Metinsel Değişiklikler
7281 (2021) md: Ek 1. KHK 703 (2018) md: 13/B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/B, 13/C, 14, 15, 15/A, 16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3. 6645 (2015) md: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23/A, 24, 26, 27, 1, 13/B, 13/C, Ek 1. An. M. K. 2012/185 (2014) md: 25. 6495 (2013) md: 25. 6270 (2012) md: 26, Geçici 3. KHK 665 (2011) md: 2, 6, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 13/A, 20/A, 23/A.
İlgili Alt Mevzuat
39179 (2021) - MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2021/2) ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9947
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018), 6645(2015)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları
Meslekî Yeterlilik Kurumu
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Kurumun görev ve yetkileri
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Kurumun organları
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Genel Kurul
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Genel Kurulun görevleri
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Yönetim Kurulu
Madde 8 - KHK 703(2018)
(1) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip olmak şarttır.
 
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşenler ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, altı aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer.
(1) Bu Kanunun adı “Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9948-9954
(5) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
	
(6) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
	
(7) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
	
(8) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
	
(9) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 9 - KHK 703(2018), 6645(2015)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Hizmet birimleri
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Ana hizmet birimleri
Madde 11 - KHK 703(2018), 6645(2015), KHK 665(2011)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018), 6645(2015), KHK 665(2011)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
Madde 13/A - KHK 665(2011)(Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/35 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Denetim Dairesi Başkanlığı
Madde 13/B - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6645(2015)(Ek: 4/4/2015-6645/64 md.)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.) 

(2) Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen uzman ve uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.(1)
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı
Madde 13/C - KHK 703(2018), 6645(2015)(Ek: 4/4/2015-6645/65 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 14 - KHK 703(2018), 6645(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 - KHK 703(2018), 6645(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 15/A - KHK 703(2018)(Ek: 4/4/2015-6645/67 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı(2)
Madde 16 - KHK 703(2018), 6645(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı “ iken, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9954-1/9957
Temsil yetkisi
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Başkan
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme
Sektör komiteleri
Madde 20 - KHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Hizmet satın alma ve geçici süreli çalıştırma
Madde 20/A - KHK 703(2018), KHK 665(2011)(Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/37 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması(1)
Madde 21 - KHK 703(2018), 6645(2015), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme(2)
Madde 22 - KHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu(3)
Madde 23 - KHK 703(2018), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi(4)
Madde 23/A - 6645(2015), KHK 665(2011)(Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/41 md.)
(1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.(5) 

(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/70 md.) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kurum ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
(1) Bu maddenin başlığı “Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 38 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu maddenin başlığı “Sınav” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu maddenin başlığı “Belgelendirme” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu maddenin başlığı “Ulusal Yeterlilik Çerçevesi” iken, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (5) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin” şeklinde değiştirilmiştir.
9954-2/9958
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları
Personelin atanma şartları ve statüsü
Madde 24 - KHK 703(2018), 6645(2015), KHK 665(2011)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(6) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(7) (Değişik: 4/4/2015-6645/71 md.) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir. Ancak, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında görev yapmakta iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kurum Başkanı, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Bakanlık genel müdürünün sahip olduğu gösterge, ek gösterge, makam, temsil ve diğer tazminatları aynen uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilişkilendirilir ve Kurumda geçmiş olan hizmeti bu esasa göre değerlendirilir.

(8) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
(9) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
Malî haklar
Madde 25 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/185(2014), 6495(2013), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim
Gelirler
Madde 26 - KHK 703(2018), 6645(2015), 6270(2012), KHK 665(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Giderler
Madde 27 - KHK 703(2018), 6645(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Bütçe
Madde 28 - KHK 703(2018)
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşınmazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Denetim
Madde 29 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Yönetmelikler
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler
Madde 31 - (1) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
9958-1
Ek Madde 1 - 7281(2021), 6645(2015)(Ek: 4/4/2015-6645/ 74 md.)
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) (Ek:18/2/2021-7281/38 md.)(1) Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için birinci fıkradaki meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

(4) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018), 6270(2012)(Ek: 17/1/2012-6270/19 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)
 
Yürürlük
Madde 32 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)


9959
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5544 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  5544 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

   

  KHK/665

  2, 6, 11, 13, 13/A, 20, 20/A, 21, 22, 23, 23/A, 24, 25, 26, İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

   

  2/11/2011

  6270

  26, Geçici Madde 3

  26/1/2012

  6495

  25

  2/8/2013

  6645

  1, 2, 9, 11, 13, 13/B, 13/C, 14, 15, 16, 21, 23/A, 24, 26, 27, EK MADDE 1, İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

  23/4/2015

   

   

   

  703

  Kanunun Adı, 1 ila 7, 8, 9 ila 13/A, 13/B, 13/C ila 23, 24, 25 ila 27, 28, 29, 30, GEÇİCİ MADDE 1 ila GEÇİCİ MADDE 3 , İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7281

  Ek Madde 1

  5/3/2021

  
  
  5544 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5544 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5544 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5544 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5544 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (83)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul