En son güncellemeler 20 Mayıs 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 6723 sayılı DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 23.07.2016)
8567
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun amacı, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Kanun; Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşunu, görevlerini, organlarını ve bunların işleyişini, görevlendirilenleri, Akademi hizmetlerinden yararlananları ve diğer personeli kapsar.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Bu Kanunda geçen:

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Bakan: Adalet Bakanını,

d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

f) (Mülga: 15/2/2014-6524/5 md.)

g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ı) Denetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunu,

i) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Görev
Kuruluş
Madde 4 - Bilgi Butonu
Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idarî ve malî özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur.

Akademinin ilgili olduğu Bakanlık, Adalet Bakanlığıdır.

Akademi, bu Kanunda belirtilmeyen hâllerde özel hukuk hükümlerine tâbidir.

Akademinin merkezi Ankara'dadır.
Görev
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademinin görevleri şunlardır:

Eğitim:

a)Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için  kurslar  açmak;  belli  alanlarda  uzmanlık  programları, seminer, sempozyum,
8568
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim plânlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.

b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek.

2. Danışma ve yardım:

Ulusal ve uluslararası hukuk ile adlî ve meslekî konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek.

3. İnceleme, araştırma ve yayın:

a) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak.

b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek.

c) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri plânı hazırlamak ve bu plânın gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almak.

4. Dokümantasyon:

Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak.

5. Meslek öncesi eğitim ve staj:

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin hazırlık ve son dönemlerini bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.

b) Askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterlerin ve talep halinde avukatların stajlarında meslek öncesi eğitim programları düzenlemek. 

6. Diğer görevler:

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Diğer kurum, kuruluş ve kurullara kanunlarla verilen görev ve yetkiler saklıdır.
İşbirliği
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademi, görevlerini yerine getirebilmek için Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve görevin gerektirdiği diğer kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları uygulayabilir; danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir.

Yurt içindeki uzmanlardan faydalanabilir; ilgili uluslararası kurumlarla meslekî ve bilimsel ilişkiler kurabilir.
8569
ÜÇÜNCÜ KISIM
Akademi Teşkilâtı
BİRİNCİ BÖLÜM
Organlar
Organlar
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademinin organları şunlardır:

a) Başkanlık.

b) Genel Kurul.

c) Yönetim Kurulu.

d) Denetim Kurulu.
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık
Başkanlık
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014) (Değişik:15/2/2014-6524/6 md.)
Başkanlık, Başkan ile üç başkan yardımcısından oluşur. Başkan yardımcılarının sorumlu olduğu birimler Başkan tarafından belirlenir.
Başkan ve başkan yardımcıları
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014) -(Değişik birinci fıkra:15/2/2014-6524/7 md.)
Başkan, Bakan tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden muvafakatleri alınarak gösterilen üç aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile seçilip görevlendirilir veya atanır. Başkan yardımcıları, yukarıda sayılanlar arasından Bakan tarafından görevlendirilir veya atanırlar. Süresi biten Başkan bir dönem daha aynı usulle yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilir.

Başkanın özürlü veya izinli olması ya da geçici olarak görevinden ayrılması durumunda, Başkana ait görev ve yetkiler, Başkan tarafından görevlendirilen Başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir.(1)

Süresinden önce boşalan başkan ve başkan yardımcılıklarına dört yıl için birinci fıkrada yazılı usullere göre yeniden görevlendirme veya atama yapılır.

Başkan ve başkan yardımcılıklarına kamu kurum, kuruluş veya kurul mensupları arasından seçilenler, istekleri doğrultusunda bu görevlere atanır veya görevlendirilirler. Görevlendirilenler, Akademideki görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar; bunların kamu kurum, kuruluş ve kurullarındaki kadroları ile ilgileri kesilmez. Başkan ve başkan yardımcılıklarına kamu kurum, kuruluş veya kurul mensupları arasından seçilip atananlardan Akademideki görevleri sona erenler, görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendi kurum, kuruluş veya kurullarına başvurduklarında, eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. Avukatlık ve noterlikten Başkan ve başkan yardımcılığına atananlar, görevleri süresince aslî görevlerini icra edemezler.
Başkan ve başkan yardımcılarının görevleri
Madde 10 - Bilgi Butonu
a) Başkan, Teşkilâtın en üst ve ita amiri olup, Akademiyi temsil eder.

Başkan, Akademinin çalışma programını, çalışma raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunar; bu programın gerçekleştirilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını sağlar; Yönetim Kurulu kararlarını uygular; Akademinin öğretim ve araştırma kadrosu için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

Başkan, Akademinin yönetiminden, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin çalışma programına uygun olarak yürütülmesinden, Akademide görev alan yönetim, öğretim ve araştırma personelinin görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve denetiminden sorumludur.
(1) 15/2/2014 tarihli ve6524 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Yönetim Kurulunca” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
8570
b) Başkan yardımcıları, kanunlarla veya Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.
Hizmet birimleri ve görevleri(1)
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014) (Değişik:15/2/2014-6524/8 md.)
Başkanlığın hizmet birimleri; Eğitim Merkezi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı ile Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığıdır. 

Eğitim Merkezi Başkanlığı, adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için faaliyette bulunur. Bu faaliyetler, Meslek Öncesi Eğitimi Daire Başkanlığı ile Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı eliyle yürütülür.  

Başkan yardımcılarından biri, aynı zamanda Eğitim Merkezi Başkanıdır. Başkan yardımcılarından diğeri; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Başkan yardımcılarından bir diğeri ise; Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı ile Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. 

Daire başkanlıklarına birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakan tarafından atama yapılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ise dört yıllık yüksek öğretim mezunlarından, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde on iki yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde aranan şartlara sahip olanlar arasından da atama ya da görevlendirme yapılabilir. 

Daire başkanlıklarında yeteri kadar şube müdürü ve idari personel görev yapar. Daire başkanlıklarının ve şube müdürlüklerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar
Genel Kurul
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014) (Değişik:15/2/2014-6524/9 md.)
Genel Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı ile dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun biri hukuk daireleri, biri ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği iki üye 

b) Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye

c) Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun Askerî Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye 

d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği bir üye 

e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye 

f) Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; adli yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği dört, idari yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği iki üye 

g) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye 

h) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye 

ı) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye 

Başkan ve Başkan yardımcıları, Genel Kurulun tabii üyeleridir.
Genel Kurulun toplantı usul ve esasları
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Genel Kurul, her yıl Nisan ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu veya Başkan gereken hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurulun en az onbeş üyesinin görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine Başkan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Genel Kurul, o toplantı için üyeleri arasından seçilen başkanın başkanlığında toplanır.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
(1) Bu maddenin başlığı “Genel Sekreter” iken, 15/2/2014 tarihli ve6524 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8571
Genel Kurulun toplantı, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Genel Kurulun görevleri
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyeleri seçmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim plânı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

d) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara bağlamak.

e) Başkan ile Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası hakkında karar vermek.

f) (Mülga: 15/2/2014-6524/10 md.)

g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Yönetim Kurulu, Başkan ile altısı asıl ve üçü yedek olmak üzere aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Personel Genel Müdürü.

b) Genel Kurulun kendi üyeleri (...)(1) arasından seçeceği beş asıl ve üç yedek üye.(1)

Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıldır. Ancak Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl üyelerinden önce ikisi, sonra üçü sırayla her iki yılda bir yenilenir.

Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması hâlinde yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Bakanlık Personel Genel Müdürü bulunmadığı zaman kendisine vekâlet eden yardımcısı, Yönetim Kuruluna katılır.
Yönetim Kurulunun toplantı usul ve esasları
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Başkan, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun toplantı, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) (Mülga:15/2/2014-6524/12 md.)

b) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı ile yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyip Genel Kurula sunmak.  

c) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri incelemek ve kabul etmek.

d) Kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim plânları hazırlamak, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin kararları almak.

e) Akademinin görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek.

f) (Değişik: 15/2/2014-6524/12 md.)Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak.
(1) 15/2/2014 tarihli ve6524 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu bentte yer alan “veya 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip diğer kimseler” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
8572
g) Kanunlarla başka bir organ gösterilmeksizin Akademiye verilen yönetim görevlerini yerine getirmek.
Denetim Kurulu
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Gerektiği hâllerde Denetim Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarından yardım isteyebilir.(1)
Denetim Kurulunun görevleri
Madde 19 - Bilgi Butonu
Denetim Kurulu, Akademinin idarî ve malî denetiminden sorumludur.

Denetim Kurulu, yıl içinde gerekli gördüğü hallerde her zaman denetleme yapabilir. Her yılın sonunda yıllık denetim raporu düzenleyerek, birer örneğini Şubat ayının sonuna kadar Genel Kurula ve Bakanlığa sunar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Akademi Görevlileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Personel
İdarî personel
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Akademinin idarî personeli, naklen veya memuriyet sınavını kazananlar arasından (...)(2) Başkan tarafından atanır. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.(2)
Uygulanacak esaslar
Madde 21 - Bilgi Butonu
İdarî personelin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanlar
Öğretim elemanları
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6572(2014), 6524(2014)
a) Akademide yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir. Bunlar hakkında bu Kanun ile Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

Akademide, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü ve 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddeleri hükümlerine göre sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim elemanları çalıştırılabilir.
(1) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “üç” ibaresinden sonra gelmek üzere “asıl iki yedek” ibaresi eklenmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Genel Sekreterin teklifi üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
8572-1
b) Akademide, (a) bendinde belirtilenler dışında, Başkanın talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi, (...)(1); adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilirler. (Ek cümleler: 15/2/2014-6524/ 15 md.) Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askeri yargı hakim ve savcıları ve noterler yönünden yetkili kurulların belirlenmesinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrası esas alınır. Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının muvafakatleri alınarak görevlendirilmeleri Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından yapılır. Adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen on yılını tamamlamış olmaları şartı aranır. Bunlara 38 inci madde hükümlerine göre ders ücreti ödenir.(Ek cümle: 2/12/2014-6572/37 md.) Bu bende göre görevlendirilenler, ders verdikleri günlerde izinli sayılırlar.
Görevlendirilenler
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanlar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulun uygun görmesi ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından görevlendirilebilir.(2)
(1) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu bentte yer alan “meslekte fiilen on yılını tamamlamış;” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok bir yıl süreyle görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden” ibaresi “Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
8573
Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, Askerî Yargıtay üyeleri hakkında Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulu, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, (…)(1) askerî hâkim ve savcılar hakkında Millî Savunma Bakanlığı, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilir.(1)
	
(Ek fıkra:15/2/2014-6524/16 md.) Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından, adalet uzman yardımcıları ve uzmanları muvafakatleri alınarak Akademide görevlendirilebilir

Yukarıdaki hükümlere göre Akademide görevlendirilenler, kurumlarınca görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat ve diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi kurum, kuruluş ve kurullarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder. Akademide çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.
Diğer çalışanlar
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademide, yabancı uyruklular dahil sözleşmeli olarak araştırmacı ve danışman çalıştırılabilir.  

Emekli olan yüksek mahkeme üyeleri, üniversite öğretim üyeleri ve alanında uzman diğer kişiler Akademide sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırılacakların emekli aylıkları ve diğer ödemeleri kesilmez.
Çalışma usul ve esasları
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
22 ve 23 üncü madde hükümlerine göre görev alan veya çalışanların, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ KISIM
Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve öğretim plânı
Madde 26 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Akademi; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin, meslek öncesinde ve meslek içinde yetişmeleri için Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği yaparak, kalkınma planlarında belirtilen genel esaslara uygun olarak, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim plânları hazırlar.

Bu plânın hazırlanmasında Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve hukuk fakültelerinin görüşü alınır.

(Mülga:15/2/2014-6524/17 md.) 

Akademi, bu plânların uygulanması için eğitim ve öğretim ile ilgili her çeşit tedbiri almak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapmakla görevlidir.

Bu plânların uygulanması için gerekli harcamalar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulların bütçesine konulan ödeneklerle karşılanır.
Eğitim Merkezi
Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014) (Mülga:15/2/2014-6524/18 md.)
 
 
(1) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “hâkimler ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığında çalışan hâkimler hakkında Bakan,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
8574
Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimleri
Madde 28 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6723(2016)
Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır. Bu süre, hazırlık eğitimi, staj dönemi ve son eğitim dönemi olmak üzere üç dönemi kapsar. Staj döneminin son altı ayında adaylar, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler. Bu dönemlerin süreleri, hazırlık eğitimi ve son eğitim döneminde adaylara öğretilecek konular, stajın yaptırılacağı yerler ve bunların süreleri, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ve eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Hazırlık eğitimi ve son eğitim, Eğitim Merkezinde yapılır.

Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle; il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle; yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme usul ve esasları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Adalet ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylara yirmi gün yıllık izin verilir.

İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için onbeş güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.

Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılanlar, geri kalan sürelerini terhislerini izleyen bir ay içinde başvurmak kaydıyla tamamlarlar.

Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili olarak yazılı sınava alınırlar.

(Ek fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Yazılı sınav, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılır. 

(Ek fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede en az yetmiş puan alanlar yazılı sınavda başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır.

(Ek fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Sözlü sınav; Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel genel müdürleri ile Yönetim Kurulu tarafından Akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Sözlü sınavda adayın;

a) Eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi,

b) Mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği,

c) Özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu,

değerlendirilir.
8574-1
(Ek fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Sözlü sınav puanı, üyelerin on birinci fıkrada belirtilen hususları değerlendirerek yüz üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş olması şarttır.

(Değişik fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Eğitim sonunda başarılı sayılanların mesleğe kabulleri ile atanmaları 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarı gösteremeyenler, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir. 

(Değişik fıkra: 1/7/2016-6723/27 md.) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu konuda Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır.
Askerî yargı hâkim ve savcıları ile avukat ve noterlerin meslek öncesi eğitimleri
Madde 29 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Askerî yargı hâkim ve savcıları ile avukat ve noterlerin stajları, tâbi oldukları özel kanun hükümlerine göre yapılır. Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğinin talebi hâlinde, Akademide bunlar için belli dönemlere ait olmak ve süresi üç ayı geçmemek üzere meslek öncesi eğitim programı düzenlenebilir. Bu süre staj süresine dahildir.
8575
Askerî yargı hâkim ve savcıları ile avukat ve noterlerin meslek öncesi eğitimlerine ilişkin esas ve usuller, Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak Akademi tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Staj mahkemeleri
Madde 30 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Adlî ve idarî yargıda hâkimlik ve savcılık ile avukatlık stajının hangi mahkemelerde yapılacağı ve esasları ile baroların görevleri; Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Akademinin görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Staj yaptırmakla görevli mahkemeler ile bu mahkemelerin staj işlerini gereği gibi yürütebilmeleri için, bir yargı çevresinde aynı işle görevli mahkemeler arasında işlerin dağıtımı, iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
8575
Meslek içi eğitim ve uzmanlık
Madde 31 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5435(2005)
Akademi; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarının, avukatların ve noterlerin meslek içi eğitimi ile belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık eğitim ve öğretimi yapar, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenler.

Bu konuda çıkarılacak yönetmeliğe göre uzmanlık programına kaydolma hakkını kazanan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarına, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşaviri veya avukatlara ve noterlere öğrenim süresince izin verilir.

(Ek fıkra: 22/12/2005 -5435/50 md.) Uzmanlık programlarında başarı ile geçirilen süreler, iki yılı aşmamak üzere, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesinde değerlendirilir.

Kendi hükümetleri tarafından Akademinin uzmanlık programı veya diğer eğitim çalışmaları için adaylığı teklif edilecek yabancılar, yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde öğrenci olarak kabul edilebilirler.
Diğer çalışmalar ve izin
Madde 32 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademinin açacağı kurs veya seminer, sertifika ve uzmanlık programlarına başvuracak adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarına, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan avukat veya hukuk müşavirlerine ve noterlere bu programlara devam edebilmeleri için verilecek iznin şartları ve süresi, 26 ncı maddeye göre hazırlanacak eğitim ve öğretim plânları ve Akademinin bu programlara kabul şartları göz önüne alınarak ilgili kurum, kuruluş veya kurullar tarafından belirlenir.
Personel için meslekî kurslar
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademi; icra müdürleri, yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri ve noter kâtipleri ile adalet hizmetlerine yardımcı diğer görevliler için hizmet öncesi ve hizmet içi çeşitli meslekî kurslar açar.
Malî, sosyal ve diğer özlük hakları
Madde 34 - Bilgi Butonu
Akademinin uzmanlık eğitimine ve mesleki kurslarına bu Kanun hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere göre katılan görevlilere aylık, ek gösterge, tazminat ve diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi kurum, kuruluş ve kurullarınca ödenir ve bunların her türlü özlük hakları devam eder. Akademide geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.
ALTINCI KISIM
Malî Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Akademinin Gelirleri
Gelir kaynakları
Madde 35 - Bilgi Butonu
Akademinin gelir kaynakları şunlardır:

a) Her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek.

b) Akademiye yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

c) Akademi tarafından yapılacak araştırma, eğitim, öğretim, danışma ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler.

d) Yayın gelirleri.

e) Akademiye ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri.

f) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması suretiyle elde edilecek gelirler.
 
8576
Malî kolaylıklar
Madde 36 - Bilgi Butonu
Akademiye yapılacak aynî, nakdî ve sair yardım, bağış ve vasiyetler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yardım, bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, yardım, bağış ve vasiyeti yapanların istedikleri ve Yönetim Kurulunca da kabul edilen kayıt ve şartlara uyulur. Gelir veya kurumlar vergisine tâbi mükellefler tarafından Akademiye makbuz karşılığında yapılacak nakdî bağışlar, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.

Akademinin tesis, bina ve arazileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Akademi faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar, kurumlar vergisine tâbi değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
Malî ve Sosyal Haklar
Ücret ve diğer malî haklar
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 375(2011), KHK 666(2011), 5473(2006)
Akademi Başkanı ve başkan yardımcılığına atananlar, birinci sınıf hâkim ve savcı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm malî, sosyal ve emeklilik haklarından aynen yararlanırlar.
        
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2500), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.
        
(Mülga son fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
Ders ücreti
Madde 38 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademide ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarından;

a) Üniversite öğretim elemanlarına Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre,

b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,

Ders ücreti ödenir.
Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret
Madde 39 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Denetim Kurulu üyelerine denetim için yapacakları çalışma süresince yılda onbeş günü geçmemek üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara (500), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara (700) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda günlük ücret ödenir. Yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
8577
Yatılı tesisler
Madde 40 - Bilgi Butonu
Akademi hizmetlerinden faydalanacaklar için Akademi tarafından yatılı tesisler kurulur.
Hizmet ücreti
Madde 41 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6545(2014)
Meslek öncesi eğitim ile adli, idari ve askeri yargı hâkim ve savcılarına yönelik meslek içi eğitim programları hariç olmak üzere, Akademi hizmetleri ücretlidir. Bu ücretler, kamuda çalışanlar için çalıştığı kurum, kuruluş veya kurullar tarafından, diğerleri için bizzat kendileri tarafından ödenir.(1)

Akademi hizmetlerinden yararlanma ve ücretlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.
YEDİNCİ KISIM
Ceza, Disiplin ve Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza ve Disiplin Soruşturması ve Kovuşturması
Ceza soruşturması ve kovuşturması
Madde 42 - Bilgi Butonu
43 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca görev sebebiyle işlenen suçlar dolayısıyla soruşturma izni yetkisi, Başkan ve başkan yardımcıları hakkında Bakan, Akademinin diğer personeli hakkında Başkan, yokluklarında ise vekilleri tarafından kullanılır.

Bu suçlar dolayısıyla 4483 sayılı Kanun uyarınca gerekli ön inceleme, Başkan ve başkan yardımcıları hakkında Genel Kurul üyeleri arasından Bakan tarafından, diğer personel hakkında Başkan tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır.

Ön incelemeyle görevlendirilen kişi veya kişiler, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen yetkileri kullanmak suretiyle bir rapor hazırlayarak birinci fıkrada belirtilen soruşturma iznini vermeye yetkili merciye sunarlar. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izninin verilmesine veya verilmemesine karar verir.

İzin verilmesine veya verilmemesine ilişkin karara karşı Başkan ve başkan yardımcıları için Danıştay ilgili dairesine, diğer personel için Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

Başkan ve başkan yardımcıları hakkındaki hazırlık soruşturması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili; diğer personel hakkındaki hazırlık soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.

Başkan ve başkan yardımcıları hakkındaki dava, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde; diğer personel hakkındaki dava, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemede görülür.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, öğretim elemanları ve görevlendirilenlerin durumu (1)
Madde 43 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)
Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları ile 22 ve 23 üncü madde hükümlerine göre Akademide görev yapanlardan aslî görevleriyle ilişkileri kesilmeyenlerin tâbi oldukları özel kanun hükümleri saklıdır; bunların disiplin veya ceza soruşturmasını gerektiren fiilleri ilgili kurum, kuruluş veya kurula bildirilir. Bu durumda Yönetim Kurulu, gerekli görürse 22, 23 ve 24 üncü madde hükümlerine göre görev yapanlar hakkında geçici olarak çalıştırma veya görevlendirme kararını kaldırabilir ya da sözleşmeye son verebilir.(2)
(1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “eğitim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile adli, idari ve askeri yargı hâkim ve savcılarına yönelik meslek içi eğitim” ibaresi eklenmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu madde başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları” ibareleri “daire başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.
8578
Disiplin
Madde 44 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Akademide çalışanlardan 43 üncü maddede belirtilenler dışında kalanların disiplin işleri hakkında genel hükümler uygulanır.

Akademi hizmetlerinden faydalananların her türlü disiplin işleri, Akademi tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bunların tâbi oldukları özel kanun hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Akademi malları
Madde 45 - Bilgi Butonu
Akademinin para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı sayılır.
Kadrolar
Madde 46 - Bilgi Butonu
Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.(1)
Uygulanmayacak hükümler
Madde 47 - Bilgi Butonu
26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümleri Akademi hakkında uygulanmaz.

Hesap ve sarf işlerinin yapılış usulü ve basılı evrakın şekil ve çeşitleri yönetmelikle düzenlenir.(2)
Kaldırılan hükümler
Madde 48 - Bilgi Butonu
6.6.1985 tarihli ve 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Akademi organlarının oluşturulmasına kadar geçecek süre içindeki tüm destek hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. 

9 uncu maddede öngörülen usulle Başkan ve başkan yardımcıları görevlendirilinceye veya atanıncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, Bakan tarafından, birinci sınıf adlî veya idarî yargı hâkim ve savcıları arasından geçici olarak Başkan ve başkan yardımcıları atanır. Bunlar, Başkan ve başkan yardımcıları için bu Kanunda öngörülen bütün hak ve yetkilere sahiptir.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
12 nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve kurullar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Akademi Genel Kurul üyelerini seçerek Bakanlığa bildirirler. Bu sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde, Bakanın daveti üzerine 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilenlerin dışındakilerin katılımıyla Genel Kurulun ilk toplantısı yapılır.

Genel Kurulun ilk toplantısında, Yönetim Kurulunun beş asıl ve üç yedek üyesi seçilir; ayrıca, bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapılacak işlerle ilgili uygulama ilkeleri belirlenir.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/7/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) Bu fıkranın uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız.
8579
12 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine göre Akademinin öğretim elemanları, görevlendirilenler ve diğer çalışanlar tarafından seçilecek Genel Kurul üyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde seçilir ve bundan sonraki Genel Kurul toplantılarına katılırlar.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu
Genel Kurulun ilk toplantısının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulunun ilk toplantısı yapılır. Bu toplantıda, 9 uncu maddede öngörülen Başkan ve başkan yardımcıları için önerilecek üçer adayın seçimi yapılır; seçimin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde adaylar arasından Başkan ve başkan yardımcılarının atanmaları veya görevlendirilmeleri işlemi gerçekleştirilir.
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu
Yönetim Kurulunun seçimle gelen ilk asıl üyelerinden ikinci yılın sonunda ad çekme yoluyla belirlenen ikisinin, dördüncü yılın sonunda ise geri kalan üçünün görevleri sona erer. Genel Kurulda boşalan üyelikler için seçim yapılır.
Geçici Madde 5 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, 3221 sayılı Kanunla kurulan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Akademi bünyesinde ve 27 nci maddede düzenlenen Eğitim Merkezine dönüşür.

Bu Kanuna göre atamalar yapılıncaya kadar 3221 sayılı Kanuna göre atanmış bulunan Eğitim Merkezi Başkanı ve başkan yardımcıları, başkaca bir işleme gerek kalmadan geçici olarak Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları olarak görevlerine devam ederler; devir tarihinden itibaren bir ay içinde hizmet gerekleri de göz önünde tutularak yeniden bu görevlere veya durumlarına uygun başka görevlere atanırlar. 3221 sayılı Kanunla kurulan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezine tahsis edilen kadrolar Bakanlıkça ilgili birimlere mevzuatı uyarınca tahsis edilir. Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarınca atamalar yapılıncaya kadar, 3221 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde görevli personelin görevleri devam eder.
Geçici Madde 6 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce adlî veya idarî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitimleri,3221 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelere uyulmak suretiyle yaptırılır. Bunlardan hazırlık eğitimi veya son eğitimlerini yapmamış olanların söz konusu eğitimleri ile eğitim sonu yazılı sınavları, Akademi bünyesindeki Eğitim Merkezi tarafından yapılır.

28 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeye ilişkin hüküm, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yazılı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hâkim ve savcı adaylığına atananlar hakkında uygulanır.
Geçici Madde 7 - Bilgi Butonu
26 ncı maddede öngörülen kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim plânlarının birincisi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.
Geçici Madde 8 - Bilgi Butonu
Akademinin bina, yatılı tesis, araç ve sair ihtiyaçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapım, satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesinden Akademi bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır. Ayrıca 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla kurulan İşyurtları Kurumunun bütçesinden de harcama yapılabilir.
8580
Geçici Madde 9 - Bilgi Butonu
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Genel Kurulun ilk toplantısında belirlenen uygulama ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Geçici Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5435(2005) (Ek: 22/12/2005 -5435/51 md. )
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
Geçici Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 650(2011) (Ek: 8/8/2011-KHK-650/26 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte gösterilir.
Geçici Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6524(2014)(Ek: 15/2/2014-6524/20 md.)
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Adalet Akademisi nde; Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, 23 üncü madde uyarınca görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personelin görevleri sona erer. Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından; kadrosu Akademide bulunan diğer personel ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. 9 ve 23 üncü maddeler uyarınca Akademide geçici olarak görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlarlar. 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde Bakan tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları atanır; on beş gün içinde Bakan tarafından üç başkan adayı belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulur ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Başkanın atama ya da görevlendirmesi yapılır. 

c) Bu Kanuna göre Başkan atanıncaya ya da görevlendirilinceye kadar Başkan tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından yürütülür. 

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

e) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
8580-1
f) 12 nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve kurullar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Akademi Genel Kurul üyelerini seçerek Başkanlığa bildirirler. 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yapılacak görevlendirmeler aynı süre içinde yapılır. Genel Kurul üyelerinin belirlenmesi ve Başkanın daveti üzerine en geç bir ay içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapar. Genel Kurulun ilk toplantısında, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri seçilir. 

g) Akademi idari personeli için yapılacak atamalarda, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.
Geçici Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6572(2014) (Ek: 2/12/2014-6572/38 md.)
Hâkim ve savcı adaylarına verilen meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınavlarda başarı gösteremediği için genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanan veya adaylığına son verilenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, yeni bir yazılı sınava alınmaları talebiyle Akademiye başvurabilirler. Başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgililer, Akademi tarafından Kanunun 28 inci maddesi uyarınca yapılacak yazılı sınava alınırlar.
Geçici Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6723(2016) (Ek: 1/7/2016-6723/28 md.)
Bu Kanunla değiştirilen 28 inci madde hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz mesleğe kabulü yapılmayan hâkim ve savcı adayları hakkında da uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlük
Madde 49 - Bilgi Butonu
Bu Kanun yayımını izleyen tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8580-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4954 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  4954 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5435

  31, Geçici Madde 10

  24/12/2005

  5473

  37

  15/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 31/3/2006

  KHK/650

  Geçici Madde 11

  26/8/2011

  KHK/666

  37

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  37

   

   

  10/10/2013

   

  6524

  3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 43, Geçici Madde 12

  27/2/2014

  6545

  41

  28/6/2014

  6572

  22, Geçici Madde 13

  12/12/2014

  6723

  28, Geçici Madde 14

  23/7/2016

   

   

  
  
  4954 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4954 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4954 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4954 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4954 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (28)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul