Metinsel Değişiklikler
7146 (2019) KHK 700 (2018) md: 72. 7072 (2018) md: 56. 7077 (2018) md: Ek 79, Ek 81. KHK 690 (2017) md: Ek 79, Ek 81. 6770 (2017) md: Geçici 226. KHK 680 (2017) md: 56. 6645 (2015) md: 89, Geçici 206. ... >>
Eski Düzenleme
551 (1925) - BİLUMUM ASKERİ MALÜLLERİN TERFİHİ HAKKINDA KANUN ... >>
Metin bilgisi: Bu kanun için iki komisyon raporu yayımlanmıştır. Gerekçeler için iki komisyon raporunu da inceleyiniz.
7146 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler henüz metne işlenmemiştir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2071-2075
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (1) (2)

* * *
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 283’e bakınız.
* * *
BİRİNCİ KISIM
Kuruluş
Madde 1 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
Madde 2 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 3 - 5502(2006), KHK 318(1988), 2559(1981), 6311(1954) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 4 - 5335(2005), 6311(1954) (Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Madde 5 - 5335(2005), 6311(1954) (Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
 
Madde 6 - 5502(2006), 2013(1976), 6311(1954) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
Madde 7 - 5502(2006), 5335(2005), 294(1963), 6015(1953) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 8 - 5502(2006), 3284(1986), 6843(1956), 6311(1954) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 9 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 10 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 11 - 5502(2006), 6388(1954) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Sandıktan Faydalanacaklar
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bu Kanunla Tanınan Haklar
Madde 13 - 5510(2008), 5335(2005), 545(1965) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri
BEŞİNCİ KISIM
Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler
ALTINCI KISIM
Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli
Madde 16 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 18 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 19 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
(1) 7/5/1986 tarih ve3284 Sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 57" olarak değiştirilen Ek 7 nci madde hükmü gereğince,"Emekli, Adi malullük veya Vazife malullüğü Aylığı Bağlanmış olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük"ile "Vazife malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve "Vazife malulüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve gerekli değişiklik ilgili madde metinlerine işlenmiştir. (2) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. (Bkz. R.G.28/10/1990 - 20679)
2076
YEDİNCİ KISIM
Sandığın Mevcutları
Madde 20 - 5502(2006), 5228(2004), An. M. K. 1997/52(1998), 4227(1997) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
Madde 21 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 22 - 5502(2006), 3284(1986), 855(1967), 7003(1957), 6311(1954) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 24 - 6311(1954) (Mülga: 3/3/1954 -6311/19 md.)
Madde 25 - 5502(2006), 3284(1986) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
SEKİZİNCİ KISIM
Hesap İşleri
Madde 26 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
Madde 27 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 28 - 5502(2006), 6311(1954) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
Madde 29 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
DOKUZUNCU KISIM
Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı
Madde 30 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
ONUNCU KISIM
Fiili Hizmet Müddeti
Madde 31 - 5510(2008), 4861(2003), 4699(2001), 3650(1990), 2168(1978), 670(1965) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 33 - 5510(2008), 1425(1971) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 34 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON BİRİNCİ KISIM
İtibari Hizmet Müddeti
Madde 35 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 36 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 37 - 5510(2008), 2852(1983), 670(1965) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 38 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON İKİNCİ KISIM
Emekli Aylığı Bağlanacak Haller
ON ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaş Hadleri
Madde 40 - KHK 640(2011), 6002(2010), 5997(2010), 5754(2008), 5743(2008), 5335(2005), 4919(2003), 4839(2003), 4447(1999) ... >>
(Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 –5335/3 md.)
İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 3/4/2007 tarihli ve 
E: 2005/52, K: 2007/35 sayılı Kararı ile.)Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

a) (Mülga: 8/7/2003-4919/3 md.)

b) (Değişik: 21/4/2005 –5335/3 md.) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

c) (Mülga: 28/4/1982 -2665/6 md.)

ç) (Değişik: 6/2/1959 -7198/1 md.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:

I – Subay ve askeri memur ve gedikliler:

1 – Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler                 41

2 – Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar             46

3 – Binbaşılar                            52

4 – Yarbaylar                             55

5 – Albaylar (Değişik: 12/12/1980 -2358/1 md.)            60

6 – Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 -2358/1 md.) 62

7 – Kor ve orgeneraller ve amiraller                 65

8 – Mareşal ve büyük amiraller                    68

9 – 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri
hastabakıcı hemşireler                        55

10 – Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar             60

11 – Gedikli subaylar                         52

12 – Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar)               43

13 – Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar            46

14 – Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar)            49

15 – Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar)           55

II – Emniyet mensupları:

1 – Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60

2 – Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri         58

3 – Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları            56

4 – (Değişik: 16/6/2010-5997/13 md.)Kıdemli başpolis memuru, başpolis
memuru ve polis memurları                       55 

III- (Değişik: 3/6/2011-640-KHK/40 md.) Gümrük Muhafaza mensupları: 

1 - Gümrük Muhafaza Memurları                     55

2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri                   60

IV – Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat
bakıcıları ve dağıtıcıları                      55
2077
V – (Ek: 13/6/1994 - KHK -546/2 md.; İptal:Ana. Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararı ile ; Yeniden Düzenleme : 16/2/1995 -4069/1 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:

1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir 60

2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir 58

3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 56

4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci

Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54

5. Diğer kadrodakiler 52

(Değişik : 16/2/1995 -4069/1 md.) Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.

d) (Değişik: 21/4/2005 –5335/3 md.) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar.

e) (Değişik: 26/2/2008-5743/3 md.) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;

I - Subaylardan;

1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 - Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

3 -926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,

II - Astsubaylardan;

1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

2 - Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.

f) (Ek: 8/6/1959-7333/1 md; Mülga: 27/7/1967-926/208 md.)

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

g) (Ek: 1/7/2010-6002/21 md.) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
2078
ON DÖRDÜNCÜ KISIM
Emekli Aylığı
Madde 42 - 5510(2008), KHK 243(1984) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 43 - 5510(2008), 4447(1999) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON BEŞİNCİ KISIM
Malullük
Madde 44 - 5510(2008), 5335(2005), 4699(2001), 2525(1981) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 45 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 46 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 47 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 48 - 5510(2008), KHK 418(1991) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 49 - 5510(2008), 4354(1998) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 50 - 5510(2008), 6311(1954) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 51 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 52 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON ALTINCI KISIM
Âdi Mâlüllük Aylığı
Madde 53 - 5510(2008), 1425(1971), 6741(1956) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 54 - 5510(2008), 4447(1999) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON YEDİNCİ KISIM
Vazife Malullüğü Aylığı
Madde 55 - 5510(2008), 6311(1954) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 56 - 7072(2018), KHK 680(2017), 6462(2013), 6353(2012), 1976(1976)(Değişik: 18/3/1976 -1976/1 md.)
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70'i üzerinden aylık bağlanır.

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/68 md.; Değişik fıkra: 2/1/2017-KHK-680/29 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/28 md.) Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Millî İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına veya engelliliğinin derecesi itibarıyla bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler, birinci fıkra hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar.

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.
2078-1
Madde 57 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 58 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 59 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 60 - 545(1965)
Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malulü olmaları halinde kendilerine malullük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malullüğü aylığı bağlanır.

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmeyenlerin, silah altında iken vazife malulü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

a) malullükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malullüğü aylığı,esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz;

b) (Mülga: 23/2/1965-545/4 md.)
2079
Madde 61 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 62 - 5510(2008), 4447(1999), 1425(1971), 6122(1953) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 63 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON SEKİZİNCİ KISIM
Harp Malullüğü
Madde 65 - 5754(2008), 3284(1986), 1425(1971)
Harb malullerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:

a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb malulleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malullüğü zamlarından kesilir.

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartıyla ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.

Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.

(Değişik: 7/5/1986 -3284/9 md.) Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.

e) (Değişik: 7/5/1986 -3284/9 md.) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır.(1)

f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.

(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır.(2)

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
ON DOKUZUNCU KISIM
Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller
Madde 66 - 5510(2008), 4447(1999), 1425(1971), 6122(1953) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 67 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
1) Sözü edilen Geçici 7 nci madde, teselsülü sağlamak için Geçici 139 olarak numaralandırılmıştır. (2) Sandıkça harcanacak paraların Hazineden alınması, 8/7/1971 tarih ve1425 Sayılı Kanunla5434 sayılı Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 141" olarak değiştirilen Geçici Madde 9 ile kaldırılmıştır.
2080
YİRMİNCİ KISIM
Dul ve Yetim Aylıkları
Madde 68 - 5510(2008), 3166(1985), 2149(1978) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 69 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 70 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 71 - 5510(2008), 6311(1954) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 72 - KHK 700(2018), 6495(2014), 6353(2012), 5754(2008), 5510(2008), 4354(1998), 4049(1994), 3997(1994), 3284(1986) ... >>
(Değişik: 7/5/1986 -3284/10 md.)
(Mülga birinci fıkra: 31/5/2006-5510/106 md.) 

(Mülga ikinci fıkra: 31/5/2006-5510/106 md.) 

(Mülga üçüncü fıkra: 31/5/2006-5510/106 md.) 

(Değişik:1/4/1998 - 4354/2 md.) 

(Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/91 md.) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. (Değişik dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/91 md.) Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Cumhurbaşkanı kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir. Ödenecek aylığın Cumhurbaşkanınca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.(1)
Madde 73 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 74 - 5510(2008), 3284(1986), An. M. K. 1977/122(1978) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 75 - 5510(2008), 6916(1957), 6745(1956) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 76 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ BİRİNCİ KISIM
Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmayacağı Haller
Madde 77 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 78 - 5510(2008), 5335(2005), 1425(1971), 545(1965), 6711(1956) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 79 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 80 - 5510(2008), 241(1963) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 81 - 5335(2005) (Mülga: 21/4/2005 –5335 /29 md.) 2
YİRMİ İKİNCİ KISIM
Toptan Ödeme
Madde 82 - 5510(2008), 4447(1999), 3284(1986), 1425(1971) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 83 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 84 - 5510(2008), 6311(1954) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 85 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 86 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM
Emekli Keseneklerinin Geri Verilmesi
Madde 87 - 5510(2008), 5335(2005), 4861(2003), 5951(1952) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 88 - 5510(2008), 1425(1971), 6122(1953) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
2080-1
YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM
İkramiye
Madde 89 - 6645(2015), An. M. K. 2014/195(2015), 6270(2012), An. M. K. 2011/78(2011), 5335(2005), 6122(1953)(Değişik: 17/1/2012-6270/1 md.)
Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkralara göre (…)(1) mülga2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında,1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.(1)

Emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmak üzere, emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak kuruma bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmazlar.
(1) Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 tarihli ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı kararıyla, bu fıkrada yer alan “verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile” ibaresi iptal edilmiştir.
2080-2
İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. (Mülga ikinci cümle: 4/4/2015-6645/41 md.)(...)

Bu Kanunun mülga 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emekli ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu madde gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli ikramiyeleri, düzenlenecek fatura üzerine Sayıştay ve Danıştay başkanları için kendi kurumları, diğerleri için emekliye sevk onayını veren kurum tarafından karşılanır. Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafından karşılanması gereken emekli ikramiyesi tutarları ise, emekliye sevk onayı aranmaksızın ve faturası karşılığında Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkraya göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur.

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
2081
Madde 90 - 5510(2008), 4447(2000), 3166(1985) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
YİRMİ BEŞİNCİ KISIM
Aylıkların Başlangıcı
Madde 91 - 5510(2008), 6311(1954) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
YİRMİ ALTINCI KISIM
Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı Olarak Kesilmesini Gerektiren Sebepler
Madde 92 - 5510(2008), 3284(1986), 241(1963) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 93 - 5510(2008), 3284(1986), 3166(1985), 662(1965) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ YEDİNCİ KISIM
İki Cihetten veya Aynı Sıfatla (Aylık) veya (Toptan Ödeme)'ye İstihkak Halleri
Madde 94 - 5510(2008), 3284(1986) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 95 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 96 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 97 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM
Emekli, Adi malullük, Vazife malullüğü, Dul ve Yetim Aylığı Alanlardan veya Kesenekleri Geri Verilenlerle Toptan Ödeme Yapılanlardan Bir Vazifeye Tayin Edilenler
Madde 98 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 99 - 5510(2008), 5773(1951) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 100 - 5510(2008), 545(1965), 7350(1959) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 101 -
Vazife malullüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.
Madde 102 - 5510(2008), 4839(2003), 545(1965) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 103 - 5754(2008), 3284(1986)
Emekli, adi, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) (Değişik: 7/5/1986 -3284/16 md.) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Madde 104 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
2082
YİRMİ DOKUZUNCU KISIM
Yaş
Madde 105 - 5510(2008), 2358(1980), 670(1965) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 106 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 107 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZUNCU KISIM
Muhtaçlık
Madde 108 - 5510(2008), 5335(2005) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 109 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 110 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 111 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ BİRİNCİ KISIM
Aylık Bağlanıncıya, Toptan Ödeme ve Kesenek İadesi Yapılıncaya Kadar Verilecek Avanslar
Madde 112 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 113 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 114 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 115 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ İKİNCİ KISIM
Zamanaşımı
Madde 116 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 117 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 118 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
2083
OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM
Ödeme
Madde 119 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 120 - 5510(2008), 6311(1954) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 121 - 5510(2008), 3284(1986) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 122 - 5510(2008), KHK 351(1988), 3166(1985) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM
Yoklama
Madde 123 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 124 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ BEŞİNCİ KISIM
Biriktirme Sandığı
Madde 125 - 545(1965) (Mülga: 23/2/1965 -545/4 md.)
Madde 126 - 545(1965) (Mülga: 23/2/1965 -545/4 md.)
 
OTUZ ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 127 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 128 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 129 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 130 - 5335(2005) (Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Madde 131 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 132 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 133 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 134 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 135 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986), 6311(1954) (3/3/1954 -6311 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
Yönetmeliğinde belirtilecek şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve azalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur.

Bu Sandığın gelirleri:

1 – (Değişik: 7/5/1986 -3284/22 md.) Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;

2 – Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir.
Ek Madde 2 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 6311(1954) (3/3/1954 -6311 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 3 - 5510(2008), 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 6981(1957) (29/5/1957 -6981/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 4 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 7184(1959) (7/1/1959 -7184/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 5 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 1922(1975), 7242(1959) (Ek: 28/2/1959 – 7242/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 6 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 478(1964) (Ek: 18/6/1964 –478/2 md.; Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Ek Madde 7 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 478(1964) (Ek: 18/6/1964 –478/3 md.; Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Ek Madde 8 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1623(1972), 1377(1971), 545(1965) (23/2/1965 -545/5 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 9 - 5510(2008), 5335(2005), An. M. K. 2001/41(2002), 4447(1999), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971), 1101(1969) (7/2/1969 -1101/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 10 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 1101(1969) (Ek: 7/2/1969 -1101/1 md.; Mülga: 21/4/2005 -5335/29 md.)
Ek Madde 11 - 5510(2008), 4359(1998), 3520(1989), KHK 291(1987), 1101(1969) (7/2/1969 -1101/1 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
2084
Ek Madde 12 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 1101(1969) (Ek: 7/2/1969 -1101/1 md.; Mülga: 21/4/2005 -5335/29 md.)
Ek Madde 13 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986), 1425(1971), 1239(1970) (2/3/1970 -1239/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 14 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1592(1972), 1239(1970) (2/3/1970 -1239/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 15 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 16 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2251(1979), An. M. K. 1972/11(1972), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 17 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 18 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 19 - 5510(2008), 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 2853(1983), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 20 - 5335(2005), KHK 562(1995), 4354(1995), KHK 486(1993), 3520(1989), KHK 291(1987), KHK 243(1984), 2665(1982), 2013(1974) ... >>
(Ek: 8/7/1971 -1425/2 md. ; Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Ek Madde 21 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 22 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 23 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 24 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (Ek:8/7/1971 -1425/2 md.; Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Ek Madde 25 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 11 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 26 - 5510(2008), 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.
Ek Madde 27 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425/2 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 28 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (Ek: 8/7/1971 -1425/2 md.; Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Ek Madde 29 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1425(1971) (8/7/1971 -1425 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 30 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 1592(1970) (2/6/1972 -1592/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 31 - 5754(2008), 5510(2008), 5335(2005), 4839(2003), KHK 562(1995), 3520(1989), KHK 291(1987), 2012(1976) (20/5/1976 -2012/2 md. ile gelen numarasız Ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin;

a) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

b) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

c) (Mülga: 6/7/1995 - KHK -562/25 md.)

d)5434 sayılı T.C. Emekli Sanıdığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri,
2085
(Değişik: 3/4/2003-4839/4 md.) T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır.

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır.

e) (Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Ek Madde 32 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2013(1976) (1/6/1976 -2013/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 33 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2013(1976) (1/6/1976 -2013/3 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 34 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2161(1978) (28/6/1978 -2161/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 35 - 5335(2005), 3520(1989), KHK 291(1987), 2161(1978) (Ek: 28/6/1978 -2161/1 md.; Mülga: 21/4/2005 –5335/29 md.)
Ek Madde 36 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2161(1978) (28/6/1978 -2161/1 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 37 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2177(1979) (18/1/1979 -2177/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 38 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2363(1980) (24/12/1980 -2363/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 39 - 5510(2008), 3715(1991), 3520(1989), KHK 291(1987), 2363(1980) (Ek: 24/12/1980 -2363/3 md.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 40 - KHK 375(1989), 3520(1989), KHK 291(1987), 2720(1983), 2595(1982), 2363(1980) (Ek: 24/12/1980 -2363/3 md.; Mülga: 27/6/1989 - KHK -375/32 md.)
Ek Madde 41 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2665(1982) (28/4/1982 -2665/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.
Ek Madde 42 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2665(1982) (28/4/1982 -2665/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.

Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.
2086
Ek Madde 43 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2665(1982) (28/4/1982 -2665/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.
Ek Madde 44 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2665(1982) (28/4/1982 -2665/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.

Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
Ek Madde 45 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2665(1982) (28/4/1982 -2665/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.
Ek Madde 46 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2665(1982) (28/4/1982 -2665/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 47 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 3157(1985), 2865(1983) (21/7/1983 -2865/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 48 - 5510(2008), 5335(2005), 4505(2000), KHK 527(1994), 3520(1989), KHK 291(1987), KHK 241(1984), 2898(1984) (23/9/1983 -2898/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 49 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2898(1984) (23/9/1983 -2898 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 50 - 3520(1989), KHK 291(1987), An. M. K. 1986/28(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 51 - 3520(1989), KHK 291(1987), An. M. K. 1986/28(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah.2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 Sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 52 - 3520(1989), KHK 291(1987), An. M. K. 1986/28(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)
Ek Madde 53 - 3520(1989), KHK 291(1987), An. M. K. 1986/28(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)
Ek Madde 54 - 3520(1989), KHK 291(1987), An. M. K. 1986/28(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md.ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; iptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)
Ek Madde 55 - 3774(1992), 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)
2087
Ek Madde 56 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/ 18 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 57 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 58 - 3774(1992), 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)
Ek Madde 59 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 3284(1986) (7/5/1986 -3284/18 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 66 - 4839(2003), 3520(1989), KHK 306(1988), KHK 243(1984), KHK 241(1984) (Ek: 26/6/1984-KHK-241/37 md; Mülga: 3/4/2003-4839/5 md.)
Ek Madde 67 - 5510(2008), 5335(2005), 3520(1989), KHK 243(1984) (29/11/1984 - KHK -243/50 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 21/4/2005 –5335/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 68 - 5510(2008), 5393(2005), 5234(2005), 5272(2004), KHK 631(2001), 4505(2000), KHK 547(1995), 4048(1995), 4049(1994) ... >>
(30/12/1987 - KHK -306/5 md. ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 -4049/7 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 69 - 5510(2008), 3520(1989), KHK 311(1988) (14/1/1988 - KHK -311/6 md ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 70 - 5510(2008), 5335(2005), KHK 570(1997), KHK 562(1995), KHK 547(1995), KHK 546(1994), KHK 486(1993), KHK 476(1992) (Ek :6/1/1992-KHK-476/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 71 - 5754(2008), 5335(2005), 4971(2003), 4046(1994) (Ek: 24/11/1994 -4046/38 md.)
Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.(1)

(Ek fıkra: 1/8/2003-4971/27 md.) Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tâbi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, malûliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Ek Madde 72 - 5510(2008), 4905(2003), KHK 562(1995) (Ek: 6/7/1995-KHK-562/16 md.; ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 73 - 5510(2008), 4359(1998) (Ek: 3/4/1998 -4359/6 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
(1) Bu fıkrada yer alan "özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla," ibaresi,21/4/2005 tarihli ve5335 sayılılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2088
Ek Madde 74 - 5510(2008), KHK 589(2000) (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 75 - 5510(2008), KHK 589(2000) (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 76 - 5510(2008), 4505(2000) (Ek:27/1/2000 -4505/4 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 77 - 6495(2014), 6353(2012), 6191(2011), 5754(2008), An. M. K. 2000/33(2001), 4677(2001), KHK 624(2000), 4567(2000) (Ek:11/5/2000 -4567/1 md.) (1)(2)(3)
(Değişik birinci fıkra : 15/9/2000 - KHK - 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 -4677/1 md.) (Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/92 md.) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine,5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve2330 sayılı Kanuna veya2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir. 
 
a) (Değişik : 15/9/2000 – KHK – 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 –4677/1 md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar, sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilâtı personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malul olanlara bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. (2)(3)
 
b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda (öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil) kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. (Değişik üçüncü cümle: 12/7/2013-6495/92 md.) Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir. (Mülga dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/92 md.) (…) Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/3/1986 tarihli ve3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. (2)(3)
 
c) (Değişik: 4/7/2012-6353/70 md.) Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe; bu Kanunun 56 ncımaddesi,2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri sınıfı esas alınarak öğrenim durumları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir. (4)
(1) 17/4/2008 tarihli ve5754 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle bu maddenin (b) bendinde yer alan “ve uzman” ibaresi “Uzman” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 10/3/2011 tarihli ve6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sözleşmeli erbaş ve erler” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “Uzman erbaşların” ibaresi “Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin” olarak değiştirilmiştir. (3) 4/7/2012 tarihli ve6353 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle, bu maddenin (a) bendine “uzman erbaşlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar,” ve (b) bendine “azami rütbe tavanı subaylarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)” ibareleri eklenmiştir. (4) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 92 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Sivil iştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;” şeklinde değiştirilmiştir.
2089
d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesidir. (1)

e) (Ek: 4/7/2012-6353/70 md.) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır.
 
f) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve mallüllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez. (1)
 
g) bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır. (1)

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/92 md.) Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır.
 
(Ek : 13/6/2001 - 4677/1 md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir. (1)

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.; Mülga fıkra: 12/7/2013-6495/92 md.) 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/7/1950 tarihli ve5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
Ek Madde 78 - 5510(2008), An. M. K. 2000/33(2001), 4677(2001), KHK 624(2000) (Ek : 15/9/2000 - KHK -624/2 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 -4677/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
(1) 4/7/2012 tarihli ve6353 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “başkomiser” ibaresi “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” ve ikinci fıkrasında yer alan “asgari ücretin net tutarı” ibaresi “16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) ve (f) bentleri (f) ve (g) bentleri şeklinde teselsül ettirilmiştir.
2090
Ek Madde 79 - 7077(2018), KHK 690(2017), 6495(2014), 5754(2008), 5565(2007), 5335(2005), 5217(2005)(Ek : 14/7/2004 –5217/4 md.)
(Değişik birinci fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri,5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi,2330 sayılı Kanun veya2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir.

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

(Değişik dördüncü fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

(Mülga beşinci fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) 

(Değişik altıncı fıkra: 12/7/2013-6495/93 md.) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. . (Değişik ikinci cümle: 17/4/2017-KHK-690/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/26 md.) Ödemeler, her eğitim-öğretim yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim seviyesine göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit edilemeyenlere ise ilgili eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar. (Ek cümle: 17/4/2017-KHK-690/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/26 md.) Birinci fıkra kapsamında aylık almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır.
2090-1
(Değişik yedinci fıkra: 21/4/2005 –5335/3 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar.

Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.; Değişik onuncu fıkra; 12/7/2013-6495/93 md.) Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden,5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar.
Ek Madde 80 - 5510(2008), 5234(2004) (Ek : 17/9/2004 –5234/3 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 81 - 7077(2018), KHK 690(2017), 6586(2015), 6519(2014), 6495(2014), 5754(2008), 5538(2006), 5473(2006)(Ek: 21/3/2006-5473/9 md.)
Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya (…)(2) veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır. (1)(2)(3)(4)(5)
(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "emekli aylığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük a