En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2009-2029
ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN (1)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 -
Askeri yüksek lise ve ortaokullarla muadillerinin öğretmenleri bu kanunda yazılı şartları haiz olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca tayin olunur.
Madde 2 - 6496(2013)
Askeri yüksek okullarda:

I-(Değişik: 13/7/2013- 6496/12 md.) Meslek dersleri öğretmenleri, muvazzaf veya emekli askerî personelden;

II - Diğer derslerin öğretmenleri:

a)Üniversiteden mezun muvazzaf askeri öğretmenlerden;

b)Bu dersleri okutabilecek ehliyette muvazzaf veya emekli subay ve askeri memurlardan;

c) Geçen bentlerde yazılı olanlardan bulunmadığı takdirde yayınları veya öğretim mesleğindeki çalışmalariyle yüksek okullarda ders verebilecek ehliyette oldukları Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmış bulunan yüksek tahsil mezunlarından; tayin olunur.
  
Madde 3 - 6496(2013)
Askeri lise ve ortaokullar ile muadili okulların öğretmenleri:

I - Üniversite fakültelerinden veya orta öğretim öğretmeni yetiştiren yüksek okullardan mezun askeri öğretmenlerden;

II-(Değişik: 13/7/2013- 6496/13 md.) Orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyan, muvazzaf veya emekli askerî personelden veya sivillerden;

tayin olunur.
  
Madde 4 - 6496(2013)
(Değişik birinci fıkra: 13/7/2013- 6496/14 md.)Askerî okullar için 2 nci ve 3 üncü maddelerde yazılı şartları taşıyan öğretmen bulunmadığı takdirde, mütehassıs askerî personel ve mütehassıs diğer Devlet memurları, ek görevle, öğretmenliğe tayin olunurlar.
  
(1) 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle;bu kanunun ders ücretleri ile ilgili olan ve anılan kanuna aykırı düşen hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
2030
Bu suretle görevlendirileceklere ders saati başına,orta derece okullarda (2-4), lise derecesindeki okullarda (3-5) ve yüksek okullarda (5-10) lira, Milli Savunma Bakanlığınca takdir edilerek kadro karşılıklarından verilir. Bunların ders saati hesabiyle ayda alacakları ücret tutarı, yüksek okullarda (160), lise ve ortaokullarla muadillerinde (80) lirayı geçemez.

Askeri okullarda öğretim müdürlüğü,ders aletleri muhafızlığı gibi aylıklı kadrolarda görevli olup da mesleki öğretmen bulunanlardan ihtısasları içinde ders okutanlara,ilave olarak okuttukları dersler için de yukarki hükümler uygulanır.

Askeri ve sivil okullarda milli savunma eğitimi öğretmenliğine ek görevle tayin edilecek subaylara okutacakları her ders saati için (2) lira ücret verilir.Bunlara haftada on saatten fazla ders verilemez.
Madde 5 -
Asli öğretmenler,öğretmeni bulunduğu bilim dalında,yüksek okullarda haftada on iki, liselerde haftada on beş ve ortaokullarda haftada on sekiz saat ders okutmakla ödevlidirler. Ancak, teşkilatı elverişli olmıyan okullarda bu miktar ders saatlerinden daha az miktarda ders verilebilir.

Asli öğretmenler okutmakla ödevli oldukları ders saatleri miktarından fazla, ilave olarak ve toplamı haftada, ortaokullarda altı, liselerde dokuz, yüksek okullarda (yalnız tatbiki mahiyette) dört saat ders okutabilirler.

Yüksek okullarda,haftada on iki saate ilave olarak,öğretmenin fazla okutacağı ders saati, aynı derste aynı konuyu okutmak şartiyle, haftada altı saat olabilir.

Bu suretle fazladan okutacakları bilim dalı dersleri için, yüksek okullarda beher ders saatine (4) lira, lise ve ortaokullarda (2) lira ücret verilir.
Madde 6 -
Dördüncü maddede yazılı şekilde görevlendirilenler hariç olmak üzere, başka bir bilim dalında ehliyeti olan öğretmenlerden ikinci bir ders okutanlara,müktesep hak derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının veya ücretinin 2/3 ü ve aynı şartlar içinde üçüncü bir ders okutanlara, yine müktesep hak derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının veya ücretinin 1/3 ü verilir.

Öğretmenlerin bu suretle okutacakları ders saatleri toplamı 5 inci maddede yazılı şekilde bir öğretmenin haftada okutabileceği ders saatleri toplamını geçemez.
Madde 7 - 6496(2013) (Mülga: 13/7/2013- 6496/15 md.)
 
Madde 8 -
   4069 sayılı kanun kaldırılmıştır.
  
Madde 9 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   5044 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun Numarası

   

  5044 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6496

  2, 3, 4, 7

  31/7/2013 

   

  
  
  5044 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5044 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul