Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2003
İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 -
Bu kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlarından hakedenlere,(İnönü değerlendirme) ve (İnönü özendirme) armağanları adları altında iki türlü armağan dağıtılır.
Madde 2 -
İnönü değerlendirme armağanları yirmi beşer bin liralık üç armağan olup dünya ölçüsünde yüksek değer taşıyan:

A) Bilim eserleri;

B) Sanat eserleri;

C) İnsan veya hayvan sağlığına, yurdun savunmasına ve istihsalin gelişmesine ve iyileşmesine yarıyan keşif ve ihtira sahiplerine verilir.

Bu armağanlar,hakedenler bulundukça, yukarıdaki üç bölümden her biri için üç yılda bir verilir. Bölümler sıraya konarak her yıl bir bölüm için armağanı hakeden kararlaştırılır.
Madde 3 -
İnönü özendirme armağanları, beşer bin liralık on ve üçer bin liralık on beş armağan olup yurt ölçüsünde yüksek değer taşıyan:

A) Bilim eserleri sahipleri;

B) Sanat eserleri sahipleri;

C) İnsan veya hayvan sağlığına, yurdun savunmasına ve istihsalin gelişmesine yarıyan keşif ve ihtira sahipleri ile tarım ve endüstri alanlarında istihsalin artmasını sağlıyacak olağanüstü başarı gösterenlere;

Hakedenler bulundukça, her yıl dağıtılır.
Madde 4 - 3612(1990), KHK 336(1988) (Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Değiştirilerek kabul: 7/2/1990 - 3612/23 md. )
İnönü armağanlarını hakedenleri belirtmek üzere, her üç yılda bir,biri bilim, diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiralarla üstün başarılar için üç jüri komisyonu kurulur.Jüri komisyonlarının üyeleri üç jüri komisyonunun her biri için ikişer tane olmak üzere her fakülte ve yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gösterilen adaylar arasından Kültür Bakanı tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü asıl, üçü yedek olmak üzere yedi üyesi bulunur.
2004
Komisyonlar başkanlarını kendi aralarında seçerler. Jüri Komisyonları başkanlığa bağlıdır.
Madde 5 -
Üç Jüri Komisyonunun ilk üyeleri bu kanununun yürürlüğe girmesini kovuşturan bir ay içinde seçilir.
Madde 6 -
İnönü Değerlendirme Armağanına hangi eser keşif ve ihtiraın layık olduğunun jüri Komisyonlarınca incelenmesini,

A) Üyesi bulunduğu Jüri Komisyonundan, o komisyon üyeleri;

B) Her Jüri Komisyonundan Fakülteler ve Yüksek Öğretim ve Bilim Araştırma Kurumları;
İstiyebilirler.

İnönü Özendirme armağanı için bu incelemenin yapılmasını:

A) İnönü Değerlendirme Armağanı için inceleme isteyebilecek olanlar;

B) Bu armağana layık olduğunu iddia edecekler veya bunların mirasçıları;
İstiyebilirler.

Bu maddede yazılı istemlerin armağanının verilme gününden beş ay önce Jüri Komisyonuna verilmesi lazımdır.
Madde 7 -
Jüri Komisyonları,gereken konular için,lüzumlu gördüğü sayıda üyeleri bulunan, geçici Jüri Komisyonları kurabilirler. Geçici Jüri Komisyonlarının kararları, bunları kuran jüri Komisyonlarının onayı ile yürürlüğe girer.

Jüri Komisyonları, gerektiğinde komisyon dışındaki bilim adamları ile ve uzmanlarla danışmalar yapabilirler.
Madde 8 -
Jüri Komisyonları,dört üyesinin hazır bulunmasiyle toplanır ve kararlarını oy çoğunluğu ile verirler. Oy eşitliğinde çokluk başkanın bulunduğu yandadır. Özür dolayısiyle Komisyon çalışmalarına katılamıyanların yerlerine ad çekme ile yedek üye alınır.

Bir kişi, birden fazla Jüri Komisyonunda üye olabilir.
Madde 9 -
Jüri Komisyonları, vermeği kararlaştırdığı her armağan için ayrı ayrı gerekçeli raporlar verir ve bu raporlar üyelerinin imzaları altında yayımlanır.
Madde 10 -
İnönü Armağanları 1946 yılı başından sonra yapılan ve yayımlanan eserlerle sağlanan keşif ve ihtiralara ve elde edilen başarılara verilir.
Madde 11 -
Jüri Komisyonları armağanların verilmesine ilişkin kararlarını, her yıl Aralık ayının 20 nci gününe kadar Başbakanlığa verirler.

Bu kararlar, her yıl Birinci İnönü Zaferinin yıl dönümüne rastlıyan Ocak ayının 10 uncu günü radyo ve gazetelerle ilan olunur ve armağanlar Başkentte ve gelemedikleri takdirde hakedenlerin bulundukları yerlerde Hükümetçe tertiplenecek bir törende bir anma madalyası ve diploma ile kendilerine verilir.
Madde 12 -
(İnönü Armağanları Kaynak Akçası) adı altında; Milli Bankaların birinde,Başbakanlık emrinde 2 000 000 liralık bir kaynak kurulur.Bu kaynaktaki paralarla, en fazla irat getiren Devlet tahvilleri alınabilir.
2005
Bu kaynağın kurulmasını sağlamak için 1947 yılı bütçesinden başlıyarak her yıl Başbakanlık bütçesine en aşağı 250 000 liralık ödenek konulur.

İnönü Armağanları ile Jüri Komisyonlarının her türlü giderleri bu kaynaktan ödenir.
Madde 13 -
İnönü Armağanları her türlü vergi resim ve harçlar dışında tutulur. Bunlar borç için haczedilemez.Armağan alanların eser,keşif ve ihtira ve başarılarına ilişkin her türlü hakları saklıdır.

Armağanı hak edenin ölümü halinde armağan mirasçılarına verilir ve mirasçılar bu madde hükmünden faydalanırlar.
Madde 14 -
İnönü Armağanları Kaynak Akçasının idare şekli ile her türlü giderlerin ödenmesi ve muhasebe usulü ve bu kanun hükümlerinin uygulanması yolu bir tüzük ile düzenlenir.Bu Kaynak Akçasından yapılacak ödemeler Sayıştay vizesine ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine bağlı değildir.
Madde 15 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 16 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
2006
2006-1/2007
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  4933 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

     KHK/336                                                           –                                                              5/8/1988

   

   

   

  2008

   

  
  
  4933 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4933 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul