En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (RG: 20.05.2006)
8581-8605
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmelikler için,“Yönetmelikler Külliyatı“nın Kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar
Kuruluş
Madde 1 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 2 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 3 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 4 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 5 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 6 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 7 - 5502(2006), 5458(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 7md.)
 
Madde 8 - 5502(2006), 5454(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 9 - 5502(2006), 5458(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 10 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 11 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 12 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 13 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 14 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 15 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 16 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 17 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 18 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 19 - 5502(2006), 5198(2004) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 20 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 21 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 22 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 23 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 24 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
ALTINCI KISIM
İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
Madde 25 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 26 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 27 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 28 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 29 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 30 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 31 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 32 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 33 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 34 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 35 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 36 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 37 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 38 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 39 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 40 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 41 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 42 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 43 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 44 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 45 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 46 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 47 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 48 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 49 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 50 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 51 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 52 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 53 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 54 -
(17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 55 -
(24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 57 -
   4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 7 nci maddesi hariç, diğer maddeleri ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (I) ve (L) bendi ve (II) numaralı fıkrasının (A) ve (D) bentleri, 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ek 15 inci maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Yürürlük
Madde 58 -
Bu Kanunun;

a) 25 inci ve 36 ncı maddeleri 1.1.2004 tarihinden itibaren, 38 inci maddesi yayımını izleyen ayın sonundan itibaren, 40 ıncı maddesi Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren, 43 üncü maddesi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren,

Yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 59 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8606
8606-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

     4958 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

     5198                                                    19                                             1/1/2004 tarihinden geçerli

                                                                                                                  olmak üzere 6/7/2004

     5454                                                    8                                                                 15/2/2006

     5458                                                7 ve 9                                          4/3/2006  tarihini takip eden  

                                                                                                                    ayın ilk gününde

     5502                            1 ila 24, Geçici Madde 1                                                     20/5/2006

   

   

   

  8606-2

   

  
  
  4958 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (73)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul