yapılan değişiklik hükmü 1.7.2003 tarihinde,

h) 25 inci maddesi 1.7.2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

i) 30 uncu maddesi ile 36 ncı maddesinin 9 numaralı fıkrası 1.4.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Madde 40 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4842 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4733 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5228

  Geçici Madde 4

  31/7/2004

  Anayasa Mahkemesinin 20/3/2008 tarihli ve E.: 2004/94, K.: 2008/83 sayılı Kararı

  Geçici Madde 1

  1/7/2008

  7061

  38

  1/1/2018 tarihinden itibaren tahsil edilen gelirlere uygulanmak üzere aynı tarihte

   

   

  
  
  4842 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4842 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4842 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4842 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4842 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (29)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (24)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (19)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul