En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2329
MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN

* * *
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4848(2003) (Değişik: 16/4/2003- 4848/37 md.)
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da Millî Kütüphane kurulmuştur.
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Milli Kütüphane; milli kültür araştırmalarına mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya toplıyarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere Milli Kütüphane lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satın almaya veya başka yollarla sağlamaya ve bunların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satın almaya veya yaptırmaya yetkilidir.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Milli Kütüphane hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur.
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4848(2003)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul eder. Bunların ne şekilde kullanılacağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun hükümleri uygulanır.(1)
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6568(1955)
10/6/1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden ilişik (1) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar konulmuştur. (2)
(1) Bu maddede geçen "Milli Eğitim Bakanlığı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, "Kültür ve Turizm Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu madde ile ihdas olunan ve 18/5/1955 tarih ve 6568 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yeniden değiştirilen kadrolar, 31/7/1970 tarihli ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesi ile kaldırılmış olduğundan kadro cetvelleri metne alınmamıştır.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987), KHK 187(1983), 6568(1955) (18/5/1955 - 6568 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Milli Kütüphanenin bünyesi içersinde bir Bibliyografya Merkezi kurulmuştur. Bibliyografya Merkezinin vazifeleri :

Başta Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası olmak üzere, her türlü ilmi araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaştıracak mahiyette muhtelif sahalara ait çeşitli bibliyografyalarla memleket kütüphanelerindeki basma eserlerin toplu kataloglarını hazırlayıp neşretmek ve bu çeşit araştırmalara ve çalışmalara yardım etmektir.
2330
Bibliyografya Merkezi, aynı zamanda, ilim adamlarının yerli ve yabancı neşriyata müteallik olarak karşılaşacakları güçlükleri halledecek bir istihbarat merkezi vazifesini de görecek,memleket kütüphaneleriyle yabancı memleketler kütüphaneleri arasında matbu kitaplarla periyodik eserlerin mübadelesi,mikrofilim ve sair dökümanlar iraesi ve icabında bu dökümanların mübadelesi işlerine tavassut ve yardımda bulunacaktır. (1)
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200) liralık aktarma yapılmıştır.
Madde 6 - Bilgi Butonu
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4848(2003)
Bu kanun hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.(2)
(1) Bibliyografya Enstitüsünün ismi 13/12/1983 tarih ve 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45. maddesi ile "Bibliyografya Merkezi " olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddede geçen "Milli Eğitim Bakanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, "Kültür ve Turizm Bakanı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir..
2331
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5632 SAYILI  KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                        

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanununun 13 üncü maddesinde, derlenen eserlerin her nevi kitabiyat fihristlerinin tanzimi ve neşri hakkında Basmayazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğüne vazife verildiğini belirten hükümleri                                                                       18/5/1955         6568              2

   

  2332

   

  5632 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

       6568                                                           –                                                               27/5/1955

  KHK-187                                                        –                                                             14/12/1983

       4848                                                           –                                                              ?/6/5/2003

   

  
  
  5632 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5632 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul