(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8565
DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUN
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmenn ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususları düzenlemektir.
Görevli kuruluşlar ve izin
Madde 2 -
Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştırma, projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten sonra, bu mezarlar, bulunduğu yer il özel idaresine ya da belediyesine bir protokolle devredilir. Bu mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işleri, işin bulunduğu yer il özel idareleri ya da belediyelerince yürütülür.
Malî hükümler
Madde 3 -
Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, devir, temlik, projelendirme ve yapım giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği, bu Bakanlığın talebi üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenek, bulundukları yer il özel idareleri ya da belediyelerinin talebi üzerine bu bütçelere aktarılarak kullanılabilir.
İşbirliği
Madde 4 -
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile il özel idareleri ve belediyeler, bu Kanun kapsamına giren mezar ve eklerinin 2 nci maddede öngörülen işleri için; ilgili köyler ve bu amaçla kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilirler.
Yönetmelik
Madde 5 -
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri, Maliye ile Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
8566
Yürürlük
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4948 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4948 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4948 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4948 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4948 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul