(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9103
ARSA OFİSİ KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı "Arsa Ofisi Kanunu"nun adı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teşkilâtı ile birlikte kaldırılmıştır.
  
Madde 2 -
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Döner Sermaye İşletmesi Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usûllere göre tasfiye edilir. Döner Sermaye İşletmesinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki nakit parası, 19.11.2003 tarihli ve 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun amaçlarında kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü adına açılmış olan hesaba aktarılır. Her türlü araç-gereçleri ve mevcut hizmet binaları ile lojman binalarının bulunduğu taşınmazlar tapuda re’sen Maliye Hazinesi adına tescil edildikten sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Döner Sermaye İşletmesinin bunların dışında kalan tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş sayılır. 
 
Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.
Madde 3 - 5335(2005)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devredilmiştir. Bu Kanunun yayımı tarihinde, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. 
 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde; genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, daire başkanı, başmüfettiş, bilgi işlem şube müdürü, APK şube müdürü, idarî işler şube müdürü, şube müdürü, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve avukat unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını aynen almaya devam eder ve devredildikleri kurumda ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Kadro ve görev unvanları değişmeyenler Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.
  
9104
İhdas edilen kadro unvanlarından ilgili kurum tarafından ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalışan personel ile ikinci fıkra uyarınca görevleri sona erenler, bu Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde kurumca ihtiyaç duyulan, derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Genel müdür yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, bölge müdürleri ve daire başkanları ile avukat kadrolarında istihdam edilen personel ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmış sayılırlar. Ancak, bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması halinde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.(1)

Üçüncü fıkra uyarınca atanan personelin atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının (fazla çalışma ücreti hariç) net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı (fazla çalışma ücreti hariç) net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bağlı kuruluşlarına devredilir. Bu fıkra hükümlerinden faydalanmak istemeyenlerin her türlü yasal hakları ödenerek kurumlarıyla ilişkileri kesilir. Anılan Genel Müdürlüğün, bu Kanunun yayımı tarihinde boş bulunan sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.(2)
  
Madde 4 - (29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 -
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.
  
Geçici Madde 2 -
   1164 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca daha önce Hazine tarafından Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilen arsa ve arazilerden kamu hizmeti için gerekli olması nedeniyle Hazine tarafından devri talep edilenler, bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.
  
Madde 10 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “teftiş kurulu başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge müdürleri” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu madde ile iptal ve ihdas edilen kadrolar için, 15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9104-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5273 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  5335                                          3                                                                                 8/12/2004

   

  
  
  5273 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5273 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5273 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5273 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5273 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul