(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8625
PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Amaç
Kuruluş ve amaç
Madde 1 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Görevleri ve Organları
Görevleri
Madde 3 - KHK 703(2018), 7061(2017), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Organ ve birimler
Madde 4 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Yönetim Kurulu
Madde 5 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 6 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Danışma Kurulu
Madde 7 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
(1) Bu Kanunun adı “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 86 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8626-8630
Danışma Kurulunun görevleri
Madde 8 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Başkanlık
Madde 9 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Fikri Mülkiyet Akademisi ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi (1)
Madde 10 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Hizmet Birimleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
Madde 11 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Patent Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Markalar Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı (2)
Madde 14 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (3)
Madde 15 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Madde 15/A - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek: 22/12/2016-6769/172 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı
Madde 15/B - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek: 22/12/2016-6769/172 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 168 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 170 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 171 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8630-1/8633
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Madde 15/C - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek: 22/12/2016-6769/172 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesinin kararları Kurumun nihai kararlarıdır. Bu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarının iptaline ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm ilamın ferileri hakkında da uygulanır. Söz konusu ilamlara ilişkin zamanaşımı süresi kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 16 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 18 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (2)
Madde 19 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Danışma birimleri
Madde 20 - KHK 703(2018), 6769(2017), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 21 - KHK 703(2018), 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
Hukuk Müşavirliği
Madde 22 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 22/A - KHK 703(2018)(Ek: 22/12/2016-6769/178 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Atanma Şartları, Bütçe ve Personel
BİRİNCİ BÖLÜM
Atanma Şartları
Atanma şartları
Madde 23 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 174 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” iken, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 175 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
8630-2/8634
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim, Gelirler, Giderler ve Bütçe
Denetim
Madde 24 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Gelirler, giderler ve bütçe (1)
Madde 25 - KHK 703(2018), 6769(2017)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)

Kurumun gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, davalarda teminat aranmaz.

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)

Marka ve patent başvuruları için 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinde belirtilen harç miktarları, Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle birlikte Kurum tarafından tahsil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak Maliye Bakanlığına aktarılır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel
Personel
Madde 26 - KHK 703(2018), 6769(2017), KHK 666(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Enstitünün kadroları
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
Uygulanmayacak hükümler (2)(3)
Madde 28 - 6769(2017)
Bu Kanun ile kurulan Kurum tarafından yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Kurumun malları Devlet malı hükmündedir. (2)
Yönetmelikler
Madde 29 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, beşinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (3) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 188 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitünün” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.
8634-1
Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisinde olanlar
Madde 30 - 6769(2017)(Değişik : 22/12/2016-6769/181 md.)
Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyası konularında patent vekilleri; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları konularında marka vekilleri; tasarım konusunda ise hem patent vekilleri hem de marka vekilleridir.

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Fiil ehliyetine sahip olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.

f) Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarında başarılı olmak.

Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması ve patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur. Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları, iki yılda bir Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Sınava, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar kabul edilir. 

Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarını kazananların, patent vekilliği yapabilmeleri için Patent Vekilleri Siciline, marka vekilliği yapabilmeleri için Marka Vekilleri Siciline kaydolmaları zorunludur. Sicile kayıt ve kayıt yenilemede yaptırılması gereken mesleki sorumluluk sigortasının süre ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği ile ilgili sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin sınav, belge düzenleme, sicil kayıt ve sicil kayıt yenileme ücretleri Kurum tarafından belirlenir.

Vekalet konusunda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.
8634-2
Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller ve disiplin kurulu
Madde 30/A - 6769(2017)(Ek : 22/12/2016-6769/182 md.)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili kuruluşun görüşü alınarak Kurum tarafından hazırlanan ve Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan patent vekilliği ve marka vekilliği meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

Patent vekillerine ve marka vekillerine verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası uygulanacak fiil ve hâller şunlardır:

a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vekiller hakkında uyarma cezası uygulanır.

b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen herhangi bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekaletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini kullanan veya Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası uygulanır.

d) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunanlar hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır.

İkinci fıkrada sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında bu fiil ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği andan itibaren üç ay içinde soruşturmaya başlanmadığı, her hâlde cezayı gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

İkinci fıkra kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.

Vekiller hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturma yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan vekil, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhâl uygulanır.

Disiplin cezası verilmesi veya verilmemesi kararına karşı idari yargıya başvurulabilir. Kesinleşmiş disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar, bir daha patent vekili veya marka vekili olamaz.
8635
Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu; Bakanlıktan bir üye, Kurumdan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla ikinci fıkrada belirtilen cezalardan birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından atanır. Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından seçilecek üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili iki dernekten görüş alır.

Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden biri hakkında 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı dava açılması hâlinde dava sonuna kadar bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye gelir. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden önce mazeretini bildirmesi gerekir. Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliliğini kaybeden üyenin üyeliği sona erer ve yerine yedek üye gelir.

Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izlenecek usule ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
Neşredilmeyen mevkutede marka koruma süresi
Madde 31 - An. M. K. 2008/47(2008) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 31/1/2008 tarihli ve E.: 2004/3, K.: 2008/47 sayılı Kararı ile.)
Madde 32 - (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 33 - (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Kadrolar
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Ek : 22/12/2016-6769/183 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018), 6769(2017)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/86 md.)
 
Geçici Madde 3 - 6769(2017)(Ek : 22/12/2016-6769/184 md.) (1)
Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcısı ve daire başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlardan Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (1) sayılı liste ile ihdas edilen sırasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı kadrolarına, daire başkanı kadrolarında bulununlar bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadroları herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca müşavir kadrosuna atanmış sayılan personelin yeni kadrosuna atandığı tarih itibarıyla eski kadrosuna ilişkin olarak en son ayda aldığı sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak , 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
8636
tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandığı kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde patent uzmanı ve marka uzmanı olarak görev yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzmanı kadrolarına, patent uzman yardımcısı ve marka uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.
Yürürlük
Madde 34 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8636-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5000 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5000 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5436

  20, 21

  24/12/2005

  Anayasa Mahkemesinin 31/1/2008 tarihli ve E.: 2004/3, K.: 2008/47 sayılı Kararı

  31

  20/3/2008

  KHK/666

  26

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6769

  Kanunun adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15/A, 15/B, 15/C, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/A, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30/A, Ek Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3

  10/1/2017

  7061

  3

  5/12/2017

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 15 B, 15/C, 16 ila 24, 25, 26, 27, 29, Ek Madde 1, Geçici Madde 1, Geçici Madde  2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  5000 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5000 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (15)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul