Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8637
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; ülkemizin ihtiyacı olan bölünmüş yol yapımının seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu Kanun; bölünmüş yol yapımı ile ilgili hizmetlerin görülmesini hızlandırmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulacak her türlü makine ve ekipmanın tahsisi, bunların giderleri ve bölünmüş yol yapımı hizmetlerinde çalıştırılacak personelin temini, malî ve sosyal hakları ve bazı taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin yol yapım işlerinde kullanılabilmesi ile ilgili usûl ve esasları kapsar.
Tanımlar
Madde 2 -
Bu Kanunda geçen;

a) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

b) Personel: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışan işçileri,

c) Kamu kurum ve kuruluşu: Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları ve il özel idareleri ile belediyeleri,

d) Bölünmüş yol: Geliş ve gidiş trafiği ayırıcı bir engel ile birbirinden ayrılmış olan ve en az iki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan karayolunu,

İfade eder.
Makine ve ekipman tahsisi
Madde 3 -
Bölünmüş yol yapımında Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan her türlü makine ve ekipman, Genel Müdürlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yazılı talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarınca bedelsiz olarak Genel Müdürlük emrine geçici olarak tahsis edilir.

Makine ve ekipmanların hangi kamu kurum ve kuruluşlarından ne miktarda temin edileceği, ne kadar süre ile tahsislerinin sağlanacağı ve tahsis süresinin sonunda geri verilmesi ile ilgili usûl ve esaslar, bölünmüş yolun yapılacağı illerin valilerinin koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokoller ile düzenlenir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Genel Müdürlük emrine geçici olarak tahsis edilen makine ve ekipmanlar, Genel Müdürlüğe ait işyerlerine intikal ettiği tarihten itibaren Genel Müdürlüğün araçları gibi değerlendirilir, geçici olarak Genel Müdürlük kayıtlarına alınır ve bunların her türlü ikmal, bakım ve onarımları, Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.
8638
Ancak, ihtiyaç duyulan hallerde, bunların akaryakıt, yedek parça ve diğer malzeme ihtiyaçları ile tamir ve bakımları, Genel Müdürlükten herhangi bir bedel alınmaksızın il özel idareleri tarafından karşılanabilir ve bu hususlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut stoklarından ve imkânlarından da bedelsiz olarak faydalanılabilir.
Personel görevlendirilmesi
Madde 4 -
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, Genel Müdürlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yazılı talebi üzerine, bölünmüş yol yapımı uygulama programı çerçevesinde geçici olarak Genel Müdürlük emrinde görevlendirilir.
Geçici görevlendirmenin şartları
Madde 5 -
Bu Kanunun öngördüğü bölünmüş yol yapımı işleri için Genel Müdürlük emrinde geçici olarak yapılacak görevlendirmeler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) İhtiyaç duyulan personelin nitelikleri, sayıları ve görevlendirilme süreleri Genel Müdürlükçe hazırlanan listede gösterilir ve 4 üncü maddedeki usûle göre yapılan görevlendirme talebine istinaden, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun aslî hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması da gözetilerek, geçici olarak görevlendirilecek personelin atamaya yetkili amirlerinin onayı ile görevlendirme işlemi yapılır.

b) Görevlendirme, personelin görevlendirildiği işin süresini geçemez. Ancak, bölünmüş yol yapımı işinin programda öngörülen süre içinde tamamlanamaması halinde, personelin görevlendirilme süresi aynı usûle göre uzatılabilir.

c) Personel, mensubu bulunduğu kamu kurum ve kuruluşundaki aslî görevi veya kariyeri dışındaki bir pozisyonda geçici olarak görevlendirilemez ve geçici olarak görevlendirildiği işin dışında da çalıştırılamaz.

d) Görevlendirilen personel, Genel Müdürlüğün işle ilgili emir ve talimatlarına uymak zorundadır.

e) Görevlendirilen personelin, işin gerektirdiği nitelikleri taşımadığı veya beklenen faydayı sağlamadığının anlaşılması halinde Genel Müdürlükteki görevlendirilmesi kaldırılır ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
Personelin özlük hakları ve fazla çalışma
Madde 6 - Bilgi ButonuKHK 375(2011), KHK 666(2011)
Bu Kanun hükümlerine göre görevlendirilen personelin aylık, ücret ve diğer her türlü malî ve sosyal hakları, aslen görevli bulundukları kamu kurum ve kuruluşunca ödenir. Bunların sağlık yardımından faydalanmaları için gerekli olan hasta sevki işlemleri, Genel Müdürlük teşkilâtınca yapılır.

(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

(Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
8639
(Mülga dördüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Bölünmüş yol yapımı işi için bu Kanuna göre görevlendirilen işçiler, vardiya usûlü ile çalıştırılabilirler. İhtiyaç duyulması halinde fazla çalışma yaptırılabilir ve fazla çalışma ücretleri, Genel Müdürlük işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre il özel idarelerince karşılanır.
Kira ve kullanım bedelleri
Madde 7 - Bilgi Butonu5217(2005) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış ve halen devam etmekte olan bölünmüş yol yapımı ile ilgili iş ve işlemler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu5217(2005) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8640
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5003 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren

   Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3402 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

    5217

    7 ve Geçici Madde 2

     1/1/2005

  KHK-666 

   6   

   31/12/2011 tarihinden   geçerli   olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  6

  10/10/2013

   

  
  
  5003 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5003 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5003 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5003 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5003 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul