En son güncellemeler 28 Ekim 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11, 12, 12/A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8. 6518 (2014) md: 8/A. KHK 375 (2011) md: 25. KHK 661 (2011) md: 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 27, 8/A, 12/A, Geçici 8, 11. KHK 666 (2011) md: 25.
İlgili Alt Mevzuat
(2018) - TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9647
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görevler ve Yetkiler
Teşkilat yapısı
Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Görevler ve yetkiler
Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Genel Müdür
Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Genel Müdür Yardımcısı
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana hizmet birimleri
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı(2)
Madde 8 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
(1) Bu Kanunun adı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Uçuş Standartları Daire Başkanlığı” iken, 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 66 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9648-9658
Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı
Madde 8/A - (Ek: 24/10/2011-KHK-661/67 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Hava Ulaşım Daire Başkanlığı
Madde 9 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Madde 10 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Hava Alanları Daire Başkanlığı
Madde 11 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı
Madde 12 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı
Madde 12/A - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Ek: 24/10/2011-KHK-661/71 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Danışma birimleri
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Yardımcı hizmet birimleri
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluk, Yetki Devri, Atama ve Düzenleme Yapma
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Yetki devri
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
9659-9661
Atama
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Düzenleme görev ve yetkisi
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Teknik Denetçiliğe Görevlendirme, Havacılık Uzmanlığı, Personelin Statüsü
Teknik denetçiliğe görevlendirme
Madde 23 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Havacılık uzmanlığı ve havacılık uzman yardımcılığı
Madde 24 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Personelin statüsü
Madde 25 -
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.) 

İdarî hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında memurlarla ilgili hükümler uygulanır.

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/74 md.) Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre pilot pozisyonunda çalıştırılan personel altmışsekiz yaşını doldurana kadar istihdam edilebilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Gelirler, Anlaşmalarla Hizmet Yapma ve Anlaşmazlıkların Halli
Gelirler
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Anlaşmalarla hizmet yapma, sınavlar, denetlemeler
Madde 27 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Anlaşmazlıkların halli
Madde 28 - KHK 703(2018)
Genel Müdürlük ile Devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz yargı mercilerine veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde hukuk müşavirliğinin görüşü alınarak, tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin kapsadığı menfaatlerin;
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
9660-9662
a) 50.000 YTL'ye kadar olanları, Genel Müdürün kararı,

b) 50.000 YTL'den 300.000 YTL'ye kadar olanları, Bakanın kararı,

c) 300.000 YTL'den fazla olanları, Cumhurbaşkanı kararı,(1)

İle halledilir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir.

Konusu kalmayan, yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati bulunmayan davalar ile icra takipleri miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tâbi olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtlarının silinmesi veya dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı üst mahkemelere başvurulmasından vazgeçilmesinde Genel Müdür yetkilidir. 
 
Yukarıdaki hükümlere uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Atıflar
Madde 29 -
9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Genel Müdürlüğe yapılmış sayılır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
ONUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.
9663
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Ek: 24/10/2011-KHK-661/76 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)
 
Yürürlük
Madde 34 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
9664
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5431  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  5431 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/661

  3, 4, 6, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11,12, 12/A, 14, 24, 25, 27, Geçici Madde 8, I Sayılı Cetvel, II Sayılı Cetvel

  2/11/2011

  KHK/666

  25

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  25

   

   

  10/10/2013

   

  6518

  8/A

  19/2/2014

   

   

   

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 24, 25, 26, 27, 28, 30 ila 33, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 8,  Ek (I) sayılı cetvel, Ek (II) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

  
  
  5431 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5431 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5431 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5431 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5431 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5431 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (I) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 10/11/2005 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 10/11/2005 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (50)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul