Metinsel Değişiklikler
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2257
MARSHALL PLANI (AVRUPA KALKINMASI PROGRAMI) ÇERÇEVESİ DAHİLİNDE ELDE EDİLECEK YARDIMLARIN BÜTÇE VE HAZİNE HESAPLARINA İNTİKAL ŞEKLİNE İLİŞİK KANUN

Madde 1 - (Değişik: 10/3/1954 - 6371/1 md.)
5252 sayılı kanunla onanan Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve 5253 sayılı kanunla onanan Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekonomik İşBirliği Anlaşması ve bu anlaşmalar çerçevesi dahilinde 5436 sayılı kanunla verilen yetkiye dayanılarak akdedilmiş ve akdedilecek diğer anlaşmalar gereğince dolar olarak Türkiye'ye yapılacak yardımların,karşılığı Türk liraları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak karşılık hesaplarına yatırılmıyacak olan kısımları bütçe ve Hazine hesaplarına aşağıdaki şekilde intikal ettirilir: A) Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin karşılıksız olarak kullandıkları yardımlar her mali yıl nihayetinde bütçeye gelir ve alakalı daire bütçelerine tahsisat ve gider kaydolunur. B) Mülhak ve hususi bütçeli idarelerin karşılıksız olarak kullandıkları yardımlar her mali yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan gelir, diğer taraftan bu idarelere yardım olmak üzere tahsisat ve gider ve kendi bütçelerine de gelir ve gider kaydolunur. C) Devlet Ekonomi Kurumlarının karşılıksız olarak kullandıkları yardımlar her mali yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan gelir,diğer taraftan bu kurumların sermayelerine ilave edilmek üzere tahsisat ve gider kaydolunur. D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün karşılıksız olarak kullandığı yardımlar her mali yıl nihayetinde Genel Bütçeye gelir ve İşletmeler Vekaleti Bütçesine Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım olmak üzere tahsisat ve gider kaydolunur.
Madde 2 - (Değişik: 10/3/1954 - 6371/2 md.)
Birinci maddede yazılı anlaşmalar gereğince karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılması gereken yardımların, aynı maddenin (A), (B), (C) ve (D) fıkralarında yazılı daire ve kurumlarca kullanılabilmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılması gereken Türk lirası karşılıkları ilgili daire ve kurumlarca temin olunur.
Muvazanei Umumiyeye dahil dairelerle mülhak bütçeli idarelerin bütçelerinde mezkür karşılıkların ödenebileceği bir tertip mevcut olmaması veya mevcut olup da yeter miktarda tahsisat bulunmaması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil devresine isabet etmesi veya işin müstaceliyeti dolayısiyle tahsisat  temin edilememesi halinde, bu  karşılıkları  temin  maksadiyle  bütçelerdeki  tahsisatlar arasında
2258
aktarmalar yapmaya,karşılığı dairelerince gösterilmek şartiyle munzam veya fevkalade tahsisat ilave etmeye İcra Vekilleri Heyeti mezundur.
Bu suretle İcra Vekilleri Heyeti karariyle bütçe kanunlarına bağlı masraf cetvellerinde yapılacak değişiklik bir ay zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisine arzolunur.
Madde 3 -
Birinci maddede bahsi geçen anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilecek kredilerle gerek özel teşebbüler, gerek Zirai Donatım Kurumu tarafından getirilerek çiftçiye satılacak tarım alet ve makinelerinin ve tamir işlerinde kullanılan diğer maddelerin bedelleri tahsil edildikçe Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına tevdi edilir.Bu suretle tevdi edilen mebaliğ her mali yıl sonunda gelir bütçesine gelir ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydedilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine ilave edilir
Madde 4 -
Birinci maddede mezkür anlaşmalar çerçevesi dahilinde temin edilen yardımlarla bedeli mukabilinde satılmak üzere Devlet daireleri ve kurumları tarafından ithal edilen mallar için Amerikan İktisadi İşbirliği İdaresince ödenen dolarların Türk lirası mukabilleri bu malların Türkiye'ye girmesini takibeden 15 gün içinde ithalatçı daire ve kurumlar tarafından Hazine hesabı carisine yatırılır.
Madde 5 -
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sattığı tiraj hakları mukabilinde tahsil ettiği Türk liralarını Hazine emrine amade tutar.
Madde 6 -
Birinci maddede zikri geçen anlaşmalar gereğince akdedilecek Ödeme ve Takas Anlaşmalarının icabettireceği ödemeler Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 17/6/1948 tarihinde akdedilen ve 5256 sayılı kanunla onanan sözleşmeye göre yapılır ve Hazinenin bu suretle doğacak borcu mütaakıp yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle tediye olunur.
Madde 7 -
Birinci maddede zikredilen anlaşmalar gereğince temin edilen yardımlardan borç olarak tahakkuk eden miktarlar Devlet borcu kaydedilir.Bu borcun taksit ve faizleri her yıl Devlet Borçları bütçesine konulacak ödeneklerle ödenir.
Madde 8 -
5282 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 9 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 10 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
1/3/1950 TARİH VE 5582 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
1 –10/3/1954 tarih ve 6371 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 -
Birinci maddenin (A), (B), (C) ve (D) fıkralarında yazılı daire ve kurumlarca kullanılmış olan yardımların bu kanunun mer'iyeti tarihine kadar Hazinece temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıklarından mütevellit avaslar, aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur: a) Birinci maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı daireler için verilmiş olan avanslar, her yıl mezkür dairelerin bütçelerine konulacak tahsisattan Hazineye iade edilir. b) Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü için verilmiş olan avanslar, her yıl Umumi Bütçeye konulacak tahsisattan Hazineye iade edilir. Bu miktarlar 5842 sayılı kanun gereğince Denizcilik Bankasına intikal etmiş
2259
bulunan avanslara mahsup ve aynı kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne tevfikan tesbit edilecek Hazine hissesine ilave edilir.
c) Birinci maddenin (C) fıkrasında yazılı kurumlar için verilmiş olan avanslar, Umumi bütçeye konulacak tahsisattan Hazineye iade ve aynı zamanda ilgili kurumların sermayelerine ilave edilir.
d) Hazinece Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilmiş olan avanslar İşletmeler Vekaleti Bütçesine konulacak yardım tahsisatından Hazinece istirdadedilir.
Geçici Madde 2 -
Bu kanunun mer'iyete girmesinden önce 5582 sayılı kanunun 2 inci maddesi gereğince Hazinece verilmiş avanslarla temin edilen mal ve hizmet bedellerinden henüz bütçe ve Hazine hesaplarına intikal ettirilmemiş bulunanların mezkür hesaplara intikal ettirilmesine eski hükümler dairesinde devam edilir.
2260
2261
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5582 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul