Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 25.04.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Adalet Bakanlığı)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4095
SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU

Madde 1 -
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Merkez Teşkilatına bağlı sağlık eğitim enstitüleri kurmaya yetkilidir.
Bu enstitülerin görevleri şunlardır:
a) En az lise dengi temel mesleki öğretim görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesleki öğretim yapmak.
b) Her seviyede sağlık personeline, olgunlaşma kursları düzenlemek.
Madde 2 -
Sağlık eğitim enstitülerinde öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması verilir.
Madde 3 -
Bu enstitü mezunları branşlariyle ilgili olmak üzere sağlık personeli yetiştiren orta dereceli okullarda, öğretmenlik yaparlar. Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilatında kendi mesleki hizmetlerine ait görevlere, tahsil seviyeleri gözönüne alınarak, öncelikle atanırlar.
Madde 4 -
Sağlık Eğitim Enstitülerinin bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav usulleri, müfredat programlarının ne suretle yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel Heyetinin mütalaâsı alınmak suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur.
Madde 5 -
Enstitülere kabul olunanlar, bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknisyeni kadrolarına tayin edilirler. Bunlar Memurin Kanunu hükümlerine tabi olup, maaşlarını almaya devam ederler.
Yabancı memleketlerde muadili sağlık teknisyeni öğretimi yapanlar da aynı haklardan faydalanırlar. Bu hususta gözönüne alınacak esaslar dördüncü maddede yazılı Yönetmelikte belirtilir.
Madde 6 -
Sağlık Eğitim Enstitülerine kendi mesleki sahalarında en az üç sene başarı ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdürler. Daha önceden mecburi hizmetleri varsa o dahi buna eklenir.
Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tayin edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükellef-tirler.
Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal etmeden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduktan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibati sebeplerle enstitü-
4096
den veya memuriyetten ihraç olunanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazminat ödemeye mecbur tutulurlar ve enstitüde geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir.
Madde 7 -
Sağlık eğitim enstitülerine öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eğitim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya ihtısas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra kendi bölümlerinde yeterlik imtihanı vermiş olmaları şarttır.
Madde 8 -
Sağlık eğitim enstitülerine, bu enstitüler veya yüksek meslek okulları mezunlarından, öğretim yardımcısı atanabilir.
Madde 9 -
Sağlık eğitim enstitülerinde, öğretmen bulunmıyan hallerde, tâyin suretiyle görevlendirilecek teorik ve pratik dersi vereceklere saat başı ders ücreti veya konferans ücreti verilir. Saat başı ders veya konferans ücreti yirmibeş lirayı geçemez. (1)
Madde 10 -
4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde memuriyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadrolar eklenmiştir. (2)
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(555 sayılı kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 1952 - 1961 yılları arasında hemşirelik tekamül kurslarından mezun olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılından itibaren bir devre kurs bitirenler enstitünün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 3 üncü sınıfına kaydolunurlar. Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları şarttır. 3 üncü devre tekâmül kursunu başarı ile bitirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından faydalanmaları için, enstitü tarafından açılacak bitirme imtihanlarını da başarı ile vermeleri lâzımdır. Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, bunlar hakkında da uygulanır.
Madde 11 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 -
Bu Kanunun hükümlerini Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.
(1) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre, bu maddede belirtilen ders ve konferans saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. (2) Bu Kanun ile ihdas edilmiş olan kadrolar 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesi ile kaldırılmış bulunduğundan Kanunun ekindeki cetveller metne alınmamıştır.
4097
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  555 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul