(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2035
ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTEREMİYENLER HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Askeri lise ve ortaokullardan ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebepler dışında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere serbest bırakılırlar.

İkinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebeplerle çıkarılanlar hakkında bu (C) fıkrası hükmü uygulanır.
Madde 2 -
Harb okullariyle ordu hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında bulunan öğrencilerden; 
 
A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Askeri Memurlar Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 
 
Devlete olan boçları yedek subaylık vazifelerinin ikmaline kadar tehir olunur. 
 
B) Sağlık durumları dolayisiyle Milli Savunma hesabına öğrenimlerine devamlarına imkan görülemiyenler serbest bırakılırlar. 
 
Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı ve dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıflarında iken sağlık durumları sebebiyle subay olmak şartını kaybeden ve fakat sivil memur olmaya elverişli bulundukları tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporiyle tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; yedirme, giydirme ve barındırma giderleri mevcut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili Bakanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulundukları yüksek öğrenim dalında bu Bakanlıklar hesabına öğrenimlerine devam ettirilebilirler.Bu kabil öğrenciler Milli Savunma hesabına okudukları müddet te dahil olmak üzere hesabına öğrenim yaptıkları Bakanlığın okuttuğu diğer öğrenciler kadar mecburi hizmet yaparlar. 
 
C) Haklarında Askeri Ceza Kanununun 3514 sayılı kanunla değiştirilen 154 üncü maddesi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıkarılırlar ve serbest bırakılırlar.Bunlar hakkında Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve askerlik ödevleri er olarak yaptırılır. 
 
D) A, B ve C fıkraları dışında diğer sebeplerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır.
Madde 3 - 6000(2010), 6742(1956) (Değişik 22/6/1956 - 6742/1 md.) (1)
Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilere, personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan bilümum masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince ödettirilir.
(1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "öğrencilere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
2036
Ancak,bu öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur ve astsubay olarak orduya dahil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödettirilmez.
Madde 4 -
Sağlık sebepleriyle okuldan çıkarılan öğrencilerin askerlik işlemleri öğrenim derecesine ve sağlık durumlarına göre tesbit olunur.Kendilerine yapılan masraflar geri alınmaz.
Madde 5 -
18 Haziran 1947 tarihli ve 5100 sayılı kanunla 2 Ağustos 1944 tarihli ve 4637 sayılı ve 15 Haziran 1942 tarihli ve 4260 sayılı kanunlarla 2505 sayılı kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(5401 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 
Bu kanunun yayımından evvel 4260 ve 5100 sayılı kanunlar hükümlerine tabi tutulmuş olanlar isterlerse bu kanun hükmünden faydalanırlar.
  
Geçici Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 575(1965)
(7/4/1965 - 575/1 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
20-21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan olaylardan dolayı Kara Harb Okulu Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ilişikleri kesilen öğrenciler hakkında 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası hükmü uygulanmaz.
  
Geçici Madde 3 - 6000(2010) (Ek: 19/6/2010- 6000/12 md.)
Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten çıkarılanlardan kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 3 üncü madde hükmünden yararlandırılır.
Madde 6 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
30/5/1949 TARİHLİ VE 5401 SAYILI ANA KANUNA İŞLENMEYEN GEÇİCİ MADDE :
1) 22/6/1956 tarihli ve 6742 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde -
Bu kanunun neşri tarihine kadar sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur, astsubay olarak orduya dahil olanlara ödettirilmekte olan paralar alınmaz ve Devlet tarafından bu sebeple açılan davalar ile icra takibatı durdurulur.
2037
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5401 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               5401 sayılı Kanunun değişen  maddeleri                         giriş tarihi

    6742                                                                 –                                                           29/6/1956

      575                                                                 –                                                           17/4/1965

    6000                                                   3, Geçici Madde 3                                             30/6/2010

   

  
  
  5401 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5401 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5401 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5401 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul