Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2029
BİLUMUM HAVA MEYDAN VE LİMANLARİYLE BUNLARLA İLGİLİ BİNA VE TESİSLERİN BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Her türlü hava ulaştırmasının sağlanması maksadiyle yeniden meydan, pist, hangar, işletme binalariyle bunlarla ilgili teçhiz ve tesisleri havi kara ve deniz limanlarının yapılması ve yaptırılması ve yerlerine konulması, halen mevcut olanların genişletilmesi ve düzenlenmesi ve bu hususta gerekli kamulaştırma işlemleriyle her türlü istikşaf, etüt ve aplikasyonların yapılması ve yaptırılması ve bunlara ait teknik büroların kurulması ve bu işlerin yapılması için gerekli her türlü taşıt ve makinelerin satın alınması ve yaptırılması Bayındırlık Bakanlığının görevidir.
Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan ve işler bir hale getirilen hava meydan ve limanları,işletme ile ilgili teçhiz ve tesisleriyle birlikte Ulaştırma Bakanlığına devir ve teslim olunur.
Teslim alınan hava meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirleri ve işletilmeleri Ulaştırma Bakanlığına aittir.
Madde 2 -
8/2/1946 tarihli ve 4860 sayılı kanunun 11/6/1947 tarihli ve 5076 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi hükmü gereğince Ulaştırma Bakanlığına verilen (43 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi yetkisinden geri kalan kısmı ve Ulaştırma Bakanlığınca bu yetkiye dayanılarak bağıtlanmış sözleşme ve ekleriyle bunlardan doğmuş ve doğacak bütün alacak ve borçlar ve bu maksatla alınmış olan ve halen işletmede kullanılmıyan her türlü teçhiz ve tesisler,aletler,makineler, malzeme ve vasıtalar aynı şartlar içinde Bayındırlık Bakanlığına devredilir. Ancak,Ulaştırma Bakanlığınca avans suretiyle verilen paralar toplamı Hazinece bir taraftan irat ve diğer taraftan ödenek ve avans kaydedilerek mahsubu yapılır.
Madde 3 -
Bu işleri 2490 sayılı Artırma,Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın Bakanlar Kurulu karariyle ve pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir.
Madde 4 -
Birinci ve ikinci maddeler gereğince girişilmiş ve girişilecek yüklenmelerin karşılığı her yıl bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısımlarında özel bölümlerine konulacak ödeneklerle ödenir.
Geçici Madde 1 -
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmındaki 486 ncı (Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne) bölümünden (11 404 915) lira indirilerek (57 000) lirası Bayındırlık Bakanlığı kısmının 618 inci
2030
(Geçici hizmetliler ücreti) bölümüne aktarılmış ve geri kalan (11 347 915) lirası da (A. 1) cetvelinin Bayındırlık Bakanlığı kısmında (5076 sayılı kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler karşılığı) adiyle yeniden açılan (20/A) bölümüne olağanüstü ödenek olarak konulmuştur.
Geçici Madde 2 -
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmına aşağıdaki formül eklenmiştir: 20/A - 5076 sayılı kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler karşılığı. Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması ve yaptırılması,mevcutların genişletilmesi,düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazlarının satınalma ve kurma giderleri, kamulaştırma giderleri, meydanlara gerekli her türlü makine,teçhizat ve taşıtlar satınalma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, taşıma ve sigortalama giderleri, yapı ve kurma işlerine ait keşif, plan, proje giderleriyle bu işlerin inceleme ve düzenleme,muayene ve teslim alma ücret ve giderleri, satın alınacak malzemenin muhafazası için tutulacak depo kirasiyle gümrük resmi, ardiye ve bu işler için kullanılacak yabancı uzmanların yollukları ile sözleşmeleri gereğince yapılacak her çeşit ödemeler ve bu işlerin gerektirdiği bilümum giderler bu tertipten ödenir.
Madde 5 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu kanunu Maliye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5367 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul