Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Ek 1, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7. 7104 (2018) md: Ek 1. 7061 (2017) md: 11. 6552 (2014) md: 29. KHK 646 (2011) md: 4, 8, 13, 28, 29, 31, 14. 6009 (2010) md: 6, 8, 9, 13, 14, 18, 28, 29. An. M. K. 2009/102 (2010) md: 28. 5838 (2009) md: 11, 18, 24, 29. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9367
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler
Teşkilat
Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Görevler
Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Başkan
Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Başkan yardımcıları
Madde 6 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 6009(2010), 5538(2006)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Koordinasyon Kurulu
Madde 7 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana hizmet birimleri (1)
Madde 8 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 646(2011), 6009(2010)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 9 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 10 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
(1) Bu Kanunun Adı “Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 70 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9368-9376
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 11 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 7061(2017), 5838(2009)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı
Madde 12 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 13 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı
Madde 14 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 646(2011), 6009(2010)(Mülga: 7/7/2011 - KHK -646/9 md.)
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Madde 15 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Danışma birimleri
Madde 16 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 17 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 18 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Yardımcı hizmet birimleri
Madde 20 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Madde 21 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 22 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
Taşra teşkilatı
Madde 23 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5436(2005)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Vergi Dairesi Başkanlığı
Madde 24 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Vergi Dairesi Başkanı
Madde 25 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı” iken, 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 40 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9377-9381
YEDİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluk
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 26 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Yetki devri
Madde 27 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 28 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Avukat ve uzman personel çalıştırılması (1)
Madde 29 -
(Mülga birinci fıkra: 7/7/201-KHK-646/9 md.) 

(Mülga ikinci fıkra: 7/7/201-KHK-646/9 md.) 

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/42 md.; Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/21 md. Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 18/2/2009-5838/21 md.; Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/42 md.) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/42 md.; Mülga sekizinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/119 md.) Başkanlık merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilir.
(1) Bu madde başlığı “Denetim elemanı, avukat ve uzman personel çalıştırılması” iken, 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9382-9384
Performans yönetimi
Madde 30 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Vergi Danışma Komitesi
Madde 31 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 646(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Kadrolar
Madde 32 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Atıflar ve yetkiler
Madde 33 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 5615(2007)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Değiştirilen hükümler
Madde 34 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 35 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Kadro ihdası
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), 7104(2018)(Ek: 29/3/2018- 7104/25 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md.)
 
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Geçici Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Geçici Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/70 md
 
Yürürlük
Madde 36 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 37 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9384-1


9384-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5345 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5345 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5436

  9, 23

  24/12/2005

  5538

  6

  12/7/2006

  5615

  4, 24, 33

  4/4/2007

  5838

  11, 18, 24, 29

  28/2/2009

  6009

  6, 8, 9, 13, 14, 18, 28, 29

  1/8/2010

  KHK/646

  4, 8, 13, 14, 28, 29, 31, (1) sayılı cetvel

  10/7/2011

  6552

  29

  11/9/2014

  7061

  11

  5/12/2017

  7104

  Ek Madde 1

  6/4/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 28, 29, 30 ila 35, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 7

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

                                


  
  
  5345 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5345 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5345 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5345 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5345 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (44)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul