Metnin güncellik değerlendimeleri devam ediyor. (Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3955
KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN

*
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
Madde 1 - 6656(2016), 4730(2002), 4205(1996), KHK 467(1991), KHK 351(1989), KHK 311(1988), KHK 243(1984), 2691(1982), 2446(1981) ... >>

(Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK - 243/42 md. )
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile genel ve katma bütçeli daire ve idareler, kamu iktisadi kurumları ve döner sermayeli kuruluşlar personelinin aylık,ücret,yan ödeme,ödenek,tazminat,sosyal yardımları, tayın bedelleri ve diğer özlük hakları Kıbrıs'da ödenir. (Değişik cümle: 26/12/2001 - 4730/1 md.) Bu personele bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenir ve bu tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

(Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/42 md.) Bu Kanuna göre görevlendirilenlere ayrıca yurt içinde herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunların kadro ve görev yönünden bağlı bulundukları kuruluşlarla ilgileri kesilmez. Bu Kanun hükümleri,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli görevle atananlar ile geçici görevle görevlendirilenler hakkında uygulanmaz.

(Değişik: 6/11/1996 - 4205/3 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar için 700, erler için 600 gösterge rakamı esas alınır ve bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay ödenir.

(Değişik: 25/8/1977 - 2106/2 md.) Birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım ve tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı, satınalma işlerinin şekli ve ödeme biçimleri Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit edilerek Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

(Değişik: 10/6/1975 - 1908/1 md.) Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konuların uygulanması ile ilgili hususlar, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır.
  
3956
(Ek: 25/8/1977 - 2106/3 md.) Birliklerde çalıştırılmak üzere mahallen temin edilecek işçilere verilecek ücretler ile bunların sosyal yardımları ve sosyal güvenlikleri ferdi hizmet akdi veya toplu sözleşme ile tespit edilir.
  
Madde 2 -
Birinci madde gereğince yapılacak giderleri karşılamak üzere Birlik Komutanı emrine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda kredi açtırılır veya avans verilir.
Madde 3 -
18 Temmuz 1960 tarihli ve 29 sayılı (Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(500 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
 29 sayılı Kanun gereğince Kıbrıs'taki Türk Askeri Birliğine mensup personelin aylıkları hakkında alınmış 12/8/1960 gün ve 5/227 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine ekli (1) sayılı cetvele göre 1961 ve 1962 mali yılları içinde gerçekleştirilerek, transfer edilmek suretiyle birlik mensuplarına fiilen yapılan ödemelerle bu ödemeler üzerinden aynı dönem içinde 1960 mali yılında cari vergi mevzuatına göre yapılmış bulunan vergi ve tasarruf bonosu kesintileri, aynen kabul olunur.
  
Geçici Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1908(1975)
(10/6/1975 - 1908/2 md. ile gelen geçici 1 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ödemelerde 20/7/1974 tarihi esas alınır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir.
Geçici Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1908(1975)
(10/6/1975 - 1908/2 md. ile gelen geçici 2 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
22/7/1964 tarihinde yürürlüğe giren 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesi esaslarına göre astsubay başçavuşlara yapılmış ödemeler geri alınmaz.
Geçici Madde 4 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1908(1975)
(10/6/1975 - 1908/2 md. ile gelen geçici 3 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
1974, 1975 mali yılında katsayı 1'dir.
Madde 4 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3957
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  500 SAYILI KANUNA EK VE  DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                giriş tarihi

       1908                                                           –                                                               18/6/1975

       2106           1. Maddede sözü edilen cetvellere dair hükümler                                      1/3/1875

                          Diğer hükümler                                                                                         10/9/1977

       2446                                                           –                                                           1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere

                                                                                                                                       16/4/1981

       2691                                                           –                                                                 1/8/1982

  KHK/243                                                        –                                                             31/12/1984

  KHK/311                                                        –                                                               29/2/1988

  KHK/351        2, 7, 15, 16 ve 20                                                                                  Yayımı olan 30/12/1988

                                                                                                                                        tarihini takibeden aybaşı.

                          3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18                                                                      15/1/1989

                          Diğer hükümleri                                                                                      30/12/1988

  KHK/467                                                        –                                                             24/12/1991

       4205                                                           –                                                           12/11/1996 tarihini izleyen aybaşında

       4730                                                           –                                                       15/1/2002 tarihinden geçerli olmak

                                                                                                                                   üzere 3/2/2002  

   

  3958

   

  500 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

              Kanun veya Kanun Hükümleri                        Tarihi    Sayısı   Maddesi

  14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanuna ekli gösterge

  tabloları                                                                                     29/11/1984    KHK/243         42

   

  
  
  500 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  500 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2015. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul