(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9259
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2005 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2006 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre: 
 
a) Bağlanan gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2004 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibariyle dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla;

1) 200 YTL ve altında gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 8, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 8 oranında,

2) 200 YTL ile 318 YTL arasında gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 7, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 7 oranında,

3) 318 YTL ve üzerinde gelir ve aylık alanlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 6, 2005 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 6 oranında,

Artırılarak ödenir.

b) 2005 yılında malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 2005 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen gelir/aylık miktarı ile mukayese edilmek suretiyle artırılır.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2005 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen miktarlarla mukayese edilerek 2005/Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde artırılır. Son takvim ayı 2005 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir yine yukarıda (a) bendinde belirtilen miktarlarla mukayese edilerek 2005 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle artırılır. 

Ancak bunlara 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmaz.
  
9260
d) Bağlanan gelir ve aylıklar ile telafi edici ödemelerin artırılmasında ve yukarıdaki (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında, 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi hükümleri; 2005 yılında malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2005 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları için Ocak 2005 ile aylık başlangıç tarihi arasında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan tüketici fiyatları indeksi artış oranları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2005 yılına ait olanların gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
  
Madde 2 -
2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanuna göre aylık alanların 2004 yılı Aralık ayı ödeme döneminde ödenen aylıkları, aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, 1-6 basamaklarda bulunanların aylıkları 2005 yılı Ocak ayında % 8 ve 2005 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre % 8 oranında, 7-12 basamaklarda bulunanların aylıkları 2005 yılı Ocak ayında % 7 oranında ve 2005 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre % 7 oranında, 13 ve daha yukarı basamaklarda bulunanların aylıkları 2005 yılı Ocak ayında % 6 oranında ve 2005 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre % 6 oranında artırılarak, 2926 sayılı Kanuna göre aylık alanların 2004 yılı Aralık ayı ödeme döneminde ödenen aylıkları aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere,1-12 basamaklarda bulunanların aylıkları 2005 yılı Ocak ayında % 8 ve 2005 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre % 8 oranında, 13 ve daha yukarı basamaklarda bulunanların aylıkları 2005 yılı Ocak ayında % 7 oranında ve 2005 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre % 7 oranında artırılarak ödenir. 
 
2005 yılında bağlanacak aylıklar 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanır ve bu şekilde hesaplanan aylık önce 22.1.2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine göre artırılır ve bulunan tutar ayrıca birinci fıkra hükmüne göre artırılarak ödenir. 
 
1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında sigortalı olanlara yapılacak sosyal sigorta yardımlarını ve yönetim giderlerini karşılamak üzere sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2004 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu, 2005 yılında % 10 oranında artırılarak uygulanır. 
 
1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 50 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü ve 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü 2005 yılı içinde uygulanmaz. 
 
1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında 1.1.2005 tarihinden sonra bağlanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları 8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanuna göre sosyal destek ödemeleri eklenerek hesaplanır ve ödenir.
  
Madde 3 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5282 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5282 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5282 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5282 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  RESMİ GAZETE
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul