En son güncellemeler 11 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8747
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek ilk nasıp istihkakı ile ilgili hususları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - 7281(2021), 7179(2019)
Bu Kanun; subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile bunları istihdam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.(1)(2)
İlk nasıp istihkakı
Madde 3 - 7281(2021)(Değişik:18/2/2021-7281/33 md.)
Bu Kanun kapsamına giren personele ilk nasıplarında, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi ile yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere bir yıllık deneme süresini ve uzman erbaşlara ise ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamalarını müteakip yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.

Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve ilgili kıyafet yönetmeliğine göre malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Bir defa faydalanma
Madde 4 -
İlk nasıp istihkakından hiçbir şekilde ikinci kez faydalanılamaz. Ancak, astsubaylıktan subaylığa geçiş gibi nedenlerle ikinci kez nasbı yapılanlardan ilk nasıp istihkakında farklılık olanlar, yönetmelikte belirtilecek ek ilk nasıp istihkakından da istifade ettirilirler.
Yönetmelik
Madde 5 -
Personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığı, sınıf ve statüsü ve görev özelliği gibi hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ilk nasıp istihkakı listeleri ile sınıf ve statü değişikliği nedeniyle uygulanacak ek ilk nasıp istihkakı listeleri, eşya ve teçhizatın kapsamı, miktarı, cinsi, verilme şekli ve bu Kanunla ilgili diğer usul ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.
Cezaî müeyyide
Madde 6 -
Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre verilecek tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesilmedikçe hiçbir şekilde başkasına verilemez ve devredilemez. Aksine davrananlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir.
(1) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu maddeye “astsubay” ibaresinden sonra gelmek üzere “(yedek astsubay hariç)” ibaresi eklenmiştir. (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi “, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile bunları istihdam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
8748
Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 7 -
10.7.1944 tarihli ve 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ile 12.8.1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve1468sayılı kanunlardan istifade edenler, bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre tâbi oldukları listelerde daha önce almadıkları ve 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bir eşya varsa sadece onu alırlar.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan astsubaylarla astsubaylıktan subaylığa geçenlerden, 4608 ve1468sayılı kanunlara göre kendilerine tabanca verilmeyenlere de bu Kanuna göre tabanca ve mermi verilir.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve1468sayılı kanunlar ile bu kanunlarda değişiklik yapan kanun ve kanun hükmünde kararnameler gereğince kendilerine tabanca ve mermi verilenler de Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmedikçe tabanca ve mermilerini her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez ve devredemezler. Aksine davrananlar hakkında da 6 ncı maddedeki cezaî müeyyide uygulanır.
Geçici Madde 4 - 5612(2007) (Ek: 27/3/2007 –5612/1 md. )
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup tabanca ve mermi almamış olan uzman jandarmalar ile uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlere de bu Kanun hükümlerine göre tabanca ve mermi verilir.
Geçici Madde 5 - 6318(2012), 5837(2009)(Ek: 5/2/2009-5837/36 md.)(1)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış ve4608sayılı Kanundan istifade etmiş subaylardan, çeşitli nedenlerle kılıç istihkakından yararlanmamış olanlara, kendilerinin veya yasal mirasçılarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde müracaat etmeleri halinde kılıç istihkakları verilir. (1)
Geçici Madde 6 - 7281(2021), 6413(2013)(Ek: 31/1/2013-6413/47 md.)
Hâlen görevde bulunan personele teçhizat tabancası olarak tahsis edilen silahlardan, kaydı silinenler ile eski ve/veya ateş gücü düşük ve teknolojik ve/veya ekonomik ömrünü dolduranların yerine, bunların iade edilmesi kaydıyla, günün ve görevin şartlarına uygun bir tabancanın verilmesine ilgili kuvvet komutanlıkları , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.(2)
Geçici Madde 7 - 7281(2021)(Ek:18/2/2021-7281/35 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinde uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.
Yürürlük
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile bu maddede yer alan “bir yıl” ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
8748-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  143 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  5143 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5612

  Geçici Madde 4

  3/4/2007

  5837

  Geçici Madde 5

  13/2/2009

  6318

  Geçici Madde  5

  3/6/2012

  6413

  Geçici Madde  6

  16/2/2013

  7179

  2

  26/6/2019

  7281

  2, 3, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7

  5/3/2021

  
  
  5143 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5143 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5143 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5143 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5143 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul