Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
263
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN

Madde 1 - Bilgi Butonu
24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkamı hilafına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masarifi hedmiye istifa olunur. Hedim masrafı kafi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye gibi tahsil olunur.
Madde 2 - Bilgi Butonu
Umumi ana lağımlariyle su yollarını hasbezzarure açtıranlar belediyece tayin edilen müddet zarfında hali sabıkına ircaa mecburdurlar. Müddeti mezküre zarfında yapılmadığı takdirde belediyece bilkeşif yaptırılır. Belediyece sarf olunan para alındıktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da ayrıca cezaen istifa olunur.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Umumi ana lağımlariyle suyollarını kasten tahrip edenlerden masarifi tamiriye tahsil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istifa olunur.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Belediyece sıhhat ve selameti umumiye için mahzuru görülen hususi mecra ve lağım, kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alakadaran tarafından nazarı itibara alınmadığı takdirde belediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur izale ve sarfiyat tahsil olunduktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da cezaen istifa olunur. Cezanın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. Fakrı halleri belediye meclisince sabit olanlardan dört taksitte bir sene müddetle rüsumu belediye gibi tahsil olunur.
Madde 5 - Bilgi Butonu1608(1930), 989(1927) (Mülga: 15/5/1930 - 1608/11 md. )
Madde 6 - Bilgi Butonu1608(1930), 959(1927) (Mülga: 15/5/1930 - 1608/11 md. )
Madde 7 - Bilgi Butonu1608(1930), 959(1927) (Mülga: 15/5/1930 - 1608/11 md. )
Madde 8 - Bilgi Butonu1608(1930) (Mülga: 15/5/1930 - 1608/11 md. )
Madde 9 -
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'i olup, Ankara ve istanbul şehremanetlerine de şamildir.
Madde 10 -
İşbu kanunun tatbikına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  486 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (30)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul