10029
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Yurt dışına çıkış harcı
Madde 1 - 7186(2019), KHK 700(2018), An. M. K. 2014/19(2015), 6455(2013)
(1) (Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.) Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 50 Türk lirası harç alınır. Cumhurbaşkanı, bu miktarı üç katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.(1) (2)

(2) Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişilerdir. 

(3) (Değişik: 28/3/2013-6455/52 md.) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı (…)(3) yurt dışına çıkış harcı alınmaz.(3)

(4) Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler. 

(5) Bu Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmaz.

(6) Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
(7) (Değişik fıkra: 17/7/2019-7186/20 md.)Bu madde uyarınca alınan harcın çıkış başına 15 Türk lirası (Cumhurbaşkanınca 15 Türk lirasından düşük bir miktar belirlenmesi hâlinde belirlenen miktar) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır, kalan miktar genel bütçeye gelir kaydedilir.
1 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 178 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 2 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “15 Türk Lirası” ibaresi “50 Türk lirası” şeklinde, “bu miktarı” ibaresi “bu miktarı üç katına kadar artırmaya veya” şeklinde değiştirilmiştir. 3 Bu fıkrada yer alan “...ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından...” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/66, K.: 2014/19 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
Madde 2 - 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
Madde 3 - 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
Madde 4 - 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 5 -
(1) 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

(2) 21/4/2005 tarihli ve5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesi ve 26/12/2006 tarihli ve5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin (10), (13) ve (14) numaralı fıkraları,

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi ile 5 inci maddesinin birinci fıkrası yayımını takip eden aybaşında,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 4 üncü maddesi ve 5 inci (5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin (10) ve (13) numaralı fıkralarına ilişkin hükümler hariç) maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5597 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

  6455 1 11/4/2013

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5597 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/66, K.: 2014/19 sayılı Kararı

  1

  10/1/2015

  KHK/700

  1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucundaCumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7186

  1

  yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren (1/8/2019)

  
  
  5597 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5597 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5597 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5597 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5597 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul