Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1983
DEVLET HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇLARI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİ HAKKINDA KANUN

* * *
Madde 1 - (Değişik: 29/1/1960-7415/1 md.)
Memleket içi ve dışı hava ulaştırmasının sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, hangar, işletme binaları ve diğer zaruri ihtiyaçların yapılması, mevcutların genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu meydanlara gerekli her türlü makina, teçhizat ve tesisat ve taşıtların satınalınması veya yaptırılması için 5843 sayılı kanunun 1 inci maddesini değiştiren 6213 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle verilen (110) milyon liralık sari taahhüt salahiyeti ödeme miktarı 1960 yılı için (30) milyon lirayı ve mütaakıp yıllar için (40) ar milyon lirayı geçmemek üzere (320) milyon liraya çıkarılmıştır.(1)
(1) Bu maddedeki parasal sınır 5076 , 5843, 6213 sayılı Kanunlarla değişik tarihlerde artırılmış, en son 29/1/1960 tarih ve 7415 sayılı Kanunla son şeklini almış olup, 1 inci madde olarak bu kanunun hükmü metne alınmıştır.
Madde 2 -
1 inci madde gereğince girişilecek yüklenmeler her yıl Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvellerinde özel bölümlere konulacak ödeneklerle karşılanır.
Geçici Madde 1 -
1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmındaki 450 nci (Havayolları Devlet İşletme İdaresine) bölümüne (3) milyon lira ek ödenek verilmiştir.
Geçici Madde 2 -
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde (4860 sayılı kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı) adiyle yeniden açılan (20/A) bölümüne (3) milyon lira olağanüstü ödenek konulmuştur.
Geçici Madde 3 -
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 15 İnci (Hava ve yer taşıtları giderleri) bölümünün 2 nci (satınalma) maddesinden (500.000) lira ve 16 ncı (Meydanlar ve istasyon binaları, hangar ve atelye yapma, kurma ve kamulaştırma ve onarma işleri) bölümünden (1.500.000) lira, aynı cetveldeki (20/A) (4860 sayılı kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı) bölümüne aktarılmıştır.
Geçici Madde 4 -
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
1984
   Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlileri ile aynı kanunun konusu dışında kalan memurları ve taşıtları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bölüm numaralariyle çeşitleri bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle
   3656
   sayılı kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir.
  
Geçici Madde 5 -
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa ilişik (E) cetveli eklenmiştir.
Geçici Madde 6 -
Devlet Havayolları 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele ilişkin formül eklenmiştir.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanun hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.
1985
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  4860 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

       5076                                                           –                                                               18/6/1947

       5843                                                           –                                                               16/8/1951

       6213                                                           –                                                                 9/1/1954

       7415                                                           –                                                                 5/2/1960

   

  1986

   

   

  
  
  4860 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (3)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul