Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 2009/5 sayılı 2004/87 E., 2009/5 K., 08.01.2009 T. (RG: 05.03.2009)
8941
PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; hisseleri, yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal etmiş olan Pamukbankın Halkbanka devredilmesi ile buna ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Tanımlar
Madde 2 -
Bu Kanunun uygulanmasında;

Halkbank: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketini,

Pamukbank: Pamukbank Türk Anonim Şirketini,

Hazine: Hazine Müsteşarlığını,

TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

ÖTDİBS: Özel Tertip Devlet İç Borçlanma senetlerini,

İfade eder.
Devir işlemine ilişkin hükümler
Madde 3 -
Pamukbankın bilançosundaki tüm aktifleri ve pasifleri ile bilanço dışı yükümlülükleri; Pamukbank, TMSF ve Halkbank arasında düzenlenecek bir protokol ile başka bir işleme gerek kalmaksızın Halkbanka devredilir.

Devir işlemlerinde, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, devir işlemleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna müracaat edilir.
Pamukbankın bilançosundaki özkaynak açığından kaynaklanan menfi fark, devir tarihine kadar Hazine tarafından TMSF'ye ikrazen ÖTDİBS verilmek suretiyle, TMSF tarafından ödenir.

TMSF ve Halkbank, devir işleminin kesinleşmesini müteakip kesin özkaynak açığı üzerinden mahsuplaşırlar.

TMSF'nin, Bankalar Kanununda düzenlenen yetki ve hakları saklıdır.
Muafiyetler
Madde 4 -
Devir ile ilgili yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar, her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. Ticaret siciline tescil ve Sermaye Piyasası Kurulu kayıt işlemlerinden ücret alınmaz. Devir ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun
8942
3 üncü maddesi, 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin süreye ilişkin hükümleri ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10 ve 11 inci madde hükümleri uygulanmaz.
Personele ilişkin hükümler
Madde 5 - An. M. K. 2009/5(2009)
4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna tâbi bankalarda çalışanlar ile Pamukbanktan Halkbanka devrolunacak personelden; tâbi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarına bakılmaksızın, emeklilik hakkını kazanmış olanlara, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde talep etmeleri halinde emekli ikramiyeleri veya İş Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatları % 20 fazlasıyla ödenir. Bu süreyi üç ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamda emekli olan personel, bu bankalarda yeniden istihdam edilemez.

Bu Kanunun 3 üncü maddesi gereğince devir işleminin tamamlanması ile birlikte; Halkbankın,4603sayılı Kanun ile belirlenen, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmasını ve özelleştirmeye hazırlanmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması amacı gözetilerek oluşturulacak plân çerçevesinde, hedeflenen şube sayısı ve norm kadro ile ekonomik, teknolojik nedenler ve organizasyon değişikliği sonucu doğabilecek benzeri nedenlerle personelin mevcut iş sözleşmelerini feshetmeye Halkbank Yönetim Kurulu yetkilidir.

Halkbank Yönetim Kurulu, bu yetkilerini 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden diğer organlarına devredebilir.

(İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 8/1/2009 tarihli ve E.: 2004/87, K.: 2009/5 sayılı Kararı ile.)
Madde 6 -
24.12.2003 tarihli ve5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25inci maddesinin (e) fıkrasında yer alan "% 1'ine" ibaresi "% 3'üne" olarak değiştirilmiştir.
Madde 7 - (15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (30.1.2002 tarihli ve4743sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 10 -
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 13üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna "(4603sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç)" ibaresi eklenmiştir.
Madde 11 - 5281(2004)
4603 sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar, 492 sayılı Harçlar Kanununun 2, 23 ve 29 uncu maddeleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da aranmaz.
(1) Anayasa Mahkemesi’nin sözkonusu Kararı 5/3/2009 tarihli ve 27160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
8943
(Mülga ikinci fıkra: 30/12/2004-5281/44md.)
Madde 12 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8944
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5230 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası

  5230 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5281

  11

  1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  Anayasa Mah.’nin E.: 2004/87, K.: 2009/5 sayılı Kararı

  5

  5/3/2009

   

   

   

  
  
  5230 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5230 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5230 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5230 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5230 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul