(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8393
BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARÎ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN(1)

Madde 1 -
Aşağıda tarih ve sayısı belirtilen kanunlardan;

A - 1) 2.1.1924 tarihli ve394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun; 9 uncu maddesinde yer alan "ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine" ibaresi "edilerek belediye başkanlığına", 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan "beş liradan beş yüz liraya kadar cezayınakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",

2) 4.2.1924 tarihli ve406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun; 22 nci maddesinde yer alan "bir liradan beş liraya kadar cezayi nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 24 üncü maddesinde yer alan "bir liradan on liraya kadar cezayi nakdi veya bir günden bir aya kadar hapisle mücazat olunur." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idari para cezası ile cezalandırılırlar.", 25 inci maddesinde yer alan "bir liradan on liraya kadar cezayi nakdi" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",

3) 10.6.1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "şişeleri muhteviyatiyle beraber müsadere edilir ve mütecasirlerinden beher şişe için bir liradan on beş liraya kadar para cezası alınır." ibaresi "şişelerine içindekilerle beraber elkonulur ve sorumlularına beher şişe için onikimilyon lira idarî para cezası verilir, el konulan şişelerin içindekilerle beraber müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.",

4) 2.3.1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun; 21 inci maddesinde yer alan "mahkemece birinci defa elli liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi hükmolunur. Tekerrürü halinde ceza taz'if edilir ve yahut ticarethane üç ayı geçmemek üzere muvakkaten kapatılır." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası verilir. Suçun tekrarı hâlinde ceza iki kat olarak uygulanır, ticarethane ve bu gibi maddelerin satıldığı yerler bir ay süre ile o yerin en büyük mülkî amiri tarafından kapatılır.",

5) 11.4.1928 tarihli ve1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun; 26 ncı maddesinde yer alan "yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 27 nci maddesinde yer alan "beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 42 nci maddesinde yer alan "on liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi ile mahkûm edilir." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası verilir.", 44 üncü maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 55 inci maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi nakdiye mahkûm edilirler." ibaresi
(1) Bu Kanun ile diğer Kanunların hükümlerinde yapılan ek, değişiklik ve ilgalar ilgili yerlere işlenmekle birlikte, Kanunun geniş içerikli cezai hükümler getirmiş olması nedeniyle uygulayıcıya kolaylık getireceği düşüncesiyle ayrıca müstakil olarak da yayımlanmıştır.
8394
"seksenyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar.", 56 ncı maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 62 nci maddesinde yer alan "beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif cezayi nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 67 nci maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 68 inci maddesinde yer alan "yirmi beş liraya kadar hafif cezayi nakdi alınır." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası alınır.", 70 inci maddesinin son cümlesinde yer alan "alâkadarın şikâyetine bağlı olmak şartiyle on liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayi nakdi" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",

6) 14.5.1928 tarihli ve1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun; 18 inci maddesinde yer alan "temin ettikleri veya etmek istedikleri menfaatin iki mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu kadar ki bu para cezası iki yüz liradan aşağı olamaz. Tekerrürü halinde ruhsatname geri alınır." ibaresi "beşyüzmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun tekrarı hâlinde iki kat para cezası verilir ve ruhsatname geri alınır.", 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50 liradan 200 liraya kadar" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira" aynı fıkrada yer alan "200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 20 nci maddesinde yer alan "beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",

7) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun; 288 inci maddesinde yer alan "bir haftadan üç aya kadar hafif hapis veya on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar.", 289 uncu maddesinde yer alan "yüz liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "yüzmilyon lira idarî para cezası", 292 nci maddesinde yer alan "500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanunu mucibince ve para cezası" ibaresi "6.11.1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince verilecek para cezasından ayrı olarak seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 293 üncü maddesinde yer alan "500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanununda mündemiç cezayı nakdilerin on misli alınmak suretiyle" ibaresi "Gemi Sağlık Resmi Kanununda yer alan para cezalarının on katı idarî para cezasıyla", 294 üncü maddesinde yer alan "yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası",

8) 24.5.1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun; 40 ıncı maddesinde yer alan "on beş günden üç aya kadar hafif hapis cezasile" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezasıyla", 41 inci maddesinde yer alan "yüz liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası", 42 nci maddesinde yer alan "iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 45 inci maddesinde yer alan "bu kanunda ayrıca ceza tâyin edilmediği ve Türk Ceza Kanununa göre daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası veya üç günden on beş güne kadar hafif hapis cezası" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",

9) 19.4.1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun; 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50 liradan 100 liraya kadar" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", aynı fıkrada yer alan "200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 13 üncü maddesinde yer alan "100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla",

10) 5.7.1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun; 13 üncü maddesinde yer alan "yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilecekleri gibi bayilik ruhsatnameleri de istirdad edilir." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınır.",
8395
11) 30.12.1940 tarihli ve3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun; 12 nci maddesinde yer alan "25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır", 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle" ibaresi "eylemleri ayrı bir suç oluştursa dahi ayrıca yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "yirmi beş liradan yüz liraya kadar" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası", aynı fıkrada yer alan "tekerrüründe elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "suçun tekrarında üçyüzkırksekizmilyon lira idarî para cezası", 16 ncı maddesinde yer alan "on liradan elli liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",

12) 2.3.1950 tarihli ve5584 sayılı Posta Kanununun; 56 ncı maddesinde yer alan "3 liradan 30 liraya kadar hafif" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", aynı maddede yer alan "200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 57 nci maddesinin (I) numaralı fıkrasında yer alan "200 liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "eylemleri ayrı bir suç oluştursa dahi ayrıca seksenyedimilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin (II) numaralı fıkrasında yer alan "200 liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "eylemleri ayrı bir suç oluştursa dahi ayrıca yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası", 58 inci maddesinde yer alan "100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 59 uncu maddesinin (I) numaralı fıkrasında yer alan "50 liraya kadar hafif para cezasiyle" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezasıyla",

13) 15.7.1950 tarihli ve5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun; 24 üncü maddesinde yer alan "5 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 27 nci maddesinde yer alan "kanunda" ibaresi "Kanunun 25 ve 26 ncı maddelerinde",

14) 23.1.1953 tarihli ve6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun; ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "mahkûm olmasına" ibaresi "idarî para cezası verilmesine", aynı fıkrada yer alan "1000 liradan 2500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir.",

15) 18.12.1953 tarihli ve6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun; 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bunların hepsi müsadere ve imha edilmekle" ibaresi "bunlara el konulup usulüne uygun şekilde yok edilmekle", aynı fıkrada yer alan "(100) liradan (1000) liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", 44 üncü maddesinde yer alan "100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasiyle" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 45 inci maddesinde yer alan "50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla",

16) 25.2.1954 tarihli ve6283 sayılı Hemşirelik Kanununun; 11 inci maddesinde yer alan "(50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",

17) 2.3.1954 tarihli ve6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vekilleri hakkında yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur." ibaresi "vekillerine seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezası 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanuna göre verilir ve tahsil olunur.",
8396
18) 9.3.1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun; 65 inci maddesinde yer alan "hekimler hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi "hekimlere üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.", 66 ncı maddesinde yer alan "edenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi "edenlere altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir.", 67 nci maddesinde yer alan "mensupları hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 liradan 100 liraya kadar para cezası hüküm olunur." ibaresi " mensuplarına üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.", 70 inci maddesinde yer alan " etmiyenler hakkında 5 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası hüküm olunur." ibaresi "etmeyenlere seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

19) 17.4.1957 tarihli ve6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun; 9 uncu maddesinde yer alan " göndermiyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hafif hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de her ikisi birlikte hükmolunur." ibaresi "göndermeyenlere dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir. Suçun tekrarı hâlinde para cezası iki kat olarak uygulanır.", 10 uncu maddesinde yer alan "etmiyenler hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur." ibaresi " etmeyenlere ikiyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.", 11 inci maddesinde yer alan " bildirenler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis veya 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur." ibaresi " bildirenlere sekizyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",

20) 9.6.1958 tarihli ve7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun; 48 inci maddesinde yer alan "bir aydan üç aya kadar hapis veya 100 liradan 500 liraya kadar para cezası ile tecziye olunurlar." ibaresi "dörtyüzellimilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.", 51 inci maddesinde yer alan "on günden bir aya kadar hapis veya 50 liradan 250 liraya kadar para cezası hükmolunur." ibaresi "dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.", 53 üncü maddesinde yer alan "on günden bir aya kadar hapis cezası veya 50 liradan 250 liraya kadar para cezası hükmolunur." ibaresi "üçyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir.",

21) 4.1.1960 tarihli ve7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun; 15 inci maddesinde yer alan "500 liradan 2500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", 16 ncı maddesinde yer alan "25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde hafif para cezası iki kat olarak hükmolunur." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun tekrarı hâlinde para cezasının iki katı verilir.", 17 nci maddesinde yer alan "100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddede yer alan "Tekerrürü hâlinde ağır para cezası iki kat olarak hükmolunur." ibaresi "Suçun tekrarı hâlinde para cezasının iki katı verilir.", 18 inci maddesinde yer alan "2500 liradan 10000 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 19 uncu maddesinde yer alan "100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddede yer alan "Tekerrürü halinde cezanın asgari haddi 250 liradan aşağı olamaz." ibaresi "Suçun tekrarı hâlinde para cezasının iki katı verilir.", 20 nci maddesinde yer alan "mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine" ibaresi "yetkili mercie",

22) 6.5.1960 tarihli ve7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla",

23) 16.12.1960 tarihli ve167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun; 18 inci maddesinin (a) bendinde yer alan "500 liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin (b) bendinde yer alan "500 liradan 1500 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası",
8397
24) 5.1.1961 tarihli ve222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun; 57 nci maddesinde yer alan "bir aya kadar hafif hapis cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki aya kadar hafif hapis cezası ile birlikte 250 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",

25) 21.8.1963 tarihli ve308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.000 liradan 6.000 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların müsaderesine de mahkemelerce karar verilir." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Tohumluklara el konulur ve el konulan tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "ağır para cezası 3.000 liradan aşağı olamaz." ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir.", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "tekerrürü halinde bir yıldan beş yıla kadar tohumluk ticaretinden men cezası da verilir." ibaresi "tekrarı hâlinde para cezası iki katı olarak alınır.",

26) 20.4.1967 tarihli ve854 sayılı Deniz İş Kanununun; 51 inci maddesinin (I) numaralı bendinde yer alan "100 liradan aşağı olmamak üzere, iki katı tutarında ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "yediyüzmilyon liradan aşağı olmamak üzere iki katı tutarında idarî para cezası verilir.", aynı maddenin (II) numaralı bendinde yer alan "1000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "birmilyar lira idarî para cezası verilir.", aynı bentte yer alan "2 kattan aşağı olamaz." ibaresi "iki kat olarak uygulanır.", 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi "yediyüzmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "250 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "üçyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir.", 53 üncü maddesinde yer alan "500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",

27) 6.6.1972 tarihli ve 1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50 TL.sından 1.000 TL.sına kadar hafif para cezası ve 5 günden 30 güne kadar hafif hapis cezasına çarptırılırlar." ibaresi "yüzyirmimilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.",

28) 29.5.1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanununun; 13 üncü maddesinde yer alan "250 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",

29) 16.6.1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanunun; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezasıyla" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 11 inci maddesinde yer alan "ikibin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 12 nci maddesinde yer alan "ikibin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",

30) 16.6.1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "beşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

31) 23.6.1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun; 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler." ibaresi "altıyüzonmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.", aynı fıkrada yer alan "iki aydan dört aya kadar hafif hapis ve ikibin liradan yedibinbeşyüz liraya kadar
8398
hafif para cezasına mahkûm edilirler. Ayrıca, her iki hâlde de, izinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur." ibaresi "dörtyüzotuzbeşmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.", aynı maddenin son fıkrasında yer alan "davrananların fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haklarında, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası hükmolunur." ibaresi "davranışta bulunanlara eylemleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde yüzyetmişbeşmilyon lira idarî para cezası verilir.",

32) 25.7.1983 tarihli ve 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun; 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası",

33) 6.10.1983 tarihli ve2908 sayılı Dernekler Kanununun; 75 inci maddesinde yer alan "beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası" aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "onbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 83 üncü maddesinde yer alan "beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 86 ncı maddesinde yer alan "üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

34) 14.10.1983 tarihli ve2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun; 143 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "on bin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", 144 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 145 inci maddesinde yer alan "beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası",

35) 4.12.1984 tarihli ve3092 sayılı Çay Kanununun; 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "75 bin TL. ağır para cezasına hükmedilir." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

36) 7.6.1985 tarihli ve3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun; 46 ncı maddesinde yer alan "yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası",

37) 8.5.1986 tarihli ve3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 48 inci maddesinde yer alan "onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa otuzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 50 nci maddesinde yer alan "beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "iki misli artırılarak hükmolunur." ibaresi "iki kat artırılarak verilir.", 55 inci maddesinde yer alan "onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası",
Şeklinde,
8399
B- 1) Hafta Tatili Hakkında Kanunun; 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri "Bu maddede yazılı olan para cezaları 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanuna göre verilir ve tahsil olunur.", 11 inci maddesinde yer alan "nakdi cezalar" ibaresi "idarî para cezaları",

2) Telgraf ve Telefon Kanununun; 23 üncü maddesi,

"Madde 23. - Özel haberleşmeyi resmî niteliğe dönüştüren veya dönüştürtenlerden ücreti ödettirilmekle birlikte seksenyedimilyon lira idarî para cezası alınır. Özel haberleşmeyi servis tarzına geçiren telgraf memurlarına telgraf ücreti ödettirilmekle birlikte ayrıca seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

3) 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesi,

"Madde 5. - Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne aykırı olarak Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemiler ve yabancılara ait deniz taşıtlarına birmilyar lira idarî para cezası verilir. Gemiler ve deniz taşıt araçları 1 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince bir yıl Türkiye limanları için yük ve yolcu almak ve çıkarmaktan yasaklanır; Kanuna aykırı hareket eden gemi, bir denizcilik şirketine veya birden çok gemiye sahip olan bir veya birden çok şahsa ait olursa, yük ve yolcu almak ve çıkarmaktan yasaklama cezası, şirketin veya şahısların diğer gemilerine de uygulanır. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan hakları kullanan yabancılara ikiyüzaltmışmilyon lira idarî para cezası verilir. Suçun tekrarı hâlinde bu ceza iki kat olarak uygulanır.

Birinci fıkrada yazılı olan idarî para cezalarıyla yasaklamalar o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Derhâl ve defaten idarî para cezasını ödemeyen veya bu hususta teminat ve kefâlet göstermeyen gemiler ve diğer deniz vasıtaları seferden ve faaliyetten alıkonulur. Para cezasına ve yasaklamaya ilişkin kararlar deniz taşıtları için kaptana veya ilgilisine, diğer eylemler için faile 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Yasaklama kararı idare mahkemesi kararının kesinleşmesinden sonra uygulanır."

4) 19.3.1927 tarihli ve 992 sayılı Serirî Taharriyat ve Tahlilât Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları Kanununun; 9 uncu maddesinin birinci fıkrası "Uzman olup da izinsiz lâboratuvar açanın lâboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit lâboratuvar açanlara veya izin ile açmış oldukları lâboratuvarlarını uzman olmayanlara terk edenlere yediyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir ve ayrıca lâboratuvar kapatılır.",

10 uncu maddesi,

"Madde 10. - Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere yediyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı hâlinde birmilyar lira idarî para cezası alınmakla beraber lâboratuvarı bir ay süreyle o yerin en büyük mülkî amiri tarafından kapatılır; eylemin ikiden fazla tekrarı hâlinde birmilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilmekle birlikte ruhsatnamesi o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınır.
8400
Birinci fıkrada ve 9 uncu maddede yazılı para cezalarıyla 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki kapatma kararı hariç diğer kapatma, ruhsatnamenin geri alınması işlemlerine ilişkin kararlar, o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur."

5) Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun; 54 üncü maddesi,

"Madde 54. - Diploma veya belgesi olmadığı hâlde ebeliği sanat ittihaz edenlere sanatlarının icrası sırasında herhangi bir suç işlemediği takdirde seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

61 inci maddesi,

"Madde 61. - Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenlere sanatlarının icrası sırasında herhangi bir suç işlenmediği takdirde seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

6) 21.6.1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun; 10 uncu maddesinde yer alan "mahkemece elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen vermesine de hükmolunur." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar. Para cezasının kesinleşmesinden sonra suça konu basma yazı ve resimlerin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine sulh ceza mahkemesince karar verilir ve ilgili basma yazı ve resimleri aynen vermekle de yükümlü tutulur.",

7) 27.1.1936 tarihli ve2903 sayılı Pamuk Islahı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası, "Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",

8) Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, "İzin almaksızın evvelce müracaat edip de müracaatları reddedilenlerden böyle bir müessese açanlara üçyüzkırkyedimilyon lira ve mütehassıs olmayana altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir.",

9) 13.6.1952 tarihli ve5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun; 26 ncı maddesi,

"Madde 26. - a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi yapmayan işverene beher mukavele için altıyüzmilyon lira,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene ikimilyar lira,

c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene ikimilyar lira,

İdarî para cezası verilir, ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da hak sahiplerine ödenir.",

27 nci maddesi,

"Madde 27- a) 14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödemeyen,

b) 16 ncı maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü fıkralarında yazılı bulunan hâllerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti ödemeyen,

c) 17 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hâllerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti yahut da maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen tazminatı ödemeyen,

İşverene birmilyarikiyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",

30 uncu maddesi,

"Madde 30. - Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene ikimilyar lira idarî para cezası verilir.
8401
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.",

10) Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası, "Yukarıda yazılı eylemin tekrarında para cezası iki kat artırılarak verilir. Ayrıca müessesenin o yerin en büyük mülkî amiri tarafından bir aydan üç aya kadar kapatılmasına da karar verilir.",

11) Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 73 üncü maddesi,

"Madde 73. - Bu Kanunun 68, 69 ve 71 inci maddelerinde yazılı suçlara ait davalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır.",

12) İlköğretim ve Eğitim Kanununun; 55 inci maddesinin son cümlesi, "Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi hâlinde idarî para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir.",

56 ncı maddesi,

"Madde 56. - Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasi veya aile başkanlarına okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onmilyon lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasi veya aile başkanına üçyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",

59 uncu maddesinin son fıkrası "Bu fiilleri tekrar edenler hakkında verilecek ceza iki kat olarak uygulanır.",

13) Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, "Ayrıca tohumluklara el konulur.",

14) Deniz İş Kanununun; 50 nci maddesi,

"Madde 50. - a) Kanunun 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

b) 11 inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermeyen,

c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili birmilyar lira, daha fazla işçi çalıştıranlara ikimilyar lira idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı hâlinde belirtilen bu cezalar iki katı olarak verilir.

ç) 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için birmilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",

Şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 2 -
Deniz İş Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde 1 -
51 inci maddenin son fıkrası hariç olmak üzere, bu Kanundan doğan suçlara ilişkin davalar, geminin bağlama limanının bulunduğu yer yetkili idare mahkemesinde görülür.

Bu Kanunun 50 nci maddesi, 51 inci maddesinin birinci fıkrası, 52 nci maddesi ve 53 üncü maddesinde yazılı para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle geminin bağlama limanının bulunduğu yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürünce verilir. İdarî nitelikteki para cezaları ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu para
8402
cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Madde 3 -
Yardım Toplama Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu maddede yazılı olan para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara idarece verilen cezalar kesinleşinceye kadar elkonulur. Para cezasının kesinleşmesinden sonra elkonulan mal ve paraların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.
Madde 4 -
Türk Sivil Havacılık Kanununun 145 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu Kanunun 143, 144 ve 145 inci maddelerinde yazılı olan para cezaları Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu Kanunun 18, 19 ve 25 inci maddelerine aykırı davranış sonucu elde edilen paraya, idarece verilen cezalar kesinleşinceye kadar elkonulur. Para cezasının kesinleşmesinden sonra elkonulan paraların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.
Madde 5 -
Telgraf ve Telefon Kanununun 28 inci, Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanunun ek 2 nci, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 21 inci, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 70 inci, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 20 nci, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294 üncü, Hususi Hastaneler Kanununun 45 inci, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun 10 uncu, Pamuk Islahı Kanununun 7 nci, Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 13 üncü, Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 13 üncü, Gözlükçülük Hakkında Kanunun 16 ncı, Posta Kanununun 59 uncu, Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 24 üncü, Türk Tabipleri Birliği Kanununun ek 1 inci, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 45 inci, Hemşirelik Kanununun 11 inci, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 72 nci, Sanayi Sicili Kanununun 11 inci, Sivil Savunma Kanununun 53 üncü, Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun 19 uncu, Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü, Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 18 inci, İlköğretim ve Eğitim Kanununun 59 uncu, Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 14 üncü, Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun 12 nci, Yem Kanununun 15 inci, Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında
8403-8405
Kanunun 12 nci, Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 7 nci, Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun 5 inci, Dernekler Kanununun 87 nci, Çay Kanununun 2 nci, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 46 ncı ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 56 ncı maddelerine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Madde 6 -
Serirî Taharriyat ve Tahlilât Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları Kanununun 11 inci maddesi, Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "11 ve 13 üncü maddeler mucibince" ibaresi, Sanayi Sicili Kanununun 14 üncü maddesi, Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendi, İlköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi, Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası ile 14 üncü maddesinin son fıkrası, Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 144 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 47 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle;

a) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı verilerek ilgili ve yetkili idarî mercie evrak gönderilir.

b) Kovuşturmaları sürdürülen dava ve işlerde ilgili mahkemece görevsizlik kararı verilerek, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere yetkili ve görevli idarî makamlara evrakın gönderilmesine karar verilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan işlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir.
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8404-8422
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4854 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4854 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4854 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4854 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4854 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (42)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul