Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7. KHK 291 (1987) md: Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7. 5594 (1950) md: 4, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2017
ERZİNCAN'DA YAPTIRILACAK MESKENLER HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Eski Erzincan Belediye hudutları içinde; kendileri veya murisleri adlarına tapuda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkılanlara satılmak üzere ev yaptırılması için yıllık ödeme miktarı (2 000 000) lirayı geçmemek şartiyle (6 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanlığı ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Varislerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırılacak ev birden fazla olamaz.
Yüklenme bedelleri bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yardımlar tertiplerindeki ödeneklerden karşılanır.
Madde 2 -
Birinci madde hükümleri dairesinde yaptırılacak evlerin tipleri, adedi, satınalma hakkını haiz olanlardan talipler arasında gözetilecek sıra esasları Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.
Madde 3 -
İnşası tamamlanan evler Hazinece Türkiye Emlak Kredi Bankasına temlik ve mahiyet bedelleri adı geçen Banka sermayesine mahsup olunur.
Madde 4 - 5594(1950) Değişik: 13/3/1950 - 5594/8 md.
Bu evler adı geçen Bankaca ikinci madde gereğince taayyün eden esaslar dahilinde taliplerine faizsiz olarak (30) yılda (30) eşit taksitle tahsil edilmek üzere satılır.
İlk taksit vadesi satış tarihinden üç yıl sonradır. Her hangi bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve yılda % 5 faize tabi olup Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı kendi kanunundaki usullere göre takip ve tahsil olunur.
Madde 5 -
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında kararlaştırılacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleri ile, herhangi bir sebeple tahsiline imkan kalmıyan satış bedelleri, her yıl adı geçen Bankaya birinci maddede gösterilen tertiplerdeki ödeneklerden tesviye olunur.
Madde 6 -
Bu kanunda yazılı maksatlar için Hükümetçe hariçten getirilecek hazır evlerden ve malzemesinden gümrük resmi ile gümrüklerde alınan sair vergi ve resimler alınmaz.
Bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahiplerine tescillerinde tapu harcı ve damga resmi alınmaz.
2018
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
(13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) 5243 sayılı kanun gereğince Erzincan'da yapılan evlerin 3908 sayılı kanun uyarınca kamulaştırılarak belediye namına tescil edilmiş ve henüz müstahiklerine dağıtılmamış olan arsaların belediyece parasız olarak Hazineye ve Hazinece de 5243 sayılı kanun gereğince müstahiklerine satılmak üzere binalariyle birlikte Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve temlik olunur. Kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanmamış olan arsaların kamulaştırma işlemleri belediyece tekemmül ettirilir ve bunlar hakkında da yukardaki hükümler tatbik olunur.
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
   (13/3/1950 -
   5594
   sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir. Değişik: 10/7/1953 - 6131 /1 md.)
Arsaları sahipli olupta üzerlerine Hazinece ev yaptırılmasına sahipleri tarafından taahhütname ile muvafakat edilmiş bulunan evlerin maliyet bedellerinin yüzde ellisi yardım olarak kabul ve maliyetten tenzil olunur.
Bu evlerin tapu kayıtlarına Hazine lehine maliyet bedellerinin diğer yarısı üzerinden resen ipotek konulur ve Hazine alacağı Emlak Kredi Bankası tarafından Hazine adına 5243 sayılı Kanun hükümleri dairesinde takip ve tahsil edilir. 5594 sayılı Kanunun birinci maddesinde zikredilen arsalar üzerine yaptırılan evler hakkında da yukardaki hükümler tatbik olunur.
  
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
(13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) Maliki mütaaddit ve mülkiyeti şüyulu olan arsaların tapu kaydı hissedarlardan inşaata muvafakatı mutazammın taahhütname vermiş olanlar adına tashih ve haklarında ikinci madde hükmü tatbik olunur. (1) Taahhütname vermemiş olan hissedarların arsa bedelinden doğacak alacakları, arsanın, bu kanunun yayınlandığı tarihteki mahalli rayice göre belediyece takdir edilecek kıymetleri üzerinden, binayı alanlarca verilir. Bu hissedarlar haklarını alıncaya kadar hisseleri nispetinde arsa üzerinde ikinci derecede kanuni teminat hakkına maliktirler.
Ek Madde 4 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
(13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) Erzincan şehri imar planının tatbikı dolayısiyle namlarına müseccel arsaların değişmesi gerekenlerin tapudaki arsa kayıtları yeni vaziyete göre tashih ve arsaları tamamen ortadan kalkanlara da imar sahası dahilinde belediyece bir arsa tahsis edilir ve tapudaki kayıtları ona göre düzeltilir. Bu işlemleri Erzincan Belediyesi takip ve intaçla mükelleftir.
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
(13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.) Süknaya elverişli bir hale gelmiş olan evlerden, Hazine elinde bulunanlar Hazinece ve Bankaya devredilmiş olanlar Banka tarafından, devir ve temlik işlemle-
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 inci maddeye bakınız.
2019
rinin ikmal edilmesi beklenmeksizin, taahhütname vermiş olanlara bir zabıt tanzim edilerek derhal teslim olunur.
Taahhütname verenler mütaaddit ise, evin kime teslim edileceği ad çekme sureti ile belli edilir.
Taahhütname verenlere teslim edilemiyen evler, Hazinece ve Banka tarafından kiraya verilirler. Kira bedelleri il idare kurulunca takdir olunur ve sonradan evin taahhütname veren sahibine teslimi halinde taksitlere mahsup edilir.
Devir ve temlik işlemleri tekemmül eden evlerin maliklerine teslim edilmek için kiracılardan tahliyeleri hükme hacet kalmaksızın o bölgenin en büyük mülkiye amiri tarafından icra dairesinden istenir. İcra dairesi evde bulunanlara bir tahliye emri tebliği suretiyle 15 gün içinde tahliye ve teslim etmelerini bildirir. Bu süre bitince, ev usulü dairesinde tahliye ve sahibine teslim olunur. İcra dairelerinin yapacakları bu işlemler harç ve resme tabi değildir.
Temlik işlemlerinin ikmali beklenmeksizin taahhütname vermiş olanlara teslim edilen evlerin temlik işlemlerinin yapılması, Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından yazı ile kendilerine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde devir ve temlike ait şartlar hakkında talep olunan taahhütleri yapmıyanlar, haklarından feragat etmiş sayılırlar. Bu takdirde yukarda yazılı tahliyeye dair hükme göre evler tahliye ettirilir.
Ek Madde 6 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
   (13/3/1950 -
   5594
   sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Bu kanuna göre yapılan ve yapılacak olan evlerin 5228 sayılı kanunun 7 nci maddesindeki vergi muafiyetinden istifade edebilmeleri için mezkür madde mucibince beyanname verilmesi şarttır.
Ancak vaktinde verilmemiş olan beyannameler, evlerin hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay zarfında Türkiye Emlak Kredi Bankasınca verilir.
  
Ek Madde 7 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5594(1950)
   (13/3/1950 -
   5594
   sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Bu kanunda yazılı devir, temlik ve ipotek işlemleri her türlü harç ve resimden muaftır.
  
Madde 7 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
2020
2021
5243 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
 Kanun Yürürlüğe
 No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
5594 – 18/3/1950
6131 – 15/7/1953
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5243 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul