En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9685
KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN[1]

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Kuruluş
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Genel koordinasyon
Madde 4 - KHK 703(2018), 6552(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler
Ajansın görev ve yetkileri
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Bilgi toplama
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ajansın Teşkilâtı
Teşkilât yapısı
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Kalkınma kurulu
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Yönetim kurulu
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 11 - KHK 703(2018), 6552(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
9686-9694
Genel sekreterlik
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Genel sekreterin nitelikleri
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Genel sekreterin görev ve yetkileri
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Yatırım destek ofisleri
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Yatırım destek ofislerine başvuru
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim
Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları
Madde 18 - KHK 703(2018), An. M. K. 2007/91(2008)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Gelirler ve yönetilecek fonlar
Madde 19 - 7346(2021), KHK 703(2018), KHK 703(2018)
Ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır:

a) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

b) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

c) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; (…)[2] tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel (…)(2)ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; (…)(2) tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.[3]

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

f) (Değişik:2/7/2018-KHK-703/75 md.) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.

g) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

Cumhurbaşkanı, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir.[4]
9695
Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

(Ek fıkra:21/12/2021-7346/23 md.) Ajansın bu Kanundan kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.
Giderler
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Bütçe
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Bütçenin hazırlanması ve kabulü
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Bütçe sonuçları
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Denetim
Madde 25 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)
(Mülga birinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
	
(Mülga ikinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

(Mülga üçüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

Kalkınma Ajanslarında bağımsız denetim yapan kuruluşların ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezai sorumluluğu hakkında 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin (B) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 48 ve 49 uncu maddeleri hükümleri uygulanır. [5]
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Muafiyet
Madde 26 - 5917(2009), An. M. K. 2007/91(2008) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 30/11/2007 tarihli ve E.: 2006/61, K.: 2007/91 sayılı Kararı ile.; Yeniden Düzenleme: 25/6/2009-5917/37 md.)
Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.
Uygulanmayacak hükümler
9696
Madde 28 - (19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 29 - (19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Geçici Madde 3 -
Türkiye-Avrupa Birliği Malî İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel programların; bölgelerde yürütülmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan proje birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler, bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile her türlü taşınır mallar, kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili ajansa devredilir.
	
Söz konusu proje birimlerinde çalışan personelden; görevli olduğu bölgede kurulan ajansın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili ajansa başvuranlardan, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim dalı dışındaki niteliklere sahip olanlar uzman personel, diğerleri ise destek personeli olarak bu Kanunun ilgili hükümlerine göre öncelikle istihdam edilir.
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018), 6111(2011)(Ek: 13/2/2011-6111/138 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)
 
Geçici Madde 6 - 7451(2023)(Ek:4/4/2023-7451/16 md.)
8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen iller ile 15/2/2023 tarihinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Elazığ’da bulunan il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirlenen usule göre ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaftır. Olağanüstü hâl ilan edilen iller ile genel hayata etkili afet bölgesinde bulunan il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının muaccel borçlarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca pay borcunun kesilmesine yönelik olarak yapılan işlemler ile genel hükümler çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından başlatılan takipler durdurulur, 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar muaccel borçlara faiz işletilmez, ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez ve bu borçların tahsiline yönelik olarak bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapılmaz. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce 2023 yılı için tahakkuk eden katkı payı borcunu ifa eden il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarına, ödedikleri katkı payı faiz işletilmeksizin ya da yeniden değerlemeye tabi tutulmaksızın bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili kalkınma ajansı tarafından iade edilir.
Yürürlük
Madde 31 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 32 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK 1: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

[1] Bu Kanunun adı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [2] 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “borçlanma,” ibaresi, “, katma” ibaresi ve “borçlanma ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. [3] 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8/8/2011 tarihli ve 2011/2168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle; Belediyelerin, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bütçe gelirleri üzerinden kalkınma ajanslarına aktaracakları payların oranı binde beş olarak belirlenmiştir. [4] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. [5] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu maddeye göre” ibaresi “Kalkınma Ajanslarında” şeklinde değiştirilmiştir.
9697
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5449 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5449 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5917

  26

  10/7/2009

  6111

  Geçici Madde 5

  8/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 25/2/2011 tarihinde

  6552

  4,11

  11/9/2014

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 18, 19, 20 ila 24, 25, Geçici madde 1, Geçici madde 2, Geçici madde 4 ve Geçici madde 5 ile Ek (1) sayılı liste

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7346

  19

  25/12/2021

  7451

  Geçici madde 6

  10/4/2023

   

  
  
  5449 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5449 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5449 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5449 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5449 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul