Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1987
ŞARK HALI VE KİLİMLERİYLE BENZERLERİ VE HAYVAN POSTLARI İÇİN KURULACAK SERBEST YER HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Türkiye'den transit geçirilecek Şark halıları, kilimleri ve bunlardan yapılmış heybe, torba, yastık ve benzerleri ile her çeşit terbiye görmüş ve görmemiş hayvan postları için Gümrük ve Tekel Bakanlığının izniyle aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dairesinde (serbest yer) kurulur.
Madde 2 -
(Serbest yer) e alınacak birinci maddede yazılı eşyadan gümrük ve diğer giriş ve iç istihlak vergi ve resimleri alınmaz.
Madde 3 -
(Serbest yer) e konacak birinci maddede yazılı eşyanın yalnız ticaret ayrılamalarına göre cinsi, sayısı ve ağırlığı gümrüğe beyan edilir.
Madde 4 -
(Serbest yer) lerin açılma ve işletilmesinde antrepoların açılması ve işletilmesi hakkındaki hükümler uygulanır.
Madde 5 -
Devlet haklarının sağlanması bakımından (Serbest yer) lerde aranacak nitelikler ve işletme şartları Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilir.
Madde 6 -
(Serbest yer) içinde birinci maddede sayılı eşyanın sahip veya komisyoncularının kabine açmalarına, mallarını yayıp havalandırmalarına, ayrılama ve onarmalarına, yıkayıp boyamalarına, terbiye etmelerine ve diğer ticaret ameliyelerine tabi tutmalarına ve müşterilerine göstermelerine müsaade olunur.
Madde 7 -
Birinci maddede yazılı eşyanın (Serbest yer) den yıkanmak, onarılmak, boyanmak, terbiye edilmek ve gösterilmek üzere muvakkat kabul ve muaflık yoliyle yurda sokulmasına gümrükçe müsaade olunur.
Madde 8 -
(Serbest yer) ler ve buralara girecekler gümrüğün denetleme ve gözetimi altındadır.
Görevli gümrük memurları ile gümrük müfettişleri buralara ve kabinelere her zaman serbestçe girmeğe, eşyayı ve kişileri yoklama ve denetlemeğe yetkili oldukları gibi işletme idaresi ve mal sahipleri de bu memurların yapacakları inceleme ve yoklamaları kolaylaştırmağa, gümrükçe gerekli görülecek kayıtları tutmağa ve her türlü kayıt ve belgeleri kendilerine göstermeğe mecburdurlar.
Madde 9 -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı (Serbest yer) de kabine açmış olanlardan güven giderici hareketi görülenlerin kabinelerini kapamağa ve şüpheli kişilerin (Serbest yer) e girmelerini yasak etmeğe yetkilidir.
Madde 10 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu kanun hükümlerini Gümrük ve Tekel, Ulaştırma Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4893 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul