En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1993
DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Aşağıda yazılı gayrimenkuller, arazi, bina, iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden muaftır.

A) Bütün Devlet Ormanları;

B) Orman Genel Müdürlüğü ile buna bağlı Devlet Orman İşletmelerinin orman içinde veya dışında sahip oldukları veya intifa eyledikleri arazi, bina ve tesisler (Bunların kira ile tutulmuş olmamaları şarttır).
Madde 2 -
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci bendiyle 33 üncü maddesi ve 74 üncü maddesinin B fıkrasının hükümleri Devlet Orman İşletmelerine karşı yüklenmelerde bulunan mütaahhitlerle bu mütaahhitlere karşı derece yüklünmelerde bulunanlar hakkında cari değildir. Bu yüklenme işleri hakkında Kazanç Vergisi Kanununun genel hükümleri uygulanır.
Madde 3 -
Orman İşletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, ölçme, imal yerine taşıma, her türlü orman yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, orman temizleme ve kökleme, odun, kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan işçilerin gündelikleri her çeşit vergi ve resimden muaftır.
Madde 4 -
Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri, 1950 yılı sonuna kadar kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harcından ve zamlarından ve bu vergilerin kaldırılması halinde yerlerine konulacak vergilerden muaf olduğu gibi bu vergileri 1951 yılında % 80, 1952 yılında % 60, 1953 yılında % 40, 1954 yılında % 20 noksaniyle öder.
Geçici Madde 1 -
Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri adına 1945 yılı sonuna kadar tarh ve tahakkuk ettirilmiş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan kazanç, buhran vergileriyle ruhsat tezkeresi harçları, zamları ve cezaları silinmiş olduğu gibi 1945 yılı sonuna kadar olan devreye ait olarak yeniden bu vergi ve harçlar tahakkuk ettirilmez.
Geçici Madde 2 -
Bu kanunun 1 inci maddesi gereğince Orman İdaresiyle İşletmelerinin muaf bulundukları vergiler ile zam ve cezalarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş olanlar silinmiştir. Adı geçen vergiler bu zamana ilişkin olarak yeniden tahakkuk ettirilmez.
Madde 5 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu kanunu Maliye, İçişleri ve Tarım Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4920 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4920 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul