En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2011
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNCE TÜRKİYE'YE YAPILACAK YARDIMDAN MÜNHASIRAN MİLLİ SAVUNMA İHTİYAÇLARI İÇİN SAĞLANACAK MADDELERİN VERGİ MUAFLIKLARI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yardımlardan munhasıran milli savunma ihtiyaçları ile yine bu maksatla her çeşit yol, köprü, liman ve iskelelerin yapılması, onarılması, tamamlanması ve cihazlandırılması için sağlanacak:
A) Kara, deniz ve hava harb teçhizatı,mühimmatı ve araçlariyle bunların yedek ve yenileme parçaları ve levazımı;
B) Akaryakıtlar ile bunların taşınmasına, konmasına mahsus duba,sarnıç teneke, bidon gibi her türlü kab ve araçları, her çeşit taşıt, muhabere, inşaat, tesisat malzemesi, makineler, cihaz ve aletlerle bunların yedek ve yenileme parçaları ve levazımı, baraka, sabit ve sabih vasıtaları;
C) Her türlü giyecek maddeleri;
D) Garnizonlar ve hastaneler tesisi, askeri fabrika ve teknik atelyesi idaresi için lüzumlu her çeşit tezgah, malzeme, ham madde, eşya, ilaçlar ve müstahzarat, aletler ve cihazları;
E) A, B, C, D fıkraları dışında milli savunma ihtiyacı için gelecek diğer her çeşit maddeleri;
Gümrük vergisi ve zamlariyle Hazineye,özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi ve resim,harç ve zamlarla ardiye ücretinden bağışık olarak yurda sokmağa Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 2 -
Birinci madde hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca yurda sokulmasına karar verilecek maddeler,gümrüklerce hiç bir muameleye ve muayeneye tabi tutulmaksızın yurda sokulur.Bu suretle gümrüklerden geçirilecek eşyanın manifestoları Milli Savunma, Gümrük ve Tekel ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte, tesbit edilecek usul dairesinde kapatılır.
Geçici Madde 1 -
   (19/1/1948 tarih ve 5164 sayılı kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanunun yayımından önce Milli Savunma veya Bayındırlık Bakanlığınca getirilmiş olup birinci maddede yazılı ihtiyaçlarda kullanılmış veya kullanılacak olan maddeler hakkında da Bakanlar Kurulu karariyle bu kanunun hükümleri uygulanır.
  
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5164 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul