(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7179 sayılı ASKERALMA KANUNU (RG: 26.06.2019)
3955
KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN

*
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
Madde 1(1) - Bilgi Butonu7179(2019), KHK 700(2018)
(Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK - 243/42 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile genel ve katma bütçeli daire ve idareler, kamu iktisadi kurumları ve döner sermayeli kuruluşlar personelinin aylık, ücret, yan ödeme, ödenek, tazminat, sosyal yardımları, tayın bedelleri ve diğer özlük hakları Kıbrıs'da ödenir. (Değişik cümle: 26/12/2001 - 4730/1 md.) Bu personele bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100’ünü geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenir ve bu tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.(1)

(Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/42 md.) Bu Kanuna göre görevlendirilenlere ayrıca yurt içinde herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunların kadro ve görev yönünden bağlı bulundukları kuruluşlarla ilgileri kesilmez. Bu Kanun hükümleri,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli görevle atananlar ile geçici görevle görevlendirilenler hakkında uygulanmaz.

(Değişik: 6/11/1996 - 4205/3 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 2.344, onbaşılar için 2.080, erler için 1.820 gösterge rakamı esas alınır ve bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay ödenir. (Ek cümle:25/6/2019-7179/62 md.) Askeralma Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere ise bu görevleri süresince 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesi kapsamında harçlık ödenir.(2)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 52 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 30/12/2015 tarihli ve 6656 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “800”, “700” ve “600” ibareleri sırasıyla “2.344”, “2.080” ve “1.820” şeklinde değiştirilmiştir.
3956
(Değişik: 25/8/1977 - 2106/2 md.) Birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım ve tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı, satınalma işlerinin şekli ve ödeme biçimleri Cumhurbaşkanının onayına sunulur.(1)

(Değişik: 10/6/1975 - 1908/1 md.) Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konuların uygulanması ile ilgili hususlar, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır.

(Ek: 25/8/1977 - 2106/3 md.) Birliklerde çalıştırılmak üzere mahallen temin edilecek işçilere verilecek ücretler ile bunların sosyal yardımları ve sosyal güvenlikleri ferdi hizmet akdi veya toplu sözleşme ile tespit edilir.
Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 700(2018)
Birinci madde gereğince yapılacak giderleri karşılamak üzere Birlik Komutanı emrine Cumhurbaşkanınca tesbit edilecek miktarda kredi açtırılır veya avans verilir.(2)
Madde 3 -
18 Temmuz 1960 tarihli ve 29 sayılı (Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987) (500 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
29 sayılı Kanun gereğince Kıbrıs'taki Türk Askeri Birliğine mensup personelin aylıkları hakkında alınmış 12/8/1960 gün ve 5/227 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine ekli (1) sayılı cetvele göre 1961 ve 1962 mali yılları içinde gerçekleştirilerek, transfer edilmek suretiyle birlik mensuplarına fiilen yapılan ödemelerle bu ödemeler üzerinden aynı dönem içinde 1960 mali yılında cari vergi mevzuatına göre yapılmış bulunan vergi ve tasarruf bonosu kesintileri, aynen kabul olunur.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987), 1908(1975) (10/6/1975 -1908/2 md. ile gelen geçici 1 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ödemelerde 20/7/1974 tarihi esas alınır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987), 1908(1975) (10/6/1975 -1908/2 md. ile gelen geçici 2 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
22/7/1964 tarihinde yürürlüğe giren 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesi esaslarına göre astsubay başçavuşlara yapılmış ödemeler geri alınmaz.
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987), 1908(1975) (10/6/1975 -1908/2 md. ile gelen geçici 3 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
1974, 1975 mali yılında katsayı 1'dir.
Madde 4 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 52 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit edilerek Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 52 nci maddesiyle, bu maddede yer alan ““Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
3957
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  500 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   


   

   

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa

  Mahkemesi Kararının Numarası


  500 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  1908

  18/6/1975

  2106

  Maddede sözü edilen cetvellere dair hükümler

  1/3/1875

  Diğer hükümler

  10/9/1977

  2446

  1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere 16/4/1981

  2691

  1/8/1982

  KHK/243

  31/12/1984

  KHK/311

  29/2/1988

  KHK/351

  2, 7, 15, 16 ve 20

  Yayımı olan 30/12/1988 tarihini takip eden aybaşı

  3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18

  15/1/1989

  Diğer hükümleri

  30/12/1988

  KHK/467

  24/12/1991

  4205

  12/11/1996 tarihini izleyen aybaşında

  4730

  15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 3/2/2002

  6656

  1

  1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 9/1/2016

  tarihinde

  KHK/700

  1, 2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7179

  1

  26/6/2019

   

  
  
  500 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  500 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul