En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
8461
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA MALİ HÜKÜMLER VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN KANUN(1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kuruluş ve Tanımlar
Amaç ve kuruluş
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Görevleri ve Organları
Enstitünün görevleri
Madde 3 - KHK 703(2018), 7103(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Organ ve birimleri
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Yönetim Kurulu
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Başkanlık ve başkanın görev ve yetkileri
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Hizmet birimleri
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Bilgi Toplama, İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 117 nci maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8462
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları
Personelin atanma şartları ve statüsü
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Malî hakları
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Gelirler ve Bütçe
Denetim
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Ar-Ge projeleri(1)
Madde 15 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 7103(2018)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)

(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/64 md.) Enstitünün görevleri kapsamında desteklenen Ar-Ge projelerine ilişkin tutarlar, Enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü idarelere aktarılabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan kamu görevlilerine aylık (20.000) gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar ücret ödenebilir. Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın burs verilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enstitü tarafından belirlenir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri ile Enstitü personeline ödeme yapılamaz.
 
(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/64 md.) Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için Enstitü dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilir. Bu kapsamda Enstitüye aktarılan tutarlar, Enstitü bütçesine gelir kaydedilmeksizin ilgili Ar-Ge projesi adına açılacak özel hesaplarda izlenebilir. 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 117 nci maddesiyle, 15 inci maddesinin başlığı “Gelirler ve bütçe” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8463
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Malvarlığı
Madde 16 -
Enstitünün mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez.
Uygulanmayacak hükümler (1)
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Muafiyetler(2)
Madde 18 - KHK 703(2018)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Enstitüye makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.
 
Enstitünün faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Enstitü tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmaz.

Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin olarak; binek araçları hariç ithal edilen her türlü makine teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz.

Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilir. Enstitü yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Enstitüye yaptıracağı Ar-Ge projeleri kapsamında alınan patentlerin kullanımı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olup bunlardan ücret alınmaz.
Yönetmelikler
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
Bilgi isteme ve gizliliğe uyma
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 117 nci maddesiyle, bu maddenin başlığı “Muafiyetler” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8464
Ek Madde 1 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 – KHK/703/117 md.)
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Enstitüye makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

Enstitünün faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Enstitü tarafından açılan dava ve icra takiplerinde teminat aranmaz.

Enstitünün görevlerinin ifasına ilişkin olarak, binek araçları hariç ithal edilen her türlü makine-teçhizat, kimyasallar, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz. 

Enstitü, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilir. Enstitü yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir.

Enstitünün görevleri kapsamında desteklenen Ar-Ge projelerine ilişkin tutarlar, Enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü idarelere aktarılabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan kamu görevlilerine aylık (20.000) gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar ücret ödenebilir. Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın burs verilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enstitü tarafından belirlenir. Bu kapsamda Enstitü personeline ödeme yapılamaz. 

Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için Enstitü dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilir. Bu kapsamda Enstitüye aktarılan tutarlar, Enstitü bütçesine gelir kaydedilmeksizin ilgili Ar-Ge projesi adına açılacak özel hesaplarda izlenebilir. 
 
Enstitünün mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez ve rehnedilemez.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/117 md.)
 
8465/8468-1
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 – KHK/703/117 md.)
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün 2018 yılı harcamaları 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Yürürlük
Madde 21 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) Bu cetvelde yer alan unvan ve sayıları belirtilen iptal ve ihdas işlemleri için, 16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/8/2017 tarihli ve 2017/10720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız
8466/8468-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

                  4865 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4865 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  7103

  3, 15

  27/3/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 14 , 15,17, 18,

  19,20, Ek Madde 1, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  4865 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4865 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4865 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4865 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4865 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul