En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10023
ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunlarından elde edilen hasılatın tâbi tutulacağı esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen mevzuat çerçevesinde tertip edilen şans oyunları ile bunları tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumları, bu hak ve yetkinin devri halinde ise devralan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3 - KHK 700(2018), 5996(2010), 5838(2009)
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

ç) İlgili kurum ve kuruluş: İlgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini, 

d) İlgili mevzuat: 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanun, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanun ile 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunlara dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatı,(1) 
 
e) Kamu payı: İlgili kurum ve kuruluşların net hasılatı ile at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından; her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı,(2)
 
f) Müşterek bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya mislî olarak ikramiye kazandıran oyunları,
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “tüzük ve yönetmelikleri” ibaresi “diğer mevzuatı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu bentte yer alan “net hasılatı ile” ibaresi 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle 1/4/2010 tarihinden geçerli olmak üzere “net hasılatı ile at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
10024
g) Net hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ve eğlence vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,(1)
	
ğ) Şans oyunları: İlgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek bahisleri, 
	
ifade eder.
İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı
Madde 4 - 7146(2019)
(1) Şans oyunlarında ödenecek olan ikramiyeler, oyun planları ile belirlenir. 

(2) Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının % 40’ından az % 83’ünden fazla olamaz. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilirler.(6)

(3) Hasılatı önceden öngörülen oyunların, oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak; hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler oran olarak belirlenir. 

(4) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından oyun planları, yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanır.
Yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlama (2)(3)
Madde 5 - KHK 700(2018), KHK 638(2011), 5996(2010), 5904(2009), 5838(2009)
(1) (Değişik: 16/6/2009-5904/26 md.) İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının % 20’sini geçemez. Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkını devreden ve devralan kurum ve kuruluşların payları, at yarışları hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan şans oyunları hasılatından Spor Genel Müdürlüğüne, federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara isim hakkı olarak aktarılan tutarlar bu orana dahildir. (Ek cümle: 11/6/2010-5996/46 md.) At ıslahı faaliyetlerine ilişkin giderler yatırım ve işletme giderlerine dâhil edilmez.(4)
 
(2) Cumhurbaşkanı, bu oranı her bir kurum ve kuruluş itibarıyla ayrı ayrı veya topluca bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.(5)
1) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu bentte yer alan “hesaplanan ödenecek ikramiyeler” ibaresi “hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddede yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oranlarla ilgili olarak; 15/9/2009 tarihli ve 27350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/9/2009 tarihli ve 2009/15408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız. (3) Bu fıkrada yer alan “elde ettikleri hasılat ve” ibaresi 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle 1/4/2010 tarihinden geçerli olmak üzere “elde ettikleri hasılat ve at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğüne" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (5) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu; ilgili bakanlığın talebi veya Bakanlığın teklifi üzerine” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (6) 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “% 59’undan” ibaresi “% 83’ünden” şeklinde değiştirilmiştir.
10025
(3) İlgili kurum ve kuruluşlar, her türlü yatırım ve işletme giderleri toplamının birinci fıkrada belirlenen oranı aşmaması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür. 
 
(4) İlgili kurum ve kuruluşlar bütçelerini bu esaslara göre hazırlar.
 
(5) (Ek: 11/6/2010-5996/46 md.) At ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler, Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Şans oyunları vergisi
Madde 6 - KHK 700(2018)
(1) Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tâbidir.

(2) Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

(3) Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir. 

(4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.(1)

(5) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir. 

(6) Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.

(7) Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 
	
(8) Bu verginin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Kamu payının dağıtımı
Madde 7 -
(1) İlgili kurum ve kuruluşlarca bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanan kamu payları, izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai bitimine kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulur; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınır.

(3) Şans oyunları hasılatından yapılacak her türlü kesinti ve ayrılacak paylar ancak, bu Kanuna hüküm eklenmesi veya bu Kanunda değişiklik yapılması ile mümkündür.
Mutabakat işlemleri
Madde 8 - 5838(2009)
(1) İlgili kurum ve kuruluşların, bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve malî tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azamî üç ay içerisinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanır ve hesaplanan bu tutarlar, yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
10026
(2) Bu karşılaştırma sonucunda varsa; eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Fazla hesaplanan tutarlar ise, takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilir.(1)
Sorumluluk
Madde 9 -
(1) İlgili kurum veya kuruluşlar, bu Kanuna göre yükümlü oldukları vergiler ile kamu paylarının, tam ve süresi içerisinde ödenmesinden sorumludur.

(2) Süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve/veya kamu payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.
Değiştirilen hükümler
Madde 10 -
(1) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Milli Hava Sanayimizin Kurulması Amaciyle Katılma Payı İhdası ve Milli Piyango Hasılatının Bu Gayeye Sarfı Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(2) 24/5/1983 tarihli ve2828sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(3) 7/11/1985 tarihli ve3238sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(4) 30/4/1992 tarihli ve3796sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(5) 25/10/1984 tarihli ve3065sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(6) 26/5/1981 tarihli ve2464sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 11 -
(1) a) 13/7/1956 tarihli ve6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40ıncı maddesi,

b) 16/8/1961 tarihli ve351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 29 uncu maddesi,

c) 24/5/1983 tarihli ve2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi,

ç) 25/10/1984 tarihli ve3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi,

d) 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri,

e) 7/11/1985 tarihli ve3238 sayılı Kanunun 12nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi,

f) 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesi,

g) 30/4/1992 tarihli ve3796sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri,
(1) 18/2/2009 tarihli ve5838 sayılı Kanunun 32nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “saymanlığına” ibaresi “muhasebe birimi hesabına”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
10027
ğ) 16/7/2004 tarihli ve5228sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi, yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 1 - An. M. K. 2021/71(2022), 7146(2019)(Ek: 26/7/2018-7146/15 md.)
(1) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 13/10/2021 tarihli ve E.: 2018/135, K.: 2021/71 sayılı Kararı ile.)

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 13/10/2021 tarihli ve E.: 2018/135, K.: 2021/71 sayılı Kararı ile.)

(3) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 13/10/2021 tarihli ve E.: 2018/135, K.: 2021/71 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 2 - 7417(2022), 7407(2022)(Ek:26/5/2022-7407/13 md.)
(1) 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddeleriyle 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna devredilen lisanslarla ilgili olarak bu Kanunda tanımlanan kamu payı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilir.

(2) (Ek: 1/7/2022-7417/51 md.) Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından birinci fıkraya göre gelir kaydedilen tutarlardan, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamında lisansı devredilen şans oyunlarına isabet eden kamu payının %8’i; bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai saati bitimine kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek üzere aktarılır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce gelir kaydedilen bu tutarlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2008 tarihine kadar, Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azamî oran; 6132 sayılı Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için % 26, 7258 sayılı Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için % 38 ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunları için % 18 olarak uygulanır.
Geçici Madde 2 -
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş futbola dayalı müşterek bahis sisteminin ve risk yönetim merkezinin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili sözleşmelere dayanılarak ödenen paylar, 5 inci maddede belirtilen giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin orana dahildir.
Geçici Madde 3 -
(1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurumlara 2007 yılında yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığı bütçesinin "12.01.32.00-01.6.0.08-1-05.8" tertibinde yer alan ödenekten karşılanır.
Geçici Madde 4 - KHK 700(2018)
(1) Cumhurbaşkanı, Bakanlığın teklifi üzerine; ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak bedeli Milli Piyango İdaresince karşılanmak üzere, İdarenin unvan ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.(1)

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ihaleler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesindeki usûllerden biriyle yapılır ve söz konusu tesisler için yapılacak harcamalar ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları bu Kanunda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamanın hesabında dikkate alınmaz.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
10028
Geçici Madde 5 - 5996(2010) (Ek: 11/6/2010-5996/46md.)
(1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler için 31/3/2007 tarihi itibarıyla defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarıyla ilgili olarak uygulanmak üzere, 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı; takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına aynı maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle, kamu payının ilgili olduğu dönemde bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında artış meydana gelmiş ise, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına 5 inci maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle bulunan tutar ile hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre meydana gelen artış tutarının % 29’unun toplanması suretiyle bulunur. Kamu payının ilgili olduğu dönemde yatırım ve işletme giderlerinin bu suretle bulunan tutardan daha düşük gerçekleşmesi hâlinde, bu maddeye göre belirlenen üst sınıra ulaşıncaya kadar, 31/3/2007 tarihi itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşun defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarına ilişkin ödemeleri, hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir. Bu suretle mahsup edilecek tutar, belirtilen tarihteki borç toplamını geçemez.
Geçici Madde 6 - 6495(2013) (Ek: 12/7/2013-6495/46 md.)
(1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı %23 olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.
Geçici Madde 7 - 7146(2019)(Ek: 26/7/2018-7146/16 md.)
(1) Ek 1 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar 4 üncü maddede yer alan % 83 oranının % 59 olarak uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10028-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5602 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5602 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5838

  3, 5, 8

  28/2/2009

  5904

  5

  3/7/2009

  5996

  3, 5, GEÇİCİ MADDE 5

  1/4/2010 tarihinden geçerli olmak  üzere 13/6/2010

  KHK/638

  5

  12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  6495

  GEÇİCİ MADDE 6

  2/8/2013 tarihini takip eden ay başında

  KHK/700

  3,5, 6, GEÇİCİ MADDE 4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  (9/7/2018)

  7146

  4, EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 7

  1/3/2019

  Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 tarihli ve E.:2018/135 K.:2021/71 sayılı kararı

  EK MADDE 1

  21/6/2022

  7407

  EK MADDE 2

  28/5/2022

  7417

  EK MADDE 2

  5/7/2022

   

  
  
  5602 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5602 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5602 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5602 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5602 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul